Καταστατικό

Πρόλογος

Εισερχόμενοι στην ψηφιακή εποχή, όπου ο πραγματικός και ο εικονικός χώρος καθορίζουν ισότιμα την κοινωνική, πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη του ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe, FSFE) έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο να αναδείξει τα ζητήματα που υποχρεωτικά θα προκύψουν και να εργαστεί γι' αυτά.

Από την άποψη αυτή, το άμεσο πρακτικό ζήτημα είναι η ανιδιοτελής προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, καθώς και η διάδοση της συνειδητοποίησης των σχετικών φιλοσοφικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Ως αναγνωρισμένος ομοθυγατρικός οργανισμός, το FSFE θα ενώσει τις δυνάμεις του με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF), που ιδρύθηκε από τον Richard M. Stallman στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το FSF, ένας αναγνωρισμένος, απαλλαγμένος από φόρους κοινωφελής οργανισμός στις ΗΠΑ, έχει αφιερωθεί από το 1984 στην προώθηση και διανομή ελεύθερου λογισμικού και, ιδιαίτερα, του συστήματος GNU, ενός λειτουργικού συστήματος που είναι παρόμοιο με το Unix. Αυτό το σύστημα είναι περισσότερο γνωστό με μία από τις παραλλαγές του, το GNU/Linux, το οποίο από το 1993 χρησιμοποιείται με επιτυχία σε πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό, με την έννοια του FSFE, δεν αναφέρεται στην τιμή αγοράς, αλλά στις παρακάτω τέσσερις ελευθερίες του χρήστη:

 1. ελευθερία: η ελευθερία να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό.
 2. ελευθερία: η ελευθερία να μελετά το πρόγραμμα και να το προσαρμόζει στις ανάγκες του.
 3. ελευθερία: η ελευθερία να δημιουργεί αντίγραφα για άλλους.
 4. ελευθερία: η ελευθερία να βελτιώνει ένα πρόγραμμα και να παρέχει αυτές τις βελτιώσεις στους άλλους, ώστε όλη η κοινότητα να ωφελείται.

Αυτός ο ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού έχει τις ρίζες του στην ιδέα της ελεύθερης ανταλλαγής γνώσης και ιδεών που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τα επιστημονικά πεδία. Όπως οι στοχασμοί, το λογισμικό δεν είναι κάτι απτό και μπορεί να αντιγραφεί χωρίς απώλειες. Η μεταβίβαση τροφοδοτεί την εξελικτική διαδικασία, προάγει τη σκέψη και το λογισμικό.

Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό συντηρεί τη δυνατότητα ης κατανόησης και δόμησης με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα. Για τους επιστήμονες, είναι το μόνο είδος λογισμικού που ανταποκρίνεται στο ιδανικό της ελεύθερης επιστήμης. Κατά συνέπεια, η προώθηση του ελεύθερου λογισμικού αποτελεί και προώθηση της επιστήμης.

Η διανομή της πληροφορίας και η διαμόρφωση γνώμης γίνονται ολοένα και περισσότερο με ψηφιακά μέσα, και η τάση είναι προς ενίσχυση της χρήσης αυτών των μέσων για την άμεση συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατία. Συνεπώς, κεντρικό καθήκον του FSFE είναι να εκπαιδεύσει πολίτες που θα είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα μέσα και, ως εκ τούτου, να προάγει τη δημοκρατία.

Ο ψηφιακός χώρος («Κυβερνοχώρος»), που χρησιμοποιεί το λογισμικό ως το τεχνικό και γλωσσικό του μέσο, έχει μια τεράστια δυναμική για την προαγωγή όλων των νοητικών και πολιτιστικών πτυχών του ανθρώπου. Καθιστώντας το λογισμικό ελεύθερα διαθέσιμο και διευρύνοντας το μέσο, το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει ισότητα ευκαιριών και προστασία της ιδιωτικότητας.

Η δημιουργία της συνειδητοποίησης για τα προβλήματα της ψηφιακής εποχής σε όλα τους τομείς της κοινωνίας είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος και μέρος του πυρήνα δραστηριότητας του FSFE.

Συνεπώς, το FSFE θα επιδιώξει να αυξήσει τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού σε σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε η εκπαίδευση σε θέματα του πραγματικού κόσμου, να πορεύεται παράλληλα με τη διαμόρφωση της κατανόησης και της ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα του εικονικού κόσμου.

Το Ελεύθερο Λογισμικό εγγυάται ανιχνεύσιμα αποτελέσματα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή, όπως επίσης και τα ατομικά δικαιώματα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ελευθερία της γνώμης. Είναι δουλειά του FSFE να φέρει το Ελεύθερο Λογισμικό σε όλους τους τομείς που άπτονται της δημόσιας ζωής ή των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ενημέρωση» για τους πολίτες.

Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος

(1) Ο Σύλλογος φέρει το όνομα "Free Software Foundation Europe" («Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού»). Πρέπει να καταχωρισθεί στο μητρώο συλλόγων· Μετά την καταχώριση, το όνομα θα συνοδεύεται από το διακριτικό "e.V." («α.Σ.»)

(2) Η έδρα του συλλόγου είναι το Αμβούργο.

(3) Οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

Σκοπός, καθήκοντα, μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας

(1) Σκοπός του FSFE είναι η προώθηση και διανομή του Ελεύθερου Λογισμικού, ώστε να υποστηριχθεί η ελεύθερη ανταλλαγή της πληροφορίας και η ισότητα ευκαιριών στην πρόσβαση του λογισμικού και στη δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αρχές που αποτυπώθηκαν στον πρόλογο.

(2) Οι στόχοι του FSFE πρόκειται, συγκεκριμένα, να επιτευχθούν με:

 1. την ηθική υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών σε όλες τις πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού,
 2. τη συνεργασία και τον συντονισμό με τους εθνικούς συλλόγους, οι οποίοι επιδιώκουν τους ίδιους στόχους,
 3. την υποστήριξη προγραμματιστών που επιτυγχάνουν τους κοινωφελείς στόχους του FSFE αναπτύσσοντας Ελεύθερο Λογισμικό, μέσω εκπαιδευτικών χορηγιών,
 4. τη διάδοση των φιλοσοφικών ιδεωδών του Ελεύθερου Λογισμικού,
 5. την πληροφόρηση και εκπαίδευση του κοινού για τις δυνατότητες και την εκπαιδευτική δυναμική του Ελεύθερου Λογισμικού,
 6. την ανάπτυξη Ελεύθερου Λογισμικού και τη διάθεσή του στο κοινό.

(3) Το FSFE επιδιώκει αποκλειστικά και άμεσα εμπνευσμένους από τη δημόσια σφαίρα σκοπούς, με την έννοια της ενότητας «απαλλαγμένοι από φόρους σκοποί» του φορολογικού κώδικα. Το FSFE εργάζεται ανιδιοτελώς και δεν επιδιώκει ίδιον οικονομικό όφελος.

(4) Τα μέσα του FSFE μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους καταστατικά προβλεπόμενους σκοπούς και μόνο. Κανένα πρόσωπο δεν ευνοείται από δαπάνες ξένες προς τους στόχους του FSFE ή δυσανάλογα υψηλές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μέλη πλήρους απασχόλησης, τα οποία είναι δυνατό να λάβουν μια κατάλληλη αμοιβή για εργασία που έχουν εκτελέσει.

Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους

(1) Οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να γίνει μέλος του FSFE. Για τα φυσικά πρόσωπα το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 16 έτη. Φυσικά πρόσωπα κάτω από αυτό το όριο δεν έχουν εκλογικά δικαιώματα.

(2) Όρος για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους είναι μια γραπτή αίτηση υποψηφιότητας προς τον Πρόεδρο.

(3) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποφασίζει για την αίτηση υποψηφιότητας με τα τρία τέταρτα της πλειοψηφίας των καταγεγραμμένων έγκυρων ψήφων, συνεπώς οι αποχές δεν υπολογίζονται. Ο Πρόεδρος μπορεί να εγκρίνει την αίτηση υποβολής της ιδιότητας μέλους· τότε η αίτηση πρέπει να επικυρωθεί από την επόμενη συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση άρνησης του αιτήματος δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης του σκεπτικού στον αιτούντα.

(4) Μέλη που εκλέγονται σύμφωνα με το [*] γίνονται μέλη του FSFE. Η ιδιότητα του μέλους τερματίζεται αυτόματα στη λήξη της περιόδου.

Τερματισμός της ιδιότητας μέλους

(1) Η ιδιότητα του μέλους τερματίζεται

 1. με τον θάνατο του μέλους για φυσικά πρόσωπα και/ή την εκκαθάριση στην περίπτωση νομικών προσώπων·
 2. με την απόσυρση από τον σύλλογο·
 3. με τον αποκλεισμό από τον σύλλογο.

(2) Η απόσυρση πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση ενώπιον του Προέδρου. Η δήλωση απόσυρσης πρέπει να φέρει την υπογραφή του αρμόδιου νομικού εκπροσώπου. Η απόσυρση μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε στιγμή.

(3) Για σημαντικούς λόγους, ή αν ο δεσμός εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών έχει διαρραγεί, ένα μέλος μπορεί να αποκλειστεί από τον σύλλογο με απόφαση του Προέδρου. Πριν τη σχετική απόφαση, ο Πρόεδρος πρέπει να δώσει στο μέλος την ευκαιρία να τοποθετηθεί γραπτώς. Η απόφαση του Προέδρου αιτιολογείται γραπτώς και αποστέλλεται στο μέλος. Το μέλος μπορεί να εφεσιβάλλει την απόφαση στη Γενική Συνέλευση των μελών. Η έφεση πρέπει να κατατεθεί μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος πρέπει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την καταχώριση της εντολής, για την υποστήριξη της απόφασης του Προέδρου με πλειοψηφία τριών τετάρτων των υπολοίπων μελών. Μέχρι την τελική απόφαση σχετικά με τον αποκλεισμό, το μέλος παραμένει με αναστολή όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Συνδρομές μελών, Αμοιβές

(1) Ο Σύλλογος μπορεί να συλλέγει ετήσιες χρηματικές οφειλές από τα μέλη του. Τα Μέλη μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους είτε υπό μορφή μιας οικονομικής συνεισφοράς, είτε μέσω εθελοντκής εργασίας. Το ποσό αυτών των οφειλών, οι προθεσμίες πληρωμής, η συλλογή τους και οι θεσμικές διαδικασίες, αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

(2) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο οικονομικός διευθυντής καθώς επίσης και άλλα όργανα του Συλλόγου, στα οποία έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να λάβουν επαρκή αμοιβή και επιστροφές εξόδων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο σύλλογο. Η καταλληλότητα τέτοιων αμοιβών καθορίζεται από τη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση του συλλόγου και από τα συγκεκριμένα καθήκοντα που απαιτείται να φέρουν εις πέρας τα αρμόδια όργανα. Η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνήθη αμοιβή απασχόλησης ελεύθερων επαγγελματιών για παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχονται σε παρόμοιους απαλλαγμένους από φόρους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες (για παράδειγμα στη βιομηχανία πληροφορικής). Τα ποσά της αμοιβής για τέτοια όργανα αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

(3) Μέλη και μη-μέλη είναι δυνατό να λάβουν αμοιβή για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση καταστατικών σκοπών του συλλόγου (για παράδειγμα απασχόληση σε προγράμματα) αν οι δραστηριότητες αυτές ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του καταστατικού και αν η αμοιβή είναι η ενδεδειγμένη. Η καταλληλότητα της αμοιβής καθορίζεται ως τα ποσά που δεν υπερβαίνουν τη συνήθη αμοιβή απασχόλησης ελεύθερων επαγγελματιών για παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλους απαλλαγμένους από φόρους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες (για παράδειγμα στη βιομηχανία πληροφορικής). Οι ακριβείς όροι της αμοιβής για μέλη και μη-μέλη, τα συγκεκριμένα ποσά καθώς επίσης και όλες οι άλλες προϋποθέσεις θα αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή τον εντεταλμένο εκπρόσωπό της.

Θέσεις της Κοινότητας

Δύο θέσεις στη Γενική Συνέλευση είναι εκλόγιμες μεταξύ των Μελών του FSFE, με την έννοια του Μέλους όπως ορίζεται στο [ref] (2.[ref]).

(1) Οι θέσεις της Κοινότητας στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταλαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις ευθύνες των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.

(2) Οι θέσεις της Κοινότητας διαφέρουν από τις κανονικές θέσεις ως προς τα εξής:

 1. Κάθε θέση υπόκειται σε γενικές εκλογές ανάμεσα σε όλα τα καταστατικά εντάξει Μέλη του FSFE·
 2. Οι εκλογές για τις θέσεις θα διεξάγονται ετησίως εκ περιτροπής·
 3. Η περίοδος για κάθε θέση είναι δύο χρόνια·
 4. Ένα Μέλος που είναι καταστατικά εντάξει, είναι ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο
  • έχει καταχωρισθεί στο πρόγραμμα της Κοινότητας με σωστά στοιχεία·
  • εκπληρώνει την ετήσια συνεισφορά του στην Κοινότητα·
  • διατηρεί μια τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κατάλογο της Κοινότητας.
 5. Όλα τα καταστατικά τακτοποιημένα Μέλη που έχουν γραφτεί στο πρόγραμμα της Κοινότητας για παραπάνω από ένα έτος, αποκτούν δικαίωμα εκλογής.
 6. Η περίοδος ξεκινά με την επιβεβαίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων από τον συντονιστή της Κοινότητας
 7. Η ιδιότητα του Μέλους της Γενικής Συνέλευσης τερματίζεται
  • αυτόματα με τη συμπλήρωση χρονικής περιόδου δύο ετών·
  • όταν ένα Μέλος αποτυγχάνει να εκπληρώσει τα κριτήρια εκλεξιμότητας που ορίστηκαν παραπάνω
  • σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν στο [ref].

(3) Η ακόλουθη διαδικασία ισχύει για όλες τις εκλογές της Κοινότητας και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο ψηφοφορίας Schulze:

 1. Η εκλογή προκηρύσσεται και διενεργείται από τον συντονιστή της Κοινότητας, ο οποίος διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση·
 2. Οι εκλογές προκηρύσσονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο προς τα Μέλη τρεις μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους·
 3. Όλα τα τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο συντονιστής της Κοινότητας καθορίζει το χρονικό σημείο κατά το οποίο καταρτίζεται η λίστα των τακτικών Μελών.
 4. Yποψήφιοι είναι όλα τα εκλέξιμα Μέλη που έχουν ενημερώσει τον συντονιστή της Κοινότητας για την πρόθεσή τους να υποβάλλουν υποψηφιότητα τουλάχιστο δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών·
 5. Κάθε Μέλος που συμμετέχει στις εκλογές υποβάλλει ψηφοδέλτιο αξιολόγησης όλων των Υποψηφίων
 6. Δεν απαιτείται αξιολόγηση όλων των Υποψηφίων. Όσοι αξιολογηθούν θεωρούνται προτιμότεροι από όλους τους χωρίς αξιολόγηση Υποψήφιους. Οι Ψηφοφόροι μπορούν να αποδώσουν ίδιο βαθμό αξιολόγησης σε Υποψήφιους. Υποψήφιοι χωρίς αξιολόγηση θεωρείται ότι ταξινομούνται ισότιμα.
 7. Από τον κατάλογο των Υποψηφίων, δημιουργείται ένας κατάλογος προτιμήσεων ανά ζεύγη:
  1. Δοσμένων δύο υποψηφίων Α και Β, V(A,B) είναι ο αριθμός των ψηφοφόρων που προτίμησαν τον Υποψήφιο Α αντί του Β.
  2. Ο Υποψήφιος Α νικάει τον Υποψήφιο Β, αν ο αριθμός V(A,B) είναι απολύτως μεγαλύτερος απο τον V(B,A).
 8. Από τον κατάλογο των ανά ζεύγη προτιμήσεων, δημιουργείται ένα σύνολο από μεταβατικές προτιμήσεις:
  1. Ο Υποψήφιος Α μεταβατικά νικάει τον Υποψήφιο C, αν ο A νικάει τον C ή αν υπάρχει κάποιος άλλος Υποψήφιος B όπου ο A νικάει τον B και ο B μεταβατικά νικάει τον C
 9. Ένα σύνολο Schwartz κατασκευάζεται από το σύνολο των μεταβατικών προτιμήσεων:
  1. ο Υποψήφιος A ανήκει στο σύνολο Schwartz αν για όλους τους Υποψήφιους B, ή ο Α μεταβατικά νικάει τον B, ή ο B δεν νικάει μεταβατικά τον A.
 10. Αν υπάρχουν ηττημένοι μεταξύ των Υποψηφίων στο σύνολο Schwartz, αφαιρούμε από τον κατάλογο των ανά ζεύγη προτιμήσεων όσους βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση και επιστρέφουμε στο βήμα 6.
  1. Μια ήττα (A,X) είναι σε πιο αδύναμη θέση από μια ήττα (B,Y) αν ο V(A,X) είναι μικρότερος από τον V(B,Y). Επίσης η (A,X) είναι πιο αδύναμη από την (B,Y) αν ο V(A,X) είναι ίσος με τον V(B,Y) και ο V(A,X) είναι μεγαλύτερος του V(Y,B).
  2. Η πιο αδύναμη ήττα είναι η ήττα για την οποία δεν υπάρχει άλλη πιο αδύναμη από αυτήν. Είναι δυνατό να υπάρξουν περισσότερες της μίας τέτοιες ήττες.
 11. Αν δεν υπάρχουν ήττες στο σύνολο Schwartz, τότε ο νικητής επιλέγεται από τους Υποψηφίους του συνόλου Schwartz. Αν υπάρχει ένας μόνο τέτοιος Υποψήφιος, είναι ο νικητής. Αν υπάρχουν πολλοί Υποψήφιοι, ο νικητής επιλέγεται με τυχαία κλήρωση.

Δομή του συλλόγου

(1) Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού σχηματίζει μια Ευρωπαϊκή ομοσπονδιακή δομή και υποδιαιρείται σε εθνικούς συλλόγους. Πρόκειται για συλλόγους με αυτόνομη νομική υπόσταση, σύμφωνα με την νομοθεσία περί Αστικών μη κερδοσκοπικών συλλόγων του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κράτους στην περιοχή του οποίου δραστηριοποιείται ο κάθε Σύλλογος. Όλα τα μέλη των εθνικών συλλόγων πρέπει να είναι και μέλη του FSFE.

(2) Προκειμένου να διατηρηθεί η ομοιομορφία, οι εθνικοί σύλλογοι πρέπει να καλύπτουν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις, οι οποίες αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και οι οποίες είναι διατυπωμένες σε ένα πρότυπο καταστατικού για εθνικούς συλλόγους. Αυτό ισχύει με εξαίρεση τις απαιτήσεις που είναι μη αποδεκτές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε κράτους στο οποίο ο εθνικός σύλλογος ιδρύεται. Σε αυτήν την περίπτωση, το καταστατικό πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να απηχεί ακριβέστερα τις προθέσεις του προτύπου. Σε αυτήν την περίπτωση το καταστατικό πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αντανακλά πιστότερα τις προθέσεις του πρότυπου καταστατικού. Το καταστατικό απαιτεί την αποδοχή από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, πριν ο εθνικός σύλλογος γίνει τμήμα του FSFE.

(3) Τα οικονομικά των εθνικών συλλόγων καθορίζονται από την κατάρτιση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τo [ref] του παρόντος καταστατικού.

(4) Οι εθνικοί σύλλογοι μπορούν να συνάψουν συμβάσεις στο όνομά τους για την εκπλήρωση τοπικών καθηκόντων, εάν τα μέσα υφίστανται για την εκπλήρωση αυτών των συμβάσεων. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εισαγάγουν υποχρεώσεις για το FSFE.

(5) Οι εθνικοί σύλλογοι μπορούν μόνο να προβούν σε διαπραγματεύσεις για ζητήματα που άπτονται των περιοχών τους και μόνο με δημόσιες αρχές και οργανισμούς αρμόδιους για αυτές τις περιοχές.

(6) Οι εθνικοί σύλλογοι έχουν τη δικαιοδοσία και την υποχρέωση να φέρουν το δικό τους όνομα μέσω του οποίου εκφράζεται η ένταξη στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Αυτό πρέπει να γίνεται με την προσθήκη στο "Free Software Foundation Europe» (``FSFE'') της ονομασίας ``Παράρτημα'' (''Chapter''), συνοδευόμενη από το όνομα της κρατικής οντότητας στα Αγγλικά. Επιπρόσθετα, μπορούν να φέρουν το όνομα στην εθνική γλώσσα.

(7) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει τη δικαιοδοσία να αφαιρέσει το δικαίωμα του εθνικού συλλόγου να χρησιμοποιεί το όνομα ''FSFE'' αν ο εθνικός σύλλογος παραβιάζει το παρόν καταστατικό, ή το δικό του καταστατικό. Ο εθνικός σύλλογος μπορεί να ασκήσει έφεση στην απόφαση στη Γενική Συνέλευση των μελών. Η έφεση πρέπει να κατατεθεί μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την καταχώριση της εντολής, η οποία μπορεί να αποκαταστήσει ή να ανατρέψει την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου με πλειοψηφία τριών τετάρτων των υπόλοιπων μελών.

Όργανα του συλλόγου

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού σχηματίζει μια Ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Τα όργανα του FSFE είναι:

 1. η Γενική Συνέλευση·
 2. ο Πρόεδρος·
 3. ο Αντιπρόεδρος·
 4. ο Οικονομικός Διευθυντής·
 5. ο Εκτελεστικός Διευθυντής·
 6. το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση

(1) Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος που είναι φυσικό πρόσωπο, έχει δικαίωμα παρέμβασης. Για την πρακτική του δικαιώματος να ψηφίζει άλλο μέλος, μπορεί να λάβει εξουσιοδότηση στέλνοντας γραπτό μήνυμα στον Πρόεδρο. Η εξουσιοδότηση δίνεται ξεχωριστά για κάθε Γενική Συνέλευση. Ένα μέλος δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα να ψηφίζει για περισσότερα από το ένα τρίτο όλων των μελών.

(2) Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις ακόλουθες υποθέσεις:

 1. για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
 2. για το όριο και τη διακριτική ευχέρεια στις εκτελεστικές οικονομικές αποφάσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή·
 3. για τον ορισμό της ημερήσιας διάταξης και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή·
 4. για την επιθεώρηση της ετήσιας έκθεσης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Εκτελεστικού Διευθυντή και του Οικονομικού Διευθυντή·
 5. για την απαλλαγή των οργάνων από τα καθήκοντά τους·
 6. για την επιλογή και ανάκληση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Οικονομικού Διευθυντή και του εκτελεστικού Διευθυντή.

(3) Τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένα να προστατεύουν τα εμπιστευτικά και ευαίσθητα δεδομένα του FSFE. Αυτή η υποχρέωση επεκτείνεται πέραν του τερματισμού της ιδιότητας του Μέλους.

(4) Τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι υπόλογα έναντι του συλλόγου για χωρίς πρόθεση παραδρομή.

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

(1) Η τακτική Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό έτος. Συγκαλείται γραπτώς από τον Πρόεδρο, και διατηρείται για μια περίοδο έξι εβδομάδων, κάτω από την ένδειξη της ημερησίας διάταξης. Η περίοδος αυτή αρχίζει με την επομένη της αποστολής της επιστολής πρόσκλησης. Η επιστολή προσκλήσεως θεωρείται πως επιδόθηκε στο Μέλος, αν εστάλη στην τελευταία ταχυδρομική διεύθυνση ή στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που το ίδιο το Μέλος γνωστοποίησε εγγράφως. Με τη γραπτή σύμφωνη γνώμη των τριών τετάρτων των Μελών, η περίοδος πρόσκλησης μπορεί να μειωθεί σε τρεις εβδομάδες.

(2) Η ημερήσια διάταξη ορίζεται από τoν Πρόεδρο. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος πρέπει να ανακοινώσει τη συμπλήρωση στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης. Σχετικά με τις αιτήσεις για τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης, που υποβάλλονται στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει να συγκληθεί, εάν τουλάχιστον το ένα τέταρτο όλων των μελών το απαιτήσει εγγράφως στον Πρόεδρο κάτω από την ένδειξη του σκοπού και των λόγων. Στην έκτακτη συνεδρίαση των μελών τα [ref], [ref] και [ref] ισχύουν αντιστοίχως.

Υιοθέτηση των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης

(1) Στη Γενική Συνέλευση ηγείται ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση αναπόδραστης αναγκαιότητας, ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, ο Οικονομικός Διευθυντής.

(2) Ο τύπος εκλογής καθορίζεται από τον πρoεδρεύοντα της συνέλευσης. Η εκλογή πρέπει να πραγματοποιηθεί εγγράφως, εάν αυτό απαιτείται από το ένα τρίτο των μελών με φυσική παρουσία στην εκλογή.

(3) Η Γενική Συνέλευση δεν είναι ανοιχτή στο κοινό.

(4) Η Γενική Συνέλευση έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες εάν συγκλήθηκε κανονικά και τουλάχιστον το ένα τρίτο όλων των μελών είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύεται από παρόντα μέλη. Στην περίπτωση της απουσίας των προϋποθέσεων για τη λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μια δεύτερη Γενική Συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη μέσα σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων· αυτή η Γενική Συνέλευση θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. Αυτό πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση.

(5) Εκτός εάν δηλώνεται ρητά στο καταστατικό, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των κατατεθειμένων έγκυρων παρεμβάσεων· οι αποχές από την ψηφοφορία επομένως δεν υπολογίζονται. Οι αλλαγές του καταστατικού απαιτούν πλειοψηφία τριών τετάρτων των (κατατεθειμένων έγκυρων) παρεμβάσεων, οι αποχές δεν υπολογίζονται. Η διάλυση του FSFE απαιτεί τα τέσσερα πέμπτα των παρεμβάσεων όλων των μελών. Η αλλαγή του σκοπού του FSFE μπορεί μόνο να αποφασιστεί με ομόφωνη συμφωνία όλων των μελών. Τα απόντα από τη Γενική Συνέλευση μέλη μπορούν να υποβάλλουν τη γραπτή συμφωνία τους στον πρόεδρο μέσα σε ένα μήνα.

(6) Στην περίπτωση των εκλογών επιλέγεται όποιος έλαβε περισσότερες από τις μισές από τις κατατεθειμένες έγκυρες παρεμβάσεις. Εάν κανένας δεν έλαβε περισσότερες από τις μισές από τις καταγεγραμμένες έγκυρες παρεμβάσεις, πραγματοποιείται ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων, οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες. Επιλέγεται έπειτα όποιος πλειοψήφισε. Στην περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται άπαξ· εάν η διάθεση για ισοψηφία διατηρείται, το πλήθος αποφασίζει.

(7) Στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφει ο γραμματέας και ο πρoεδρεύων της συνέλευσης και περιέχει τις ακόλουθες διαπιστώσεις: τον τόπο και τον χρόνο της συνέλευσης, το πρόσωπο του προεδρεύοντος της συνέλευσης και του γραμματέα, τον αριθμό των παρόντων μελών, την ημερήσια διάταξη, τα αποτελέσματα για κάθε εκλογή και τον τύπο της εκλογής. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού πρέπει να δίνεται η ακριβής διατύπωση.

Ο Πρόεδρος

(1) Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της εκλογής. Πέραν των δύο ετών, η θητεία του Προέδρου συνεχίζεται μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.

(2) Εκλέξιμα είναι μόνο τα μέλη του FSFE. Με το πέρας της ιδιότητας του μέλους του συλλόγου, η θητεία του Προέδρου επίσης τερματίζεται.

(3) Αν ο Πρόεδρος παραιτηθεί πρόωρα ή εξαιτίας αναπόδραστης αναγκαιότητας, ο Αντιπρόεδρος αυτόματα τον αντικαθιστά ως νέος Πρόεδρος μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου στην τακτική περίοδο.

(4) Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για όλες τις υποθέσεις του FSFΕ, όσο δεν μεταφέρονται σε άλλο όργανο του FSFΕ σύμφωνα με τον κανονισμό. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 1. τον συντονισμό και το ουσιαστικό και πολιτικό πόρισμα της Γενικής Συνέλευσης·
 2. τη σύγκληση και προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης των μελών καθώς επίσης και την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης·
 3. τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης·
 4. την υιοθέτηση των ψηφισμάτων σχετικά με την εισδοχή και τον αποκλεισμό μελών·
 5. την υποστήριξη και τον έλεγχο των εθνικών συλλόγων·
 6. την εξωτερική εκπροσώπηση του συλλόγου·
 7. την υπεύθυνη νομική αντιπροσώπευση του συλλόγου σύμφωνα με το § 26 Par. 2 S. 1 BGB·
 8. τη συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο·
 9. την εποπτεία του Εκτελεστικού Διευθυντή στην εκτελεστική εφαρμογή των προτεραιοτήτων και στρατηγικών που όρισε η Γενική Συνέλευση.

(5) Ο Πρόεδρος δεν είναι υπόλογος έναντι του συλλόγου για χωρίς πρόθεση παραδρομή.

Ο Αντιπρόεδρος

(1) Ο Αντιπρόεδρος υποστηρίζει και συμβουλεύει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα.

(2) Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί τον Πρόεδρο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Αποχώρηση του Προέδρου·
 2. Μεταφορά αρμοδιοτήτων λόγω αναπόδραστης αναγκαιότητας ττου Προέδρου·
 3. Γραπτή ανάθεση καθηκόντων από τον Πρόεδρο.

(3) Ο Πρόεδρος βρίσκεται σε αναπόδραστη αναγκαιότητα, αν το γνωστοποιήσει γραπτώς στον Αντιπρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος μεριμνά για όλα τα θέματα για το χρονικό διάστημα και την έκταση που του έχουν μεταφερθεί γραπτώς από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος θεωρείται ότι βρίσκεται σε αναπόδραστη αναγκαιότητα αν δεν είναι αντικειμενικά εφικτό ή δεν μπορεί να ασκήσει καθήκοντα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών λόγω ασθένειας.

(4) Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονική διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία εκλογής. Πέραν των δύο ετών ο Αντιπρόεδρος παραμένει στα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου Αντιπροέδρου.

(5) Μόνο τα μέλη του FSFE μπορούν να εκλεγούν στη θέση του Αντιπροέδρου. Με την παύση της ιδιότητας του μέλους του συλλόγου, η θέση του Αντιπροέδρου επίσης τερματίζεται.

(6) Αν ο Αντιπρόεδρος παραιτηθεί πρόωρα ή βρεθεί σε αναπόδραστη αναγκαιότητα, ο Πρόεδρος μπορεί να διορίσει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας.

(7) Ο Αντιπρόεδρος δεν είναι υπόλογος έναντι του συλλόγου για χωρίς πρόθεση παραδρομή.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

(1) Ο Οικονομικός Διευθυντής έχει το ρόλο του οικονομικού επόπτη εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης του FSFE. Παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση και τις αποφάσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή και αναφέρει στη Γενική Συνέλευση.

(2) Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος να συμβουλεύει το Εκτελεστικό Συμβούλιο σε περίπτωση αλλαγών στον προϋπολογισμό μεταξύ συγκλήσεων της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Ο Οικονομικός Διευθυντής ειδικότερα πρέπει να δώσει προσοχή στο ότι

 1. τα πιθανά κέρδη χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς προβλεπόμενους από το καταστατικό και ότι το FSFE εργάζεται ανιδιοτελώς.
 2. ότι κανένα μέλος δεν μπορεί να αποκτήσει συμμετοχή στα κέρδη ή σε άλλες επιχορηγήσεις από τα μέσα που παρέχει το FSFE ή οι τοπικοί σύλλογοι. Αυτό επίσης ισχύει για τα ξεχωριστά μέλη.
 3. ότι κεφάλαια του FSFE μπορούν μόνο εν μέρει να χρησιμοποιηθούν για άλλους απαλλαγμένους από φόρους κοινωφελείς οργανισμούς και μόνο εάν αυτοί οι οργανισμοί τα χρησιμοποιούν για σκοπούς σύμφωνα με το καταστατικό.
 4. ότι διοικητικό κόστος ξένο με το σκοπό του FSFE δεν θα χρηματοδοτείται. Το ίδιο ισχύει και για δυσανάλογα υψηλές πληρωμές.

(4) Ο Οικονομικός Διευθυντής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για διάρκεια δύο ετών, από την ημερομηνία εκλογής. Πέραν των δύο ετών παραμένει στα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου Οικονομικού Διευθυντή.

(5) Μόνο μέλη του FSFE μπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Με τον τερματισμό της ιδιότητας του μέλους του συλλόγου, η θητεία του Οικονομικού Διευθυντή επίσης τερματίζεται.

(6) Αν ο Οικονομικός Διευθυντής παραιτηθεί πρόωρα ή σε περίπτωση αναπόδραστης αναγκαιότητας, ο Πρόεδρος μπορεί να επιλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας.

(7) Ο Οικονομικός Διευθυντής δεν είναι υπόλογος έναντι του συλλόγου για χωρίς πρόθεση παραδρομή.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής

(1) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής συντονίζει τις καθημερινές δραστηριότητες του συλλόγου σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση και σε συντονισμό με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του συλλόγου.

(2) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση στη βάση γραπτού συμβολαίου το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος εκ μέρους του συλλόγου.

(3) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής παραμένει στη θέση του μέχρι τη λήξη του συμβολαίου ή η θητεία του τερματίζεται απο τη Γενική Συνέλευση ή τον Πρόεδρο εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης.

(4) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου, αλλά η προσχώρησή του στο σύλλογο ή η αποχώρησή του από αυτόν δεν έχει επίπτωση στη θέση του ως Εκτελεστικού Διευθυντή.

(5) Αν ο Εκτελεστικός Διευθυντής παραιτηθεί πρόωρα ή σε περίπτωση αναπόδραστης αναγκαιότητας, ο Πρόεδρος μπορεί να επιλέξει αντικαταστάτη.

(6) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση του οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει

 1. το συντονισμό και την εποπτεία των υπαλλήλων·
 2. την εκπροσώπηση του οργανισμού σε συμβατικές υποχρεώσεις·
 3. την εκπροσώπηση του οργανισμού σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
 4. την εκπροσώπηση του οργανισμού σε φορολογικά θέματα·
 5. το συντονισμό του διοικητικού γραφείου του FSFE·
 6. το συντονισμό του Εκτελεστικού Συμβουλίου του FSFE·
 7. το συντονισμό της Εκτελεστικής Ομάδας του FSFE, που αποτελείται από υπαλλήλους και εθελοντές·
 8. τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για την ετήσια Γενική Συνέλευση.

(7) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής αποφασίζει για τα οικονομικά σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις προτεραιότητες που καθορίζει η Γενική Συνέλευση. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού και οι προτεραιότητες πρέπει να πληρούν ότι

 1. τα πιθανά κέρδη χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς προβλεπόμενους από το καταστατικό και ότι το FSFE εργάζεται ανιδιοτελώς.
 2. κανένα μέλος δεν μπορεί να αποκτήσει συμμετοχή στα κέρδη ή σε άλλες επιχορηγήσεις από τα μέσα που παρέχει το FSFE ή οι τοπικοί σύλλογοι. Αυτό επίσης ισχύει για τα ξεχωριστά μέλη.
 3. κεφάλαια του FSFE μπορούν μόνο εν μέρει να χρησιμοποιηθούν για άλλους απαλλαγμένους από φόρους κοινωφελείς οργανισμούς και μόνο εάν αυτοί οι οργανισμοί τα χρησιμοποιούν για σκοπούς σύμφωνα με το καταστατικό.
 4. διοικητικό κόστος ξένο με το σκοπό του FSFE δεν θα χρηματοδοτείται. Το ίδιο ισχύει και για δυσανάλογα υψηλές πληρωμές.

(8) Αλλαγές στην κατάρτιση του προϋπολογισμού από τον Εκτελεστικό Διευθυντή μεταξύ συγκλήσεων της Γενικής Συνέλευσης απαιτούν έγκριση από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

(9) Έξοδα τα οποία υπερβαίνουν το όριο της διακριτικής ευχέρειας που όρισε η Γενική Συνέλευση κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν μπορεί να έχουν την εξουσιοδότηση του Εκτελεστικού Διευθυντή και πρέπει να εγκριθούν από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

(10) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν είναι υπόλογος έναντι του συλλόγου για χωρίς πρόθεση παραδρομή.

(11) Για σημαντικούς λόγους ή αν οι δεσμοί εμπιστοσύνης με τον Εκτελεστικό Διευθυντή έχουν διαρραγεί, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή μπορεί να ανασταλούν με απόφαση του Προέδρου. Η απόφαση του Προέδρου θα πρέπει να αιτιολογηθεί γραπτώς και να αποσταλεί στον Εκτελεστικό Διευθυντή. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής μπορεί να εφεσιβάλλει την απόφαση στη Γενική Συνέλευση των μελών. Η έφεση πρέπει να κατατεθεί μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος πρέπει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την καταχώριση της έφεσης για την υποστήριξη της απόφασης του Προέδρου με απλή πλειοψηφία. Μέχρι την τελική απόφαση, ο Εκτελεστικός Διευθυντής παραμένει με αναστολή όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του FSFE αποτελείται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

(1) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συντονίζεται απο τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

(2) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα αν τουλάχιστο δύο μέλη έχουν φυσική παρουσία, μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις περνάνε με απλή πλειοψηφία των ψήφων.

(3) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για

 1. την έγκριση των εξόδων τα οποία υπερβαίνουν το όριο της διακριτικής ευχέρειας για τον Εκτελεστικό Διευθυντή, όπως ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση στην κατάρτιση του προϋπολογισμού·
 2. να συμβουλεύει τον Εκτελεστικό Διευθυντή στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων και των στρατηγικών οδηγιών που όρισε η Γενική Συνέλευση·
 3. την έγκριση των αλλαγών στην κατάρτιση του προϋπολογισμού μεταξύ συγκλήσεων της Γενικής Συνέλευσης μετά από διαβούλευση με τον Οικονομικού Διευθυντή.
 4. την έγκριση των καταστατικών των εθνικών συλλόγων και την ανάκληση του δικαιώματος για τους εθνικούς συλλόγους να χρησιμοποιούν το όνομα "FSFE".

(4) Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν είναι υπόλογα έναντι του συλλόγου για χωρίς πρόθεση παραδρομή.

Διάλυση του συλλόγου

(1) Η διάλυση του FSFE μπορεί μόνο να αποφασιστεί σε μια Γενική Συνέλευση από την πλειοψηφία σύμφωνα με το [ref].

(2) Αν η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει τίποτε άλλο, ο Πρόεδρος υπέχει θέση εκκαθαριστή.

(3) Μετά την εκκαθάριση ή την απώλεια του σκοπού των φορολογικών προνομίων, τα διαθέσιμα κεφάλαια πηγαίνουν σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε άλλον απαλλαγμένο από φόρους σύλλογο, ο οποίος πρέπει να τα χρησιμοποιήσει άμεσα και αποκλειστικά για κοινωφελείς σκοπούς στο πνεύμα του παρόντος καταστατικού. Ψηφίσματα σχετικά με τη μελλοντική χρήση των κεφαλαίων μπορούν να εκτελεσθούν μόνο μετά από τη συγκατάθεση της αρμόδιας εφορίας.

(4) Οι παραπάνω κανονισμοί ισχύουν αντίστοιχα, αν το FSFE διαλυθεί για άλλο λόγο ή απωλέσει τη νομική του ιδιότητα.

Έντυπη μορφή

Η γραπτή φόρμα πληρούται αν μία από τις επόμενες προϋποθέσεις ικανοποιείται:

 1. ενυπόγραφου χειρογράφου·
 2. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υπογραφή κλειδιού επαρκώς προηγμένης τεχνολογίας κρυπτογράφησης. Ο σύλλογος αποφασίζει τι θεωρείται προηγμένη τεχνολογία και το κλειδί πρέπει να επικυρώνεται από το σύλλογο.

Τόπος δικαιοδοσίας

Ο τόπος της δικαιοδοσίας για όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που απορρέουν από αυτό το καταστατικό είναι το Αμβούργο, Γερμανία