Καταστατικό

Πρόλογος

Εισερχόμενοι στην ψηφιακή εποχή, όπου το πραγματικό και το εικονικό διάστημα ισότιμα θα καθορίζουν την κοινωνική, πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη του ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe) θέτει τον μακροπρόθεσμο στόχο να αναδείξει τα ζητήματα που θα προκύψουν υποχρεωτικά και να εργαστεί γι' αυτά.

Από την άποψη αυτή άμεσο πρακτικό ζήτημα είναι η ανιδιοτελής προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού καθώς και η διάδοση της συνειδητοποίησης των σχετικών φιλοσοφικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Ως αναγνωρισμένος ομοθυγατρικός οργανισμός, το FSF Ευρώπης θα ενώσει τις δυνάμεις του με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, που θεμελιώθηκε από τον Richard M. Stallman στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το FSF, αναγνωρισμένος, απαλλαγμένος από φόρους κοινωφελής οργανισμός στις ΗΠΑ, έχει αφιερωθεί από το 1984 στην προώθηση και διανομή ελεύθερου λογισμικού και ιδιαίτερα του GNU-συστήματος, ενός παρόμοιου με το Unix λειτουργικού συστήματος. Αυτό το σύστημα είναι περισσότερο γνωστό με μία από τις παραλλαγές του, το GNU/Linux, το οποίο από το 1993 χρησιμοποιείται με επιτυχία σε πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό με την έννοια του FSF Ευρώπης δεν αναφέρεται στην τιμή αγοράς, αλλά στις παρακάτω τέσσερις ελευθερίες του χρήστη:
 1. ελευθερία: η ελευθερία να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε σκοπό.
 2. ελευθερία: η ελευθερία να μελετά το πρόγραμμα και να το προσαρμόζει στις ανάγκες του.
 3. ελευθερία: η ελευθερία να δημιουργεί αντίγραφα για άλλους.
 4. ελευθερία: η ελευθερία να βελτιώνει ένα πρόγραμμα και να παρέχει αυτές τις βελτιώσεις στους άλλους, ώστε όλη η κοινότητα να ωφελείται.

Αυτός ο ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού έχει τις ρίζες της στην ιδέα της ελεύθερης ανταλλαγής γνώσης και ιδεών που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τα επιστημονικά πεδία. Όπως οι στοχασμοί, το λογισμικό δεν είναι κάτι απτό και μπορεί να αντιγραφεί χωρίς απώλειες. Η μεταβίβαση τροφοδοτεί την εξελικτική διαδικασία, προάγει τη σκέψη και το λογισμικό.

Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό συντηρεί τη δυνατότητα της κατανόησης και οικοδόμησης με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα. Για τους επιστήμονες, είναι το μόνο είδος λογισμικού, το οποίο αντιστοιχεί στα ιδανικά της ελευθερίας της επιστήμης. Κατά συνέπεια, η προώθηση του ελεύθερου λογισμικού είναι επίσης προώθηση για την επιστήμη.

Η διανομή της πληροφορίας και η διαμόρφωση γνώμης γίνονται με αυξανόμενο ρυθμό από τα ψηφιακά μέσα, και η τάση είναι προς την ενίσχυση της χρήσης αυτών των μέσων για την άμεση συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Συνεπώς, κεντρικό καθήκον του FSF Ευρώπης είναι να εκπαιδεύσει καταρτισμένους πολίτες σε αυτά τα μέσα, ως εκ τούτου να προάγει τη δημοκρατία.

Το ψηφιακό διάστημα (''Κυβερνοδιάστημα'') με το λογισμικό ως τεχνικό και γλωσσικό μέσο έχει μια τεράστια δυναμική για την προαγωγή όλων των διανοητικών και πολιτιστικών πτυχών του ανθρώπου. Καθιστώντας το κοινά διαθέσιμο και διευρύνοντας το μέσο, το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει ισότητα ευκαιριών και προστασία της ιδιωτικότητας.

Η δημιουργία της συνειδητοποίησης για τα προβλήματα της ψηφιακής εποχής σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας είναι μακροπρόθεσμος στόχος και μέρος του πυρήνα της δραστηριότητας του FSF Ευρώπης.

Συνεπώς το FSF Ευρώπης θα επιδιώξει να αυξήσει τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού σε σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε να παραλληλιστεί η εκπαίδευση σε θέματα του πραγματικού διαστήματος με τη σχηματοποίηση της κατανόησης και της ευαισθητοποίησης των προβλημάτων του εικονικού χώρου.

Το Ελεύθερο Λογισμικό εγγυάται ανιχνεύσιμα αποτελέσματα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή όπως επίσης και τα ατομικά δικαιώματα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ελευθερία της γνώμης. Είναι η δουλειά του FSF Ευρώπης να φέρει το Ελεύθερο Λογισμικό σε όλες τις περιοχές που άπτονται της δημόσιας ζωής ή των ''ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ενημέρωση'' για τους πολίτες.

Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος(1)   Ο σύλλογος ονομάζεται ''Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού - Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' και στο εξής θα αναφέρεται ως ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους).'' Επιπλέον το όνομα ''(Όνομα στην τοπική γλώσσα)'' μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο σύλλογος πρέπει να καταχωρισθεί στο μητρώο συλλόγων· μετά την καταχώριση, το όνομα συνοδεύεται από το διακριτικό ''α.Σ.'' (αν είναι απαραίτητο)(2)   Η έδρα του συλλόγου είναι (Όνομα της πόλης).(3)   Οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

Σκοπός, καθήκοντα, μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας(1)   Σκοπός της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' είναι η προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού ώστε να προαχθεί η ελεύθερη ανταλλαγή της γνώσης, η ισότητα ευκαιριών στην πρόσβαση του λογισμικού και η δημόσια εκπαίδευση σε σχέση με τις αρχές που αποτυπώθηκαν στον πρόλογο.(2)   Οι στόχοι της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' συγκεκριμένα πρόκειται να επιτευχθούν με:
 1. την ηθική υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών σε όλες τις πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού,
 2. τη συνεργασία και τον συντονισμό με το FSF Ευρώπης, το οποίο επιδιώκει τους ίδιους εμπνευσμένους από τη δημόσια σφαίρα στόχους,
 3. την υποστήριξη των προγραμματιστών που αναπτύσσουν το Ελεύθερο Λογισμικό και που έτσι αντιλαμβάνονται τους εμπνευσμένους από τη δημόσια σφαίρα στόχους της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' μέσω των εκπαιδευτικών διαδικασιών,
 4. τη διάδοση των φιλοσοφικών ιδεωδών του Ελεύθερου Λογισμικού,
 5. την πληροφόρηση και εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τη δυναμική και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Ελεύθερου Λογισμικού,
 6. την ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού και τη διάθεσή του στο κοινό.(3)   Η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' επιδιώκει αποκλειστικά και άμεσα εμπνευσμένους από τη δημόσια σφαίρα σκοπούς με την έννοια (εισάγετε εδώ αναφορές στις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την κατάσταση των κοινωφελών οργανώσεων). Η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' εργάζεται ανιδιοτελώς και δεν έχει κατά κύριο λόγο στόχο το ίδιον οικονομικό όφελος.(4)   Τα μέσα της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους καταστατικά προβλεπόμενους σκοπούς και μόνο. Τα μέλη δεν επιχορηγούνται από τους πόρους του συλλόγου. Κανένα πρόσωπο δεν ευνοείται από δαπάνες δυσανάλογα υψηλές ή ξένες προς τους στόχους της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)''. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πλήρους απασχόλησης μέλη, τα οποία είναι δυνατό να λάβουν μια κατάλληλη αποζημίωση για την εργασία τους.

Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους(1)   Οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να γίνει μέλος της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)''. Για τα φυσικά πρόσωπα το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 16 χρόνια. Φυσικά πρόσωπα κάτω από αυτό το όριο δεν έχουν εκλογικά δικαιώματα.(2)   Όρος για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους είναι μια γραπτή αίτηση υποψηφιότητας προς την εκτελεστική επιτροπή.(3)   Η γενική συνέλευση των μελών μπορεί να αποφασίζει σχετικά με την αίτηση υποψηφιότητας με τα τρία τέταρτα των μελών να είναι φυσικά πρόσωπα. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να υπερψηφίσει την αίτηση υποψηφιότητας· σε αυτή την περίπτωση η αίτηση πρέπει να επικυρωθεί από την επόμενη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης του σκεπτικού στον αιτούντα.

Τερματισμός της ιδιότητας μέλους(1)   Η ιδιότητα του μέλους τερματίζεται
 1. με τον θάνατο του μέλους για φυσικά πρόσωπα και/ή την εκκαθάριση στην περίπτωση νομικών προσώπων·
 2. με την απόσυρση από τον σύλλογο·
 3. με τον αποκλεισμό από τον σύλλογο.
 4. με τον αποκλεισμό από το FSF Ευρώπης.(2)   Η απόσυρση πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση παρουσία των μελών της εκτελεστικής επιτροπής. Η δήλωση απόσυρσης πρέπει να φέρει την υπογραφή του αρμόδιου νομικού εκπροσώπου. Η απόσυρση μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε στιγμή.(3)   Για σημαντικούς λόγους ή αν ο δεσμός εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών έχει διαρραγεί, ένα μέλος μπορεί να αποκλειστεί από τον σύλλογο με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής. Πριν τη σχετική απόφαση, η εκτελεστική επιτροπή πρέπει να δώσει στο μέλος την ευκαιρία να τοποθετηθεί γραπτώς. Η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής αιτιολογείται γραπτώς και αποστέλλεται στο μέλος. Το μέλος μπορεί να εφεσιβάλλει την απόφαση στη γενική συνέλευση. Η έφεση πρέπει να κατατεθεί μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης στην εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή πρέπει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την καταχώριση της εντολής, για την υποστήριξη της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής με πλειοψηφία τριών τετάρτων των υπολοίπων μελών. Μέχρι την τελική απόφαση σχετικά με τον αποκλεισμό, το μέλος παραμένει με αναστολή όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.(4)   Τα νομικά μέσα εναντίον του αποκλεισμού από την πλευρά του FSF Ευρώπης καθορίζονται από το καταστατικό του.

Συνδρομές μελών

Τα μέλη συμβάλλουν με διάφορους τρόπους όπως τιμητικές δραστηριότητες ή κατέχοντας μία θέση στον σύλλογο.

Δομή του συλλόγου(1)   Το ''FSF Ευρώπης - Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού, αναγνωρισμένου κοινωφελούς ιδρύματος κατά τη Γερμανική νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού σχηματίζει μια Ευρωπαϊκή ομοσπονδιακή δομή και διαιρείται σε εθνικούς συλλόγους.(2)  

Το παρόν καταστατικό υπάρχει για να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες είναι διατυπωμένες σε ένα πρότυπο καταστατικού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού για τους εθνικούς συλλόγους ώστε να διαφυλάξει την ομοιομορφία στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Αυτό ισχύει με την εξαίρεση των απαιτήσεων που είναι παράνομες σύμφωνα με το καταστατικό. Σε αυτή την περίπτωση το καταστατικό πρέπει να τροποποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να βρίσκεται εγγύτερα κατά το δυνατόν στις προθέσεις του προτύπου.(3)   Το παρόν καταστατικό απαιτεί την αποδοχή του FSF Ευρώπης πριν το ''FSF Ευρώπης - Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' γίνει τμήμα του FSF Ευρώπης.(4)   Τα οικονομικά της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' καθορίζονται από την οικονομική διαταγή που θεσπίζεται σύμφωνα με την § 9 sec. 2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού.(5)   Η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εισάγει υποχρεώσεις για το FSF Ευρώπης.(6)   Η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' μπορεί μόνο να προβεί σε διαπραγματεύσεις με δημόσιες αρχές και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται κυρίως στην επικράτεια της (Όνομα Κράτους).(7)   Η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' έχει τη δικαιοδοσία και την υποχρέωση να φέρει το δικό της όνομα μέσω του οποίου εκφράζεται η ένταξη στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Αυτό πρέπει να γίνεται με την προσθήκη στο ''Free Software Foundation Europe'' της ονομασίας ''Αντιπροσωπεία'' συνοδευόμενη από το όνομα της κρατικής οντότητας στα Αγγλικά. Επιπρόσθετα, μπορεί να φέρει το όνομα στην εθνική γλώσσα.

Όργανα του συλλόγου

Τα όργανα της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' είναι:
 1. η εκτελεστική επιτροπή (Πρόεδρος)·
 2. ο Αντιπρόεδρος·
 3. η διευρυμένη εκτελεστική επιτροπή·
 4. η γενική συνέλευση.

Η εκτελεστική επιτροπή

Η εκτελεστική επιτροπή της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' αποτελείται από τον Πρόεδρο.

Οι αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής(1)   Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για όλες τις υποθέσεις της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'', όσο δεν μεταφέρονται σε άλλο όργανο σύμφωνα με τον κανονισμό. Ειδικότερα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. τη σύγκληση και προετοιμασία της γενικής συνέλευσης των μελών καθώς επίσης και την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης·
 2. τη δημιουργία της ετήσιας έκθεσης·
 3. την υιοθέτηση των ψηφισμάτων σχετικά με την εισδοχή και τον αποκλεισμό μελών·
 4. την υποστήριξη προς το FSF Ευρώπης·
 5. την αντιπροσώπευση σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις, ιδιαίτερα επίσης στις σχέσεις με τις δημόσιες αρχές·
 6. τις σχέσεις με τον τύπο·
 7. την εφαρμογή των οδηγιών του FSF Ευρώπης σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα για προγραμματιστές, που είναι επιστημονικά ενεργοί αναπτύσσοντας Ελεύθερο Λογισμικό.(2)   Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει για τους χρηματοδοτικούς πόρους σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης που θεσπίζεται από τη γενική συνέλευση του FSF Ευρώπης. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης πρέπει να ορίζει,
 1. ότι τα πιθανά έσοδα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς προβλεπόμενους από το καταστατικό και ότι το FSF Ευρώπης και η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' εργάζονται ανιδιοτελώς.
 2. ότι κανένα μέλος δεν μπορεί να αποκτήσει συμμετοχή στα έσοδα ή σε άλλες επιχορηγήσεις από τα μέσα που παρέχει το FSF Ευρώπης ή η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)''. Αυτό επίσης ισχύει για τα ξεχωριστά μέλη.
 3. ότι διοικητικά κόστη ξένα με το σκοπό του FSF Ευρώπης δεν θα χρηματοδοτούνται. Το ίδιο ισχύει και για δυσανάλογα υψηλές πληρωμές.(3)   Η εκτελεστική επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη έναντι του συλλόγου για ελαφρώς αμελή συμπεριφορά.

Εκλογή και διάρκεια θητείας της εκτελεστικής επιτροπής(1)   Η εκτελεστική επιτροπή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών για διάρκεια δύο ετών, από την ημερομηνία εκλογής. Ωστόσο, η θητεία της συνεχίζεται μέχρι τη νέα εκλογή εκτελεστικής επιτροπής.(2)   Εκλέξιμα είναι μόνο τα μέλη του συλλόγου. Αν η εκτελεστική επιτροπή αποχωρίσει πρόωρα, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί τον σύλλογο μέχρι την επιλογή νέας εκτελεστικής επιτροπής. Επιπλέον, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μελών μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Ο Αντιπρόεδρος(1)   Ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την εκτελεστική επιτροπή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Αποχώρηση της εκτελεστικής επιτροπής·
 2. Μεταφορά αρμοδιοτήτων λόγω αναπόδραστης αναγκαιότητας της εκτελεστικής επιτροπής.(2)   Η εκτελεστική επιτροπή βρίσκεται σε αναπόδραστη αναγκαιότητα, αν το γνωστοποιήσει γραπτώς στον Αντιπρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος μεριμνά για όλα τα θέματα για το χρονικό διάστημα και την έκταση που του έχουν μεταφερθεί γραπτώς από την εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή θεωρείται ότι βρίσκεται σε αναπόδραστη αναγκαιότητα αν δεν είναι αντικειμενικά εφικτό ή δεν μπορεί να ασκήσει καθήκοντα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών λόγω ασθένειας.(3)   Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για χρονική διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία εκλογής. Ωστόσο παραμένει στα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου Αντιπροέδρου. Μόνο τα μέλη της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' έχουν δικαίωμα εκλογής. Με την παύση της ιδιότητας του μέλους του συλλόγου, η θέση του Αντιπροέδρου επίσης τερματίζεται.(4)   Αν ο Αντιπρόεδρος αποκλειστεί πρόωρα, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να επιλέξει έναν διάδοχο για το υπόλοιπο της θητείας.(5)   Ο Αντιπρόεδρος δεν είναι υπεύθυνος έναντι του συλλόγου για ελαφρώς αμελή συμπεριφορά.

Η διευρυμένη εκτελεστική επιτροπή(1)   Η διευρυμένη εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.(2)   Η διευρυμένη εκτελεστική επιτροπή έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες αν όλα τα μέλη της είναι παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία, ο Πρόεδρος του FSF Ευρώπης αποφασίζει.(3)   Τα μέλη της διευρυμένης εκτελεστικής επιτροπής δεν είναι υπεύθυνα έναντι του συλλόγου για ελαφρώς αμελή συμπεριφορά.

Οι αρμοδιότητες της διευρυμένης εκτελεστικής επιτροπής

Η διευρυμένη εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Την έγκριση των κανονισμών των εθνικών συλλόγων·
 2. Την εκτέλεση των ''Οδηγιών'' οι οποίες αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση.
 3. Η εφαρμογή των προδιαγραφών του FSF Ευρώπης, οι οποίες έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ''Οδηγίες'' αποφασίζεται σύμφωνα με το [*] sec. 2 Nr. 1.


Η γενική συνέλευση(1)   Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος που είναι φυσικό πρόσωπο, έχει δικαίωμα ψήφου. Για την πρακτική του δικαιώματος να ψηφίζει εξ ονόματος άλλων μελών, μπορεί να λάβει εξουσιοδότηση στέλνοντας γραπτό μήνυμα στην εκτελεστική επιτροπή. Η εξουσιοδότηση δίνεται ξεχωριστά για κάθε γενική συνέλευση. Ένα μέλος δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα να ψηφίζει για περισσότερα από το ένα τρίτο όλων των μελών.(2)   Η γενική συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις ακόλουθες υποθέσεις:
 1. Δημιουργία των αποκαλούμενων ''Οδηγιών'', που θα καθοδηγήσουν τη δραστηριότητα της εκτελεστικής επιτροπής και της διευρυμένης εκτελεστικής επιτροπής·
 2. Παραλαβή της ετήσιας έκθεσης της εκτελεστικής επιτροπής·
 3. Απαλλαγή των οργάνων·
 4. Επιλογή και ανάκληση της εκτελεστικής επιτροπής και του Αντιπροέδρου.


Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης(1)   Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ει δυνατόν στο πρώτο τρίμηνο, συνέρχεται η τακτική γενική συνέλευση· ει δυνατόν σε ένα από τα κράτη, στα οποία υφίσταται εθνικός σύλλογος. Συγκαλείται με γραπτό κείμενο της εκτελεστικής επιτροπής το οποίο διατηρείται για περίοδο έξι εβδομάδων κάτω από την ένδειξη της ημερήσιας διάταξης. Η περίοδος αρχίζει με την επομένη της αποστολής της επιστολής πρόσκλησης. Η επιστολή πρόσκλησης θεωρείται επιδοθείσα στο μέλος, εάν απευθύνεται στην τελευταία διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δοθεί εγγράφως από το μέλος. Με τη γραπτή συμφωνία τριών τετάρτων των μελών, η περίοδος πρόσκλησης μπορεί να μειωθεί σε τρεις εβδομάδες.(2)   Η ημερήσια διάταξη αποφασίζεται από την εκτελεστική επιτροπή. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την εκτελεστική επιτροπή συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν από τη γενική συνέλευση. Η εκτελεστική επιτροπή πρέπει να ανακοινώσει τη συμπλήρωση στην αρχή της γενικής συνέλευσης. Σχετικά με τις αιτήσεις για τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης, που υποβάλλονται στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση.

Η έκτακτη γενική συνέλευση

Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει να συγκληθεί, εάν τουλάχιστον το ένα τέταρτο όλων των μελών το απαιτήσει εγγράφως στην εκτελεστική επιτροπή κάτω από την ένδειξη του σκοπού και των λόγων. Στην έκτακτη συνεδρίαση των μελών τα [*], [*] and [*] ισχύουν αντιστοίχως.


Υιοθέτηση των ψηφισμάτων της γενικής συνέλευσης(1)   Στη γενική συνέλευση ηγείται η εκτελεστική επιτροπή, και σε περίπτωση αναπόδραστης αναγκαιότητας, ο Αντιπρόεδρος.(2)   Ο τύπος εκλογής καθορίζεται από τον πρόεδρο της συνέλευσης. Η εκλογή πρέπει να πραγματοποιηθεί εγγράφως, εάν αυτό απαιτείται από το ένα τρίτο των μελών με φυσική παρουσία στην εκλογή.(3)   Η γενική συνέλευση δεν είναι δημόσια.(4)   Η γενική συνέλευση έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες εάν συγκλήθηκε κανονικά και τουλάχιστον το ένα τρίτο όλων των μελών είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύεται από παρόντα μέλη. Στην περίπτωση της απουσίας των προϋποθέσεων για τη λήψη απόφασης, η εκτελεστική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει μια δεύτερη γενική συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη μέσα σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων· αυτή η γενική συνέλευση θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. Αυτό πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση.(5)   Εκτός εάν δηλώνεται ρητά στο καταστατικό, η γενική συνέλευση εγκρίνει τις αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των κατατεθειμένων έγκυρων παρεμβάσεων· οι αποχές από την ψηφοφορία επομένως δεν υπολογίζονται. Οι αλλαγές του καταστατικού απαιτούν πλειοψηφία τριών τετάρτων των (κατατεθειμένων έγκυρων) παρεμβάσεων, η διάλυση της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' απαιτεί τα τέσσερα πέμπτα των παρεμβάσεων όλων των μελών. Η αλλαγή του σκοπού της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' μπορεί μόνο να αποφασιστεί ομόφωνα με τη συμφωνία του FSF Ευρώπης. Η γραπτή συμφωνία των απόντων από τη γενική συνέλευση μελών μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσα σε έναν μήνα έναντι της εκτελεστικής επιτροπής.(6)   Στην περίπτωση των εκλογών επιλέγεται όποιος έλαβε περισσότερες από τις μισές από τις κατατεθειμένες έγκυρες παρεμβάσεις. Εάν κανένας δεν έλαβε περισσότερες από τις μισές από τις παραδοθείσες έγκυρες παρεμβάσεις, πραγματοποιείται ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων, οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες. Επιλέγεται έπειτα όποιος πλειοψήφησε. Στην περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται άπαξ· εάν η διάθεση για ισοψηφία διατηρείται, το πλήθος αποφασίζει.(7)   Στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφει ο γραμματέας και ο πρόεδρος της συνέλευσης και περιέχει τις ακόλουθες διαπιστώσεις: τον τόπο και τον χρόνο της συνέλευσης, το πρόσωπο του προέδρου της συνέλευσης και του γραμματέα, τον αριθμό των παρόντων μελών, την ημερήσια διάταξη, τα αποτελέσματα για κάθε εκλογή και τον τύπο της εκλογής. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού πρέπει να δίνεται η ακριβής διατύπωση.

Διάλυση του συλλόγου(1)   Η διάλυση της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' μπορεί μόνο να αποφασιστεί από την πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το [*].(2)   Εάν η γενική συνέλευση δεν πάρει άλλη απόφαση, η εκτελεστική επιτροπή είναι ο εκκαθαριστής με το δικαίωμα να ενεργήσει ως αντικαταστάτης.(3)   Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, τα υπάρχοντα κεφάλαια πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, και σε περίπτωση που τo τελευταίo έχει διαλυθεί, τα κεφάλαια πηγαίνουν σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε άλλον απαλλαγμένο από φόρους σύλλογο, ο οποίος πρέπει να τα χρησιμοποιήσει άμεσα και αποκλειστικά στο πνεύμα του παρόντος καταστατικού. Ψηφίσματα σχετικά με τη μελλοντική χρήση των κεφαλαίων μπορούν να εκτελεσθούν μόνο μετά από τη συγκατάθεση της αρμόδιας εφορίας.(4)   Οι παραπάνω κανονισμοί ισχύουν αντίστοιχα, αν η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' διαλύεται για άλλο λόγο ή χάσει τη νομική της υπόσταση.

Έντυπη μορφή

Η έντυπη μορφή πραγματοποιείται εάν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις ικανοποιείται:
 1. ενυπόγραφου χειρογράφου·
 2. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υπογραφή κλειδιού επαρκώς προηγμένης τεχνολογίας κρυπτογράφησης. Το FSF Ευρώπης αποφασίζει τι θεωρείται προηγμένη τεχνολογία. Το κλειδί πρέπει να επικυρώνεται από το FSF Ευρώπης.

Τόπος της δικαιοδοσίας

Ο τόπος της δικαιοδοσίας για όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό είναι (όνομα της πόλης-έδρας του συλλόγου).