Καταστατικό

Πρόλογος
 1. ελευθερία: η ελευθερία να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε σκοπό.
 2. ελευθερία: η ελευθερία να μελετά το πρόγραμμα και να το προσαρμόζει στις ανάγκες του.
 3. ελευθερία: η ελευθερία να δημιουργεί αντίγραφα για άλλους.
 4. ελευθερία: η ελευθερία να βελτιώνει ένα πρόγραμμα και να παρέχει αυτές τις βελτιώσεις στους άλλους, ώστε όλη η κοινότητα να ωφελείται.
Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)(Όνομα στην τοπική γλώσσα)(αν είναι απαραίτητο)(Όνομα της πόλης)Σκοπός, καθήκοντα, μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)
 1. την ηθική υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών σε όλες τις πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού,
 2. τη συνεργασία και τον συντονισμό με το FSF Ευρώπης, το οποίο επιδιώκει τους ίδιους εμπνευσμένους από τη δημόσια σφαίρα στόχους,
 3. την υποστήριξη των προγραμματιστών που αναπτύσσουν το Ελεύθερο Λογισμικό και που έτσι αντιλαμβάνονται τους εμπνευσμένους από τη δημόσια σφαίρα στόχους της ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' μέσω των εκπαιδευτικών διαδικασιών,
 4. τη διάδοση των φιλοσοφικών ιδεωδών του Ελεύθερου Λογισμικού,
 5. την πληροφόρηση και εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τη δυναμική και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Ελεύθερου Λογισμικού,
 6. την ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού και τη διάθεσή του στο κοινό.(Όνομα Κράτους)(εισάγετε εδώ αναφορές στις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την κατάσταση των κοινωφελών οργανώσεων)(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)

Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους(Όνομα Κράτους)

Τερματισμός της ιδιότητας μέλους 1. με τον θάνατο του μέλους για φυσικά πρόσωπα και/ή την εκκαθάριση στην περίπτωση νομικών προσώπων·
 2. με την απόσυρση από τον σύλλογο·
 3. με τον αποκλεισμό από τον σύλλογο.
 4. με τον αποκλεισμό από το FSF Ευρώπης.Συνδρομές μελών

Δομή του συλλόγου(Όνομα Κράτους)

(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)

Όργανα του συλλόγου

(Όνομα Κράτους)
 1. η εκτελεστική επιτροπή (Πρόεδρος)·
 2. ο Αντιπρόεδρος·
 3. η διευρυμένη εκτελεστική επιτροπή·
 4. η γενική συνέλευση.

Η εκτελεστική επιτροπή

(Όνομα Κράτους)

Οι αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής(Όνομα Κράτους)
 1. τη σύγκληση και προετοιμασία της γενικής συνέλευσης των μελών καθώς επίσης και την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης·
 2. τη δημιουργία της ετήσιας έκθεσης·
 3. την υιοθέτηση των ψηφισμάτων σχετικά με την εισδοχή και τον αποκλεισμό μελών·
 4. την υποστήριξη προς το FSF Ευρώπης·
 5. την αντιπροσώπευση σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις, ιδιαίτερα επίσης στις σχέσεις με τις δημόσιες αρχές·
 6. τις σχέσεις με τον τύπο·
 7. την εφαρμογή των οδηγιών του FSF Ευρώπης σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα για προγραμματιστές, που είναι επιστημονικά ενεργοί αναπτύσσοντας Ελεύθερο Λογισμικό. 1. ότι τα πιθανά έσοδα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς προβλεπόμενους από το καταστατικό και ότι το FSF Ευρώπης και η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)'' εργάζονται ανιδιοτελώς.
 2. ότι κανένα μέλος δεν μπορεί να αποκτήσει συμμετοχή στα έσοδα ή σε άλλες επιχορηγήσεις από τα μέσα που παρέχει το FSF Ευρώπης ή η ''Αντιπροσωπεία (Όνομα Κράτους)''. Αυτό επίσης ισχύει για τα ξεχωριστά μέλη.
 3. ότι διοικητικά κόστη ξένα με το σκοπό του FSF Ευρώπης δεν θα χρηματοδοτούνται. Το ίδιο ισχύει και για δυσανάλογα υψηλές πληρωμές.Εκλογή και διάρκεια θητείας της εκτελεστικής επιτροπής

Ο Αντιπρόεδρος 1. Αποχώρηση της εκτελεστικής επιτροπής·
 2. Μεταφορά αρμοδιοτήτων λόγω αναπόδραστης αναγκαιότητας της εκτελεστικής επιτροπής.

(Όνομα Κράτους)

Η διευρυμένη εκτελεστική επιτροπήΟι αρμοδιότητες της διευρυμένης εκτελεστικής επιτροπής

 1. Την έγκριση των κανονισμών των εθνικών συλλόγων·
 2. Την εκτέλεση των ''Οδηγιών'' οι οποίες αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση.
 3. Η εφαρμογή των προδιαγραφών του FSF Ευρώπης, οι οποίες έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ''Οδηγίες'' αποφασίζεται σύμφωνα με το [*] sec. 2 Nr. 1.


Η γενική συνέλευση

 1. Δημιουργία των αποκαλούμενων ''Οδηγιών'', που θα καθοδηγήσουν τη δραστηριότητα της εκτελεστικής επιτροπής και της διευρυμένης εκτελεστικής επιτροπής·
 2. Παραλαβή της ετήσιας έκθεσης της εκτελεστικής επιτροπής·
 3. Απαλλαγή των οργάνων·
 4. Επιλογή και ανάκληση της εκτελεστικής επιτροπής και του Αντιπροέδρου.


Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης

Η έκτακτη γενική συνέλευση

[*][*][*]


Υιοθέτηση των ψηφισμάτων της γενικής συνέλευσης(Όνομα Κράτους)(Όνομα Κράτους)

Διάλυση του συλλόγου(Όνομα Κράτους)[*](Όνομα Κράτους)

Έντυπη μορφή

 1. ενυπόγραφου χειρογράφου·
 2. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υπογραφή κλειδιού επαρκώς προηγμένης τεχνολογίας κρυπτογράφησης. Το FSF Ευρώπης αποφασίζει τι θεωρείται προηγμένη τεχνολογία. Το κλειδί πρέπει να επικυρώνεται από το FSF Ευρώπης.

Τόπος της δικαιοδοσίας

(όνομα της πόλης-έδρας του συλλόγου)