Η εργασία μας

Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Προωθούμε ενεργά τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού σε σχολεία και πανεπιστήμια καθώς ενθαρρύνει την κατανόηση μέσα από τη μάθηση αντί της κατάρτισης σε προϊόντα και στηρίζει το επιστημονικό ήθος.

Έχουμε συστήσει μια Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση με επίκεντρο αυτές τις προσπάθειες. Λειτουργεί ως κόμβος και παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή κατάσταση. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις Ελεύθερου Λογισμικού και βοηθάμε άλλες πρωτοβουλίες ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή εφικτή.

Η ομάδα αναπτύσσει έναν οδηγό για έναν επιτυχημένο τρόπο πλήρους εκμετάλλευσης του Ελεύθερου Λογισμικού σε σχολεία και πανεπιστήμια. Ανάμεσα σε άλλα επιχειρήματα παραθέτουμε τέσσερα από τα οφέλη κλειδιά:

Πλοήγηση