Пријава за истражување во областа на слободен софтвер и граѓанско општество

Ви благодариме за вашиот интерес за учество на работилницата за истражување во областа на слободен софтвер и граѓанско општество во Белград на 4 декември 2007 година. За повеќе информации околу самиот настан посетете ја страницата за истражување во областа на слободен софтвер и граѓанско општество.

Ве молиме испратете ја пријавата пред 9-ти ноември!

Детали за контакт

Име:

Адреса:

Епошта:

Телефон:

Детали за организацијата

Ако го посетувате овој настан како претставник на некоја организација, ве молиме пополенте ги бараните информации во формуларот подолу.

Име на организацијата:

Вашата позиција во организацијата:

Тип на организација:

(на пр., НВО, компанија, влада)

Мотив за учество:

Би сакале да знаеме неколку работи, зошто вие би биле заинтересирани за учество на настанот и како тоа би ви помогнало. Ве молиме, накратко да објасните како вашето учество на настанот би ви било од корист вам и на вашата организација и со што вие можете да придонесете за самиот настан.

Трошоци за пат и сместување

STACS проектот може, ако сакате, да покрие разумна висина на трошоците за вашето патување и сместување. Ве молиме назначете, дали ви е потребнп покривање на трошоците.

Трошоци за пат:

Да, потребно ми е покривање на трошоците за пат и сместување.

Please do not put anything in here: