Ordlista för översättare

Speciella termer och deras översättning.

Vi försöker använda en enhetlig översättning för följande engelska ord för att få ett konsekvent ordbruk:

Engelska Svenska Anmärkning
associate organisation ansluten organisation  
chancellor ordförande (Avser huvudmannen för ett kapitel i FSFE)
chapter avdelning (Avser en juridisk enhet inom FSFE)
compulsory licensing obligatorisk licensiering  
coordinator coordinator (Avser coordinatorn av ett FSFE projekt)
copyright upphovsrätt  
crypto card krypto-kort (Avser kort med en krypterad digital signatur)
European Council Ministerrådet (Egentligen Europeiska unionens råd)
European Court EG-domstolen Det finns två domstolar i EU. Europadomstolen och EG-domstolen
European Patent Office Europeiska Patentkontoret (EPO)  
executive commitee verkställande kommitte  
extended executive commitee utökade verkställande kommitte  
fellow fellow  
Fellowship Fellowship  
Free Software Fri Programvara  
Free Software community Fri Programvaru-rörelsen (avser gemenskapen mellan anhängare av Fri Programvara)
Freedom Party Freedom Party  
FSF Europe FSF Europe  
GNU Project GNU-projektet  
hub hub (Avser en central legal enhet i FSFE, i motsats till Avdelningar)
"Intellectual property" "Immaterialrätt" Sätt alltid inom citat tecken!
mailing list epost-lista  
non-profit ideell  
President of the FSFE FSFEs ordförande  
proprietary software proprietär progamvara  
redistribute vidaredistribuera  
Sister organisation systerorganisation  
software patent Mjukvarupatent  
trademark varumärke  
UN World Summit on Information Society World Summit on Information Society  

Boilerplate Texter

    Om Free Software Europe    Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en icke-statligt    organisation hängiven alla aspekter inom Fri    Programvara i Europa. Tillgång till programvara bestämmer vem som får    delta i ett digitalt samhälle. Friheterna att använda, kopiera, modifiera    och vidaredistribuera programvara - som beskrivs i definitionen av Fri    Programvara - gör att all kan deltaga på lika villkor i informationsåldern.    Att skapa medvetenhet kring dessa frågor, att säkerställa Fri Programvara    politiskt och juridiskt samt att ge människor frihet genom att stödja    utvecklingen av Fri Programvara är centrala frågor för FSF Europe, vilken    grundades 2001 som den europeiska systerorganisationen till    Free Software Foundation i USA.    http://www.fsfeurope.org/   
    Du kan få tag på FSFEs nyhetsbrev på    http://www.fsfeurope.org/news/newsletter.sv.html   

E-Mail Signature Line of Many Fellows

    Gå med i vårt Fellowship och försvara din Frihet!   (http://www.fsfe.org/)