Τα νομικά θέματα του Ελεύθερου Λογισμικού

Η ενότητα αυτή πριτίθεται να παρέχει γενικές πληροφορίες για την αδειοδότηση λογισμικού και τις διάφορες υφιστάμενες άδειες χρήσης. Αν ενδιαφέρεστε σε πιο στοχευμένη συμβουλευτική για το πώς να εκδώσετε ένα προϊόν με άδεια χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού, επισκεφθείτε τη σελίδα που τηρεί η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF)

To go further: