Njohje me Software-in e Lirë

Yje

Aksesi te software-i përcakton cilët mund të marrin pjesë te një shoqëri dixhitale. Software-i i Lirë ju jep liritë për ta përdorur, studiuar, ndarë me të tjerët, dhe përmirësuar software-in. Kjo lejon pjesëmarrje të barabartë dhe prek shumë aspekte të shoqërisë moderne. Këto ndarje ju njohin me rolin e Software-it të Lirë në fusha kyçe dhe japin lidhje për te informacione të mëtejshme.

$Date: 2010-08-06 14:09:58 +0200 (Fri, 06 Aug 2010) $ $Author: maelle $