Προγράμματα

Αυτός είναι ένας κατάλογος με τα τρέχοντα προγράμματα του FSFE. Υπάρχει και μια αρχειοθήκη με Προς το παρόν Ανενεργά Προγράμματα καθώς επίσης και με Ολοκληρωμένα και σε Παύση Προγράμματα.

Reuse of Free Software

The FSFE is running a project to develop and raise awareness of best practices for the expression of license and copyright information in free and open source projects. The project is intended to facilitate management of source code by making licensing and copyright information more consistent in how it is added to source code in ways which allow for automating many of the processes involved.

PDFreaders.org

Με ώθηση από την Κοινότητα του FSFE, ο pdfreaders.org είναι ένας ιστότοπος που παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τον τύπο PDF με συνδέσμους σε Ελεύθερο Λογισμικό ανάγνωσης PDF για τα σημαντικότερα λειτουργικά συστήματα

Ανοικτά Πρότυπα

Το κλείδωμα των δεδομένων είναι μια από τις πιο κοινές πρακτικές για την τεχνητή αύξηση του κόστους μετάβασης στο Ελεύθερο Λογισμικό. Είναι βασική η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής διαλειτουργικότητας μέσα από τα Ανοικτά Πρότυπα γιστί επιτρέπει στους χρήστες να ξεφύγουν από το κλείδωμα στους προμηθευτές. Η εργασία του FSFE σχετικά με τα Ανοικτά Πρότυπα έχει στόχο να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει απώλεια δεδομένων κατά τη μετάβαση στο Ελεύθερο Λογισμικό.

Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί την έρευνα και την ανάπτυξη μέσα από επίσημα προγράμματα πλαίσια (FP για συντομία). Από το 2007 αυτά τα προγράμματα πλαίσια θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή προγραμμάτων-έργων προς στήριξη μέχρι το 2013. Το FSFE θα παίξει κεντρικό ρόλο για την υποστήριξη έργων σχετικών με το Ελεύθερο Λογισμικό.

Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας

Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF) είναι ένα πρόγραμμα υποδομής με ένα δίκτυο τεχνικών και νομικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν ιδιώτες, έργα και επιχειρήσεις να κατανοήσουν την αδειοδότηση του Ελεύθερου Λογισμικού και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Η FTF συνεργάζεται με το gpl-violations.org για να αντιμετωπίσει παραβιάσεις αδειών στην Ευρωπαϊκή αρένα.

Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF)

Το Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (Internet Governance Forum, IGF) είναι ένα διεθνές forum διαλόγου των Ηνωμένων Εθνών για τη διαμόρφωση πολιτικής, το οποίο καθιερώθηκε ως επακόλουθο της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS). Το FSFE παρακολουθεί το IGF για να διασφαλίσει ότι οι συζητήσεις δεν θα απειλήσουν την ψηφιακή ελευθερία γενικά και ιδιαίτερα το Ελεύθερο Λογισμικό.

DRM.info

Η DRM.info είναι μία συνεργατική πλατφόρμα η οποία ξεκίνησε και υποστηρίζεται από το FSFE για να ενημερώσει και για να κάνει ορατές τις ανησυχίες πολλών διαφορετικών ομάδων σχετικά με τους κινδύνους της Διαχείρισης Ψηφιακών Περιορισμών (DRM). Οι συντελεστές της DRM.info περιλαμβάνουν ψηφιακή ελευθερία, προστασία καταναλωτών, διαδικτυακό ακτιβισμό και οργανισμούς βιβλιοθηκών.

IPRED2

Μια δεύτερη οδηγία σχετικά με την επιβολή ''δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας'' έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει στόχο να ποινικοποιήσει όλες τις ''σκόπιμες, εμπορικής κλίμακας'' καταστρατηγήσεις, και να επιτρέψει στους κατόχους των δικαιωμάτων να συμμετέχουν στη διεξαγωγή των ερευνών. Το FSFE θα επισημάνει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς τέτοια νομοθεσία ενθαρρύνει την κατάχρηση του νομικού συστήματος και πώς ακινητοποιεί τις νομοταγείς δραστηριότητες.

Microsoft εναντίον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπό την προεδρία του καθηγητή Monti), ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης σχετικά με τη δεσπόζουσα θέση της Microsoft στα λειτουργικά συστήματα γραφείου. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) προσεκλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπροσωπήσει τις θέσεις του κινήματος του Ελεύθερου Λογισμικού. Από το 2004 το FSFE συμμετέχει στη διαδικασία έφεσης για να υπερασπίσει και πάλι τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ελευθερία επιλογής εναντίον των καταχρηστικών εφαρμογών.

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Λογισμικού στην Ευρώπη

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) λογισμικού για την Ευρώπη αυτό το διάστημα προωθούνται ενεργά από μία ομάδα πίεσης που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το Ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη Συμμαχία Επιχειρησιακού Λογισμικού (Business Software Alliance, BSA), η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μεγάλων αμερικανικών εταιριών. Οι πατέντες λογισμικού είναι μία απειλή για την κοινωνία και την οικονομία και το FSFE έχει ενεργή ανάμιξη στην αντίσταση εναντίον τέτοιων σχεδίων.

Εκπαίδευση

Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος αναπτύσσει το Ελεύθερο Λογισμικό σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και βαθμίδες, όπως το νηπιαγωγείο, το σχολείο, το πανεπιστήμιο. Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι η καλύτερη επιλογή για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς ενθαρρύνει τη μαθητεία της κατανόησης αντί της μαθητείας του προϊόντος και υπεραμύνεται της επιστημονικής δεοντολογίας.