Dokumente

Dokumente, të dhëna, filozofi dhe të tjera burime të dhënash mbi Software-in e Lirë, FSFE-në dhe gjëra të lidhura me to.

Përmbajtja

Material Informativ i Shtypshëm

Materialet e ndryshme informative të cilat mund të shtypen dhe të shpërndahen janë grumbulluar në një faqe të veçantë.

Nisma

Nisma të ndërrmarra nga Free Software Foundation Europe

Komisioni Europian

Dokumente me kontekst Komisionin Europian.

Politike

Sprova, artikuj, letra dhe dokumente të ngjashme.

Gjëra elementare mbi Software-in e Lirë

Disa informacione elementare mbi Software-in e Lirë, projektin GNU dhe Free Software Foundation-in.

Raporte

Raporte nga FSFE-ja dhe grupet e saj të punës lidhur me veprimtaritë dhe përfundimet e tyre.

Për më tepër informacione të reja rreth veprimtarive tona, ju lutemi, lexoni gjithashtu buletinin tonë mujor.

Transkripte

Transkriptime bisedash mbi Software-in e Lirë dhe çështje të afërta.

Dokumente historike

Dokumente të interesit kryesisht historik që janë ruajtur si referencë dhe për ata që janë të interesuar; mund të përmbajnë informacion që është jo pak i vjetruar.

Lexime të mëtejshme

Më tepër informacion mbi Software-in e lirë mund të kihet te