Biznes me Software-in e Lirë

Shumë e më shumë ndërmarrje e bazojnë modelin e tyre të biznesit mbi Software-in e Lirë. Këto dokumente shpjegojnë se çfarë duhet të kenë parasysh që si bashkësia e Software-it të Lirë, ashtu edhe ndërmarrjet të përfitojnë në maksimum.

$Date: 2010-08-05 15:36:02 +0200 (Thu, 05 Aug 2010) $ $Author: maelle $