Νομικό Τμήμα

Κατευθύνσεις Έγκρισης Προγράμματος Εμπιστευτικότητας

Το FSFE επιδιώκει να υποστηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερα έργα Ελεύθερου Λογισμικού με δραστηριότητες εμπιστευτικότητας, οι οποίες ακολουθούν τον ίδιο μακροπρόθεσμο μη-κερδοσκοπικό προσανατολισμό που διέπει και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του FSFE.

Ως μη-κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του Ελεύθερου Λογισμικού, το FSFE δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εγκρίνει όλα τα έργα, και δεν πρέπει να εγκρίνει έργα για τα οποία υπάρχει η διαίσθηση ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί αρκετά καλά στα κριτήρια ποιότητας της απαιτούμενης προσπάθειας.

Συνεπώς το FSFE χρειάζεται να αποφασίσει κατά περίπτωση για κάθε έργο το οποίο επιδιώκει να έχει το FSFE ως θεματοφύλακα. Τα κριτήρια που θέτει το FSFE για αυτόν τον σκοπό είναι:

Τεχνολογία:

Προσπάθεια:

Ιστορικό πνευματικών δικαιωμάτων:

Καθεστώς Κινδύνου:

Πολιτική Αδειοδότησης:

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα εμπιστευτικότητας του FSFE, ο Συντονιστής της FTF θα αξιολογήσει όλα αυτά τα πέντε σημεία, θα τα βαθμολογήσει με την προσθήκη μίας ή δύο προτάσεων αιτιολόγησης της βαθμολογίας, και μετά θα δωσει τον συνολικό βαθμό και την εισήγηση.

Η εισήγηση θα πρέπει να είναι μία από τις ακόλουθες επιλογές: α) έγκριση του έργου στις δραστηριότητες εμπιστευτικότητας του FSFE, β) συνέχιση των συνομιλιών για το έργο, γ) απόρριψη του έργου και πιθανόν υπόδειξη για συνεργασία με άλλες ομάδες.

Η εισήγηση κατόπιν επιθεωρείται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του FSFE και είτε εγκρίνεται, ή -- με τη διακριτική ευχέρεια της ΔΕΕ -- μεταφέρεται για λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση και/ή στην Ομάδα του FSFE.