Roz¹íøení copyrightu ohro¾uje svobodný software v Evropì

V kvìtnu 2001 byla pøijata Smìrnice Evropské unie o copyrightu (EUCD, European Union Copyright Directive). Tato smìrnice stanovuje nová roz¹íøení zákonù o copyrightu vèetnì mo¾nosti vlastníka práv omezovat pou¾ití informací a poskytuje efektivní ochranu libovolného druhu práv na zacházení s informacemi, co¾ zahrnuje i tzv. ochranu pøed kopírováním. Tato smìrnice v praxi definuje stejné principy jako Autorský zákon (DMCA=USA Digital Millenium Copyright Act), který byl pou¾it pøi zatèení ruského programátora po jeho úèasti na konferenci, pro zastra¹ení spoleèností pro bezpeènost a je odpovìdí na otázku "Proè nemohu èíst DVD v GNU/Linuxu?".

Smìrnice EUCD byla pøijata 22. kvìtna 2001, tedy vlády jednotlivých státù mají èas do 22. prosince 2002, aby ji zaøadily do svých zákonù, pokud ji ¾ádná zemì nezamítne. Hlavní problém této smìrnice je èlánek 7 (Povinnosti týkající se informací pro zacházení s právy). Problémem tohoto èlánku je, ¾e zakazuje ¹íøení a uveøejòování èehokoliv: "pokud kdokoliv ví nebo má pøedpoklady pro znalost, pak tím zpùsobuje, umo¾òuje, usnadòuje nebo zamlèuje pøestoupení copyrightu nebo jiných práv s ním souvisejících". Ale co znamenají práva na zacházení s informacemi (RMI=Rights-management information)? Jsou to práva na informaci, kterou vlastník copyrightu dodává, urèující podmínky jejího pou¾ití.

To znamená, ¾e poprvé v historii zákonù o copyrightu vlastník práv dostává skrze RMI právo omezovat soukromé vyu¾ití výsledkù práce. To znamená, ¾e ochranná opatøení jako zónování DVD, které se pokou¹í omezit pøehrávání DVD záznamù na urèitou geografickou oblast, budou náhle v Evropì plnì legální. Také to znamená, ¾e svoboda slova mù¾e zaèít být omezována, pokud spoleènosti budou následovat pøíklad licenèní smlouvy produktu Microsoft Frontpage 2002, která zakazuje tento produkt u¾ít pro vytváøení stránek po¹kozujících spoleènost Microsoft, její spoleèníky nebo produkty.

Mimo to, pokud nìjaký nástroj mù¾e být pou¾it k obcházení jakéhokoliv druhu RMI, jeho ¹íøení je nelegální. Tato ochrana je absurdní jako zakázat prodej no¾ù, nebo» s nimi mohou být zabíjeni lidé, aèkoliv to není pro vìt¹inu lidí dùvod no¾e kupovat. Pro volnì ¹iøitelný software má tento zákon tøi dopady, které zabrání jeho dal¹ímu vývoji: vytvoøení monopolù na souborové formáty, neschopnost spolupracovat s jinými systémy a nemo¾nost diskutovat otázky bezpeènosti otevøenì tak, jak je pøi vývoji svobodného softwaru potøeba.

Monopoly na souborové formáty

Pokud nìkteré souborové formáty obsahují nìjaký druh ochrany informací (napø. ochrana heslem dokumentù MS Word nebo zakázání funkcí kopírovat&vlo¾it v Adobe PDF souborech), pak rozlu¹tìní takového formátu a jeho uveøejnìní by bylo s tìmito zákony trestným èinem, nebo» lidé, kteøí by to dìlali, by tím usnadnili obcházení tìchto ochran. V praxi to znamená, ¾e spoleènosti dostávají mo¾nost vytvoøit libovolný formát a k nìmu monopolní software pro tento formát, proto¾e mohou jednodu¹e ¾alovat kohokoliv, kdo vytvoøí volnì ¹iøitelný program u¾ívající tento formát. To se bohu¾el v souèasné dobì dìje v USA se záznamy na DVD. Neexistuje distribuce GNU/Linuxu, která by umo¾òovala pøehrávání DVD, proto¾e volná distribuce kódu DeCSS, který je k pøehrávání nezbytnì nutný, byla shledána nelegální.

Schopnost spolupráce

Schopnost svobodného softwaru spolupracovat s vlastnickým softwarem bude tímto zákonem ohro¾ena. Vedle pravdìpodobných problémù svobodného softwaru poradit si s vlastnickými souborovými formáty, je riziko, ¾e licence, které jsou také RMI, prostì zpìtné rozlu¹»ení formátù nedovolí. To by znamenalo, ¾e projekty jako samba nebo jabber a mnohé dal¹í, by nikdy nespatøily svìtlo svìta. To také bude znamenat, ¾e spoleènosti budou schopny uvìznit své zákazníky v nestandardních formátech bez obchodního rizika, ¾e by jim volnì ¹iøitelná implementace jejich formátu mohla konkurovat. To ve výsledku znamená, ¾e celý projekt GNU a jemu podobné jsou vá¾nì ohro¾eny.

Otázky bezpeènosti

V neposlední øadì pøichází problém bezpeènosti. Díky ¹iroké definici RMI, bezpeènostní opatøení nebo jakékoliv ochranné postupy jako firewall mohou pod tuto definici spadat. To znamená, ¾e ¹íøení nebo vývoj nástrojù pro testování bezpeènosti bude ilegální. Problémem zde není tolik to, ¾e budou prohledávány na¹e domy a na¹e poèítaèe budou kontrolovány na pøítomnost takových nástrojù, ale fakt, ¾e v situaci, kdy kdokoliv Vás bude chtít umlèet Vás mù¾e jednodu¹e obvinit, èím¾ Vás vystavuje riziku odnìtí svobody. To mù¾e být ale spí¹e vyu¾ito k získání kontroly nad skupinou lidí ne¾ k aplikaci zákona v jeho podstatì.

Dal¹í problém bezpeènosti byl uveden Alanem Coxem. Cox uveøejnil seznam zmìn v jádru Linuxu, kde uvedl popis nìkolika úprav týkajících se bezpeènosti. Tyto chyby by mohly být vyu¾ity k obcházení RMI (v tomto pøípadì práv pøístupu k souborùm) a jejich uveøejnìním by poru¹ování této RMI mohlo být usnadnìno. To je jen jeden z pøípadù, který ukazuje, ¾e problém bezpeènosti souvisí právì s obcházením pravidel: popsat postupy k obcházení ochran a opravit programy tak, ¾e tyto postupy se stanou nefunkèní. Nyní, jak øíká tato smìrnice, nebude mo¾né takové postupy diskutovat, nebo» bychom tím mohli poru¹ovat zákon a vystavovat se tak riziku odnìtí svobody. Nehledì k faktu, ¾e pro spoleènosti vyvíjející vlastnický software to bude jednodu¹¹í, proto¾e nebudou nuceny opravovat bezpeènostní chyby, nebo» se o nich nebude smìt mluvit, pro svobodný software to znamená, ¾e cyklus "najít chybu, informovat o ní autora, opravit ji" bude poru¹en, proto¾e informovat o chybì mù¾e být pova¾ováno za trestný èin, zvlá¹tì pokud se tak bude dít ve veøejných diskusích nebo stránkách pro zprávy o chybách, zvlá¹tì nebezpeèné budou mo¾né pøípady obvinìní.

Co se dá udìlat?

Dodnes se neobjevila zpráva, ¾e by kterákoliv zemì smìrnici EUCD zavedla do svých zákonù. Je tedy stále mo¾nost, ¾e alespoò jeden evropský stát tuto smìrnici odmítne. V jednom z pøípadù se Nìmecko postavilo smìrnici zalo¾ené na èláncích smlouvy Evropské unie podobné této a zvítìzilo. To ale samozøejmì znamená, ¾e politici, veøejnost i tisk musí tìmto problémùm a rizikùm rozumìt. Také to znamená, ¾e je na Vás, jako ètenáøi, abyste o tom zaèal mluvit se svými kolegy a tøeba i napsal svému volenému zástupci o EUCD a proè je ¹patná pro spotøebitele, programátory, internet a bezpeènost.

Ní¾e jsou uvedeny odkazy na skupiny a organizace, které o Vás rády usly¹í a uvítají jakoukoliv pomoc s tìmito problémy.

Kampaò za elektronická práva (Campaign for Digital Rights)
Evropská Nadace pro svobodný software (Free Software Foundation Europe)

Autor: João Miguel Neves < joao@silvaneves.org>
Nìkolik oprav: MJ Ray, Luminas Internet Applications <markj@luminas.co.uk> and Edward Welbourne