Κουμπιά χορηγιών

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ευχαριστεί όλους τους δωροθέτες οι οποίοι στήριξαν τη δραστηριότητα του FSFE μέσα από δωρεές· με αυτά τα κουμπιά χορηγιών σε διάφορα μεγέθη επιδιώκει να δόσει έναν τρόπο στους δωροθέτες να διαφημίσουν δημόσια τη συνεισφορά τους στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

Κουμπιά 2014

Χορηγός 2014

Donor 2014 button
λευκό φόντο: [huge; png; 44kb] [large; png; 28kb] [medium; png; 14kb] [small; png; 9kb] διαφανές φόντο: [huge; png; 38kb] [large; png; 24kb] [medium; png; 12kb] [small; png; 7kb]

Χάλκινος Χορηγός 2014

BronzeDonor 2014 button
λευκό φόντο: [huge; png; 48kb] [large; png; 31kb] [medium; png; 15kb] [small; png; 10kb] διαφανές φόντο: [huge; png; 42kb] [large; png; 26kb] [medium; png; 13kb] [small; png; 8kb]

Αργυρός Χορηγός 2014

SilverDonor 2014 button
λευκό φόντο: [huge; png; 48kb] [large; png; 31kb] [medium; png; 15kb] [small; png; 10kb]
διαφανές φόντο: [huge; png; 42kb] [large; png; 26kb] [medium; png; 13kb] [small; png; 8kb]

Χρυσός Χορηγός 2014

GoldDonor 2014 button
λευκό φόντο: [huge; png; 48kb] [large; png; 31kb] [medium; png; 15kb] [small; png; 9kb]
διαφανές φόντο: [huge; png; 41kb] [large; png; 26kb] [medium; png; 13kb] [small; png; 8kb]

Όροι χρήσης

Επιτρέπεται στους δωρητές του FSFE η χρήση της ατροποποίητης εικόνας
στο επιλεγμένο επίπεδο (πληροφορίες για τα επίπεδα χορηγιών θα βρείτε
στη σελίδα για τις δωρεές) σε οποιοδήποτε μέσο,
δεδομένου ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με προώθηση ιδιοκτησιακού
λογισμικού. Όταν γίνεται χρήση στον ιστό ή σε άλλο διαδραστικό μέσο, θα πρέπει
να παρέχεται ένας σύνδεσμος στο http://fsfe.org/donate/thankgnus.html