Περίγραμμα

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι αφοσιωμένο στην ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού και εργάζεται για την ελευθερία στην αναδυόμενη ψηφιακή κοινωνία.

Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει ποιος μπορεί να συμμετέχει σε μία ψηφιακή κοινωνία. Οι ελευθερίες για χρήση, μελέτη, διαμοιρασμό και βελτίωση του λογισμικού επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή και είναι εξαιρετικά σημαντικές.