Περίγραμμα

Νομική Διάρθρωση

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι ένας διεθνής, βασισμένος σε ομάδες οργανισμός. Νομικά, έχει συσταθεί γύρω από έναν κεντρικό οργανισμό ο οποίος μπορεί να επεκταθεί σε άλλες χώρες με έναν αρθρωτό τρόπο.

Ο κεντρικός σύλλογος

Ο κεντρικός σύλλογος (Κέντρο) είναι το κεντρικό νομικό σώμα, ο πυρήνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού. Όλα τα μέλη του FSFE είναι μέλη αυτού του συλλόγου.

Αυτός ο κεντρικός σύλλογος παρέχει το νομικό σκελετό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ομάδας.

Ο σύλλογος είναι ένας κοινωφελής αναγνωρισμένος σύλλογος ("e.V.", αναγνωρισμένο σωματείο, "α.Σ.") σύμφωνα με τον Γερμανικό νόμο με το ακόλουθο καταστατικό:

Τα παραρτήματα

Τα παραρτήματα είναι αρθρωτά τοπικά νομικά σώματα του FSFE, συγκροτημένα από τα μέλη του FSFE της κάθε χώρας και μερικές φορές φιλοξενούμενα μέλη από άλλες χώρες. Η κύρια λειτουργία τους είναι να λαμβάνουν φοροαπαλλασσόμενες δωρεές, όπου αυτό είναι δυνατό.

Τα παραρτήματα ενοποιούνται μέσω του FSFE με τους δικούς τους κανονισμούς, δίνοντας στις εθνικές ομάδες του FSFE την ελευθερία και αυτονομία να αντιμετωπίσουν τα τοπικά ζητήματα με έναν τρόπο που να ταιριάζει στην πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα της κάθε χώρας.

Το καταστατικό για τα παραρτήματα συνήθως ορίζεται με την τροποποίηση ενός ''πρότυπου καταστατικού'' για να ταιριάζει με το νομικό σύστημα της κάθε χώρας, στοχεύοντας στον κοινωφελή χαρακτήρα όπου είναι δυνατό.

Αυτό το πρότυπο καταστατικού είναι επίσης διαθέσιμο: