Περίγραμμα

Νομική Διάρθρωση

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe, FSFE) είναι ένα φιλανθρωπικό, αναγνωρισμένο σωματείο ("e.V.") σύμφωνα με τον Γερμανικό νόμο και το ακόλουθο καταστατικό:

Τα μέλη του διοργανώνουν ετήσιες συναντήσεις: