We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

This translation may be out of date with the originálny text. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

News

Medzinárodné ocenenie slovenskej Komisie pre štandardizáciu

Aktualizované:

Európske združenie Free Software Foundation Europe, e.V., so sídlom v Berlíne udelilo tento týždeň na pôde Ministerstva financií SR, slovenskej Komisii pre štandardizáciu ISVS a jej pracovným skupinám symbolickú cenu - Document Freedom Award, za ich viacročné úsilie ako aj dosiahnuté výsledky v oblasti presadzovania otvorených štandardov. Cena bola odovzdaná pri príležitosti celosvetového dňa otvorených štandardov, ktorý sa koná práve dnes.

SlovakDFDprize Zľava: Martin Husovec (FSFE), Miloš Molnár (predseda Komisie) a Peter Bíro (podpredseda Komisie).

Predmetné ocenenie má za ambíciu zhmotniť medzinárodné uznanie práce slovenskej Komisie pre štandardizáciu ISVS, jej pracovných skupín a nezávislých expertov, ktorí sa na jej činnosti podieľajú. “Keď som kolegom v FSFE hovoril o spôsobe práce Komisie, boli nadšení. Prekvapovalo ich to, že pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy máme v zásade jednotné fórum, že výsledky práce toodovzhto fóra sú kvalitné, a napokon, že Ministerstvo financií disponuje sankčným mechanizmom aby zabezpečilo skutočné fungovanie tohto rámca.” uviedol Martin Husovec, slovenský zástupca FSFE, pri osobnom odovzdávaní ceny v Bratislave.

Predseda Komisie pre štandardizáciu, Miloš Molnár a jej podpredseda, Peter Bíro, si pri tejto príležitosti prevzali plaketu a tématickú tortu s logom DFD. Aktu odovzdávania sa zúčasnili niektorí z členov Komisie a pracovných skupín. Generálny riaditeľ Miloš Molnár vyzdvihol prácu podpredsedu Komisie Petra Bíra, ktorý sa už od roku 2005 významne podieľa na výsledkoch práce Komisie a jej pracovných skupín.

SlovakDFDprize Plaketa a tématická torta s logom DFD.

Predstavitelia Komisie pri prevzatí ceny ocenili to, že sa o výsledky ich práce zaujímajú aj za hranicami Slovenska. Zároveň načrtli základné úlohy a problémy, s ktorými sa Komisia v dnešných dňoch borí. Osobitne bolo diskutované to, že Komisia by si priala viac aktívnych a odborných členov z radov občianskej spoločnosti. Martin Husovec z FSFE predložil Komisii konkrétny návrh “zapojiť do budúcej činnosti aj ďalšie inštitúcie akými sú napríklad verejné knižnice, zvýšiť doterajšie zapojenie združení zrakovo postihnutých osôb a umožniť tiež väčšie zastúpenie občanom, aby tak diskusia mohla čo najlepšie reflektovať aj ich pohľad na vec a potreby.” Predstavitelia Komisie uviedli, že uvažujú o možnosti prijať do Komisie ďalších členov, pričom dlhodobo komunikujú s rôznymi typmi organizácií. Zástupca FSFE taktiež odporúčal aby Komisia vytvorila transparentný systém evidencie nedodržiavania štandardov verejnou správou, ktorý by mohol jednak odberemeniť tento štátny orgán ale aj umožňiť občanom priamo ovplyvňovať dodržiavanie štandardov v praxi.

Predstavitelia FSFE a Komisie sa nakoniec zhodli, že by bolo vhodné keby štát úspešnú činnosť štandardizácie v oblasti verejnej správy podporil ďalšími ľudskými zdrojmi, vzhľadom na dlhodobo poddimenzovaný stav. Ako uviedol predseda Komisie, Miloš Molnár, táto potreba sa stáva mimoriadne aktuálna aj v súvislosti s plánovanou digitalizáciou kultúrneho dedičstva, u ktorej by neustráženie dodržiavania štandardov mohlo mať katastrofálne následky pre spoločnosť a samotný projekt digitalizácie. Taktiež uviedli, že možnosť finančného sankcionovania sa nevyužíva a skôr sa z pozície Ministerstva financií snažia organizácie pozitívne motivovať, avšak v mnohých prípadoch narážajú na nepochopenie. Ako uviedli, v tejto oblasti môže značne pomôcť aktívna verejnosť.

Document Freedom Day (DFD)

DFD je celosvetovým dňom, ktorý oslavuje otvorené štandardy a podporuje oslobodenie dokumentov spod uzatvorených formátov, ktoré nám rôznymi spôsobmi škodia a sťažujú denno-denný život. DFD sa koná vždy 28. marca už od roku 2008. Otvorené štandardy sú základným predpokladom realizovania slobody v informačnej spoločnosti. Ocenenie slovenskej Komisie bolo súčasťou reťaze viac ako 50 akcií po celom svete pri príležitosti tohoto dňa.

O Komisii pre štandardizáciu

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy je poradným a konzultačným orgánom Ministerstva financií SR. Schvaľuje návrhy štandardov, ktoré Ministerstvo financií následne po prípadných úpravách vydáva ako záväzný právny predpis - Výnos o štandardoch pre IS VS v Zbierke zákonov SR. Týmito štandardami sa musí riadiť verejná správa SR v oblasti informačných technológií. Za ich nedodržiavanie môže MF SR udeliť sankciu od 2 000 do 35 000 EUR. Komisia vznikla v roku 2005 ešte pod Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií, pričom od roku 2007 pôsobí pod Ministerstvom financií. Komisia pre štandardizáciu má v súčasnosti 18 členov, z ktorých je 15 členov zo štátnych organizácií. Zastúpenie v Komisii má aj záujmové združenie právnických osôb – IT Asociácia Slovenska, občianske združenie Slovenská informatická spoločnosť a občianske združenie Spoločnosť pre otvorené informačné technológie. V súčasnosti je Komisii podriadených 9 pracovných skupín, ktoré posudzujú detaily jednotlivých štandardov.

O štandardoch vydávaných Komisiou pre štandardizáciu IS VS:

Štandardy definované vo Výnose o štandardoch pre IS VS stanovujú povinnosti pre verejnú správu pri komunikácii s verejnosťou a pri zverejňovaní informácií, avšak aj pri vzájomnej komunikácii medzi organizáciami verejnej správy. Taktiež stanovujú niektoré pravidlá pre vnútorné fungovanie informačných systémov napríklad v oblasti bezpečnosti. Významne napomáhajú prepojiteľnosti informačných systémov rôznych organizácií verejnej správy. Štandardy zaručujú verejnosti, vrátane hendikepovaných ľudí, prístupnosť poskytovaných či zverejňovaných informácií.

Ďalšie informácie: