Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Belastingaftrek voor uw donatie

Als u tenminste het drempelbedrag doneert aan ANBI's zoals de FSFE Fellowship, dan heeft u in Nederland mogelijk recht op belastingaftrek van uw gift.

Voorwaarden voor aftrekbaarheid

De Belastingdienst heeft een aantal regels opgesteld waaruit u kunt afleiden of een donatie aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. De eerste voorwaarde is dat u schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). FSFE is door de Belastingdienst erkend als ANBI.

Minimum en maximum

Het minimumbedrag dat in aanmerking komt voor belastingaftrek is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van 60 EUR. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer dan 10% van uw drempelinkomen aftrekken.

Fiscale partner

Als u een fiscale partner heeft dan kunt u de belastingaftrek van giften onderling verdelen. Belangrijk is wel dat u dan uw beide drempelinkomens ook bij elkaar optelt.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Tevens kunt u op de website van de Belastingdienst informatie over dit onderwerp raadplegen als particuliere of zakelijke donateur.