Over ons

Over de FSFE

Zelfbeeld

De mensen van de Free Software Foundation Europe (FSFE) zien zichzelf als Europeanen uit verschillende culturen die als doel hebben om samen te werken tussen culturen en een gezamenlijke cultuur van samenwerking te ontwikkelen van een regionaal naar een wereldwijd niveau.

Wij vormen een niet-overheidsorganisatie zonder winstoogmerk en een netwerk dat op haar beurt deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van mensen met dezelfde doelen en visies. Wij vertegenwoordigen alleen onszelf en ons werk. Wat ons definieert is ons gemeenschappelijke werk en onze toewijding aan vrijheid in alle aspecten van de digitale samenleving.

Terwijl de Vrije Software gemeenschap steeds sneller groeit wordt het belangrijker om de visie van Vrije Software gezond, solide en levend te houden. In sommige gevallen leidt politieke interesse in onze zaak tot het verlangen om ze te exploiteren voor persoonlijke belangen, ongeacht de effecten op middellange en lange termijn.

Daarom is het belangrijkste deel van ons werk erop gericht om de juridische, politieke en sociale basis van Vrije Software sterk, veilig en vrij van belangen te houden. Dit vereist diepgaande kennis van Vrije Software en de uitdagingen die daarbij komen. De belangrijkste vereiste is de toewijding aan de langetermijnvisie.

Wij begrijpen dat dit soms betekent dat we nadelen op de korte en middellange termijn zullen moeten accepteren om trouw te blijven aan onze principes. Dit zal soms moeilijk zijn om uit te leggen en af en toe zelfs onpopulair zijn.

Principes

Wij voelen ons sterk toegewijd aan de principes van democratie, transparantie, pluralisme, consistentie, betrouwbaarheid en doelgerichtheid.

Met het oog op substantiële juridische verantwoordelijkheden en de behoefte om zelfs in moeilijke tijden besluitvaardig te blijven heeft onze structuur als doel om deze principes zo goed mogelijk te implementeren.

Overzicht van onze structuur

Vrijwilligerswerk en financiële bijdragen zijn het fundament waarop alles rust. Er zijn verschillende niveaus van betrokkenheid. Het niveau van de betrokkenheid is uiteindelijk een persoonlijke beslissing.

Iedereen is welkom om af en toe, regelmatig of permanent deel te nemen aan de activiteiten van de Free Software Foundation Europe (FSFE) en deel te nemen aan haar activiteiten.

Als u deel wilt nemen aan de Free Software Foundation Europe, dan kunt u zich aansluiten bij een van onze (op geografische locatie of op doel gebaseerde) teams en verantwoordelijkheid nemen om te werken en te handelen in naam van de FSFE.

De op land gebaseerde teams worden over het algemeen gecoördineerd door de leden van een associatie (zie hieronder) die verantwoordelijk zijn voor deze landen. De andere teams worden ofwel gecoördineerd door leden van de associatie, leden van de teams of leden van een geassocieerde organisatie (zie hieronder).

Als u wilt deelnemen aan de Free Software Foundation Europe maar niet de tijd heeft om te werken dan kunt u er ook voor kiezen om te doneren aan de FSFE of een fellow van de FSFE te worden.

Als uw associatie vergelijkbare doelen nastreeft als die van de FSFE en u formele samenwerking wenst dan kan het een geassocieerde organisatie van de FSFE worden, en dus deel van het FSFE netwerk.

De basis van de Vrije Software Foundation Europe is de formeel en juridisch vastgestelde associatie met haar geassocieerde leden in deelnemende landen. Het lidmaatschap van deze associatie vereist de hoogste toewijding en wordt gemeten in jaren toewijding en de verantwoordelijkheid om langetermijn consensus te plaatsen boven persoonlijke mening.

De FSFE-associatie is fundamenteel democratisch. Alle delen van de FSFE (leden van de associatie, leden van de teams, fellows en leden van geassocieerde organisaties) zijn welkom om actief deel te nemen in het besluitvormingsproces.

Het zijn meestal de leden van de teams die de leden van de associatie voorstellen. En het zijn meestal de landenteams die de geassocieerde organisaties voorstellen. De algemene vergadering van de FSFE keurt hen dan goed.

Ons werkt wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen in de vorm van werk en hulpbronnen. We erkennen dat een deel van de taken niet als deeltijdwerk kan worden uitgevoerd en daarom in de vorm van voltijdwerk moet gebeuren.

Gewone werknemers van de FSFE doen alleen uitvoerend werk en worden geen lid van het algemene besluitvormingsproces.

De algemene vergadering van de leden van de FSFE-associatie neemt uiteindelijk iedere beslissing over werk en betaling.

Het belangrijkste criterium voor deze beslissingen zijn de behoeften van de FSFE als het gaat om het succesvol najagen van haar doelen. Als het mogelijk is proberen we voor iedere vacature een persoon in te huren die dat werk al onbetaald heeft gedaan (binnen of buiten de FSFE-structuur). Kennis, toewijding en het nemen van initiatief behoren tot de kernwaarden van de FSFE.

In het ideale geval mag iemand zichzelf volledig wijden aan een taak waar zij of hij zelf al veel aan heeft bijgedragen.

Besluitvormingsproces

De mensen van de Free Software Foundation Europe geloven in consensus. We zoeken er altijd naar om ons werk te baseren op de consensus tussen, en soms op de aanpassing aan, onze actieve leden.

We geloven ook dat het af en toe noodzakelijk is om snel en besluitvaardig te handelen. Daarom hebben we de FSFE-associatie en haar uitvoerende comités opgesteld op Europees en nationaal niveau. Zij voorzien ons van structuren waar we op terug kunnen vallen en procedures die door democratische processen worden bepaald, beschouwd en gecontroleerd.

Voor deze aanpak is gekozen omdat deze structuur transparantie, pluralisme en deelname mogelijk maken en tegelijkertijd zo licht mogelijk is.

Alle delen van de FSFE zijn er zo verzekert van dat zij kunnen deelnemen. Daarom kan de Free Software Foundation snel handelen als dat nodig is en haar organisatie op de lange termijn heel consistent houden.