Meist

Euroopa Vaba Tarkvara Fondist

Enesenägemus

Inimesed Euroopa Vaba Tarkvara Fondis (FSFE) näevad endid erinevatest kultuuridest pärit eurooplastena, kelle ühiseks eesmärgiks on kultuurideülene koostöö ning ühise koostöökultuuri arendamine nii kohalikul kui üleilmsel tasandil.

Me moodustame valitsustest sõltumatu vabaühenduse ja võrgustiku, mis on osa sarnaste eesmärkide ja visiooniga inimeste üleilmsest võrgustikust. Me ei esinda kedagi peale endi ja oma töö. Meie ühine töö ja pühendumus kõigi digitaalse ühiskonna vabaduste kaitsele on see, mis meid määratleb.

Kuna vaba tarkvara kogukond kasvab iga päevaga üha kiiremini, muutub tähtsamaks vaba tarkvara nägemuse hoidmine terve, tugeva ja elusana. Mõnel juhul on kõrgendatud poliitiline huvi meie teemade vastu toonud kaasa soovi kasutada neid ära konkreetsete isiklike eesmärkide saavutamiseks pikaajalistest mõjudest hoolimata.

Seepärast on meie töö keskseks komponendiks vaba tarkvara juriidilise, poliitilise ja sotsiaalse aluse hoidmine tugeva, kindla ning sõltumatuna. See nõuab põhjalikku vaba tarkvara ja seotud teemade mõistmist. Üle kõige vajab see pühendumust ja pikaajalist visiooni.

Me mõistame, et vahel tähendab põhimõtetele kindlaks jäämine lühi- või isegi pikemaajaliseid raskusi, mis võivad olla raskesti selgitatavad ning vahel isegi ebapopulaarsed.

Põhimõtted

Me peame väga oluliseks demokraatiat, läbipaistvust, paljusust, järjepidevust, usaldusväärsust ja keskendumist.

Märkimisväärse õigusliku vastutuse ning otsustamisvõime säilitamise vajaduse tingimustes püüab meie struktuur eeltoodud põhimõtteid rakendada nii hästi kui võimalik.

Struktuur

Vabatahtlik töö ja panustamine on kõige alus. Eksisteerivad erinevad kaasatuse astmed, kaasatuse aste on esmajoones isiklik otsus.

Igaüks on teretulnud osalema Euroopa Vaba Tarkvara Fondi tegevuses vahetevahel, regulaarselt või püsivalt, tehes fondi tegevusest enda tegevuse.

Kui sa soovid olla osa Euroopa Vaba Tarkvara Fondist, võid liituda ühega meie tiimidest – geograafilise või temaatilisega – ning võtta vastutuse tegutseda ja töötada FSFE nimel.

Riigipõhiste tiimide tööd korraldavad enamasti ühenduse liikmed (vt altpoolt), kes vastutavad vastava riigi eest. Teiste tiimide tööd korraldavad ühenduse või partnerorganisatsioonide (vt altpoolt) liikmed.

Kui sa soovid aidata kaasa Euroopa Vaba Tarkvara Fondi tööle, aga sul pole aega vabatahtlikuks tööks, võid annetada FSFEle või liituda Vennaskonnaga.

Kui sinu ühenduse eesmärgid on sarnased Euroopa Vaba Tarkvara Fondi eesmärkidega ja sa soovid alustada ametliku koostööga, siis võib sinu ühendus hakata FSFE partnerorganisatsiooniks ja seeläbi saada FSFE võrgustiku liikmeks.

Euroopa Vaba Tarkvara Fondi aluseks on ametlik ja seaduse alusel asutatud ühendus, millel on osakonnad liikmesriikides. Liikmesus selles ühenduses nõuab aastates mõõdetavat pikaajalist pühendumust ning vastutusvõimet hinnata pikaajalist üksmeelt kõrgemalt kui isiklikku arvamust.

Euroopa Vaba Tarkvara Fond toimib demokraatlikul alusel. Kõik ühenduse liikmed, tiimide liikmed ja ka Vennased ning partnerorganisatsioonide liikmed on teretulnud aktiivselt otsustusprotsessis osalema.

Ühenduse liikmekandidaadid esitatakse enamasti tiimide liikmete ning partnerorganisatsioonide poolt ja kinnitatakse FSFE peaassambleel.

Kuigi vabatahtlik töö ja annetused on meie tegevuse aluseks, mõistame, et kõiki ülesandeid ei ole võimalik osaajaga teha ning seetõttu nõuavad need täiskohaga tööd.

Euroopa Vaba Tarkvara Fondi töötajad on üldiselt vaid täidesaatjad ning ei võta osa otsuste tegemisest. Kõik otsused palkamise/tasustamise kohta peavad saama peaassamblee liikmete nõusoleku.

Nende otsuste põhilise kriteeriumi moodustavad Euroopa Vaba Tarkvara Fondi vajadused oma eesmärkide edukaks saavutamiseks. Kui vähegi võimalik, palgatakse igale töökohale inimene, kes on juba teinud sarnast tööd tasustamata – kas FSFEs või kusagil mujal – sest teadmised, pühendumus ja algatusvõime on FSFEs voorused.

Ideaalis lubame kellelgi pühenduda täielikult ülesandele, mis oli talle juba varem piisavalt tähtis, et panustada suur osa kättesaadavatest ressurssidest.

Otsustamisprotsessid

Euroopa Vaba Tarkvara Fondi kuuluvad inimesed usuvad üksmeelsusesse. Me proovime alati leida üksmeele – ja vahel ka kompromissi – aktiivsete liikmete seas.

Me usume, et vahel on vaja tegutseda ka kiirelt ja otsustavalt. Seepärast on moodustatud FSFE ühendus ja selle laiendatud täitevkomiteed Euroopa ja riiklikel tasandeil. Need pakuvad varustruktuure ja -protseduure, mis on demokraatliku protsessiga juhitavad, jälgitavad ja kontrollitavad.

Sobivat struktuuri otsides otsustati sellise lähenemise kasuks, sest see võimaldab läbipaistvust, paljusust ja osalust, jäädes nii lihtsaks kui võimalik.

Selline struktuur kindlustab kõigi FSFE osade osaluse. Ühenduse liikmed, tiimide liikmed ning partnerorganisatsioonide liikmed saavad kõik osaleda. See võimaldab Euroopa Vaba Tarkvara Fondil tegutseda vajadusel kiirelt ja ja kindlustada pikemas perspektiivis tugeva organisatsioonilise järjepidevuse.