We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Over ons

Over FSFE

Zelfbeeld

Wij, de mensen van de Free Software Foundation Europe (FSFE), zien onszelf als Europeanen uit verschillende culturen met als gedeeld doel samenwerking tussen culturen en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke cultuur van samenwerking van regionaal tot wereldwijd niveau.

Wij vormen een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk en netwerk dat op haar beurt deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van mensen met dezelfde doelen en visies. Wij vertegenwoordigen alleen onszelf en ons werk. Wat ons definieert is ons gemeenschappelijke werk en onze toewijding aan vrijheid in alle aspecten van de digitale samenleving.

Terwijl de Vrije Software-gemeenschap steeds sneller groeit wordt het belangrijker om de visie van Vrije Software gezond, solide en levend te houden. In sommige gevallen leidt politieke interesse in onze zaak tot het verlangen om deze te exploiteren voor persoonlijke belangen, ongeacht de effecten op middellange en lange termijn.

Daarom is het belangrijkste deel van ons werk het sterk, veilig en vrij van belangen houden van de juridische, politieke en sociale basis van Vrije Software. Dit vereist een diep begrip van Vrije Software en gerelateerde uitdagingen. Boven alles vereist dit toewijding aan de langetermijnvisie.

Wij begrijpen dat dit soms betekent dat we nadelen op de korte en middellange termijn zullen moeten accepteren om trouw te kunnen blijven aan onze principes. Dit zal soms moeilijk zijn om te communiceren en af en toe zelfs onpopulair zijn.

Principes

Wij voelen ons sterk toegewijd aan de principes van democratie, transparantie, pluralisme, consistentie, betrouwbaarheid en doelgerichtheid.

In het licht van substantiële juridische verantwoordelijkheden en de behoefte om zelfs in moeilijke tijden besluitvaardig te blijven heeft onze structuur als doel om deze principes zo goed mogelijk te implementeren.

Overzicht van onze structuur

Vrijwilligerswerk en financiële bijdragen zijn het fundament waarop alles rust. Er zijn verschillende niveaus van betrokkenheid. Het niveau van de betrokkenheid is uiteindelijk een persoonlijke beslissing.

Iedereen is welkom om af en toe, regelmatig of permanent deel te nemen aan de activiteiten van de Free Software Foundation Europe (FSFE) en deze eigen te maken.

Als u deel wilt nemen aan de Free Software Foundation Europe dan kunt u zich aansluiten bij één van onze (op geografische locatie of op doel gebaseerde) teams en verantwoordelijkheid nemen om te werken en te handelen in naam van de FSFE.

De op land gebaseerde teams worden over het algemeen gecoördineerd door de leden van een associatie (zie hieronder) die verantwoordelijk zijn voor deze landen. De andere teams worden ofwel gecoördineerd door leden van de associatie, leden van de teams of leden van een geassocieerde organisatie (zie hieronder).

Als u wilt deelnemen aan de Free Software Foundation Europe maar niet de tijd heeft om te werken dan kunt u er ook voor kiezen om te doneren aan de FSFE of een fellow van de FSFE te worden.

Als uw associatie vergelijkbare doelen nastreeft als die van de FSFE en u formele samenwerking wenst dan kan het een geassocieerde organisatie van de FSFE worden, en dus deel van het FSFE netwerk.

Het raamwerk van de Vrije Software Foundation Europe is de formeel en juridisch vastgestelde associatie. Het lidmaatschap van deze associatie vereist de hoogste toewijding en wordt gemeten in jaren toewijding en de verantwoordelijkheid om langetermijnconsensus te plaatsen boven persoonlijke mening.

De FSFE-associatie is fundamenteel democratisch. Alle delen van de FSFE (leden van de associatie, leden van de teams, fellows en leden van geassocieerde organisaties) zijn welkom om actief deel te nemen in het besluitvormingsproces voor de gebieden waarin zij werken of waaraan zij participeren.

Het zijn meestal de leden van de teams die de leden van de associatie voorstellen, of zij doen het zelf. De algemene vergadering van de FSFE keurt hen dan goed.

Hoewel vrijwillige bijdragen in termen van werk en hulpbronnen de basis van ons werk vormen erkennen we dat een deel van deze taken niet als deeltijdwerk kan worden uitgevoerd en daarom vereist dat het in de vorm van voltijdwerk plaatsvindt.

Werknemers van de associatie worden aan de hoogste standaard gehouden en nemen vaak moeilijke taken op zich, zoals coördinatie van onze activiteiten, dat moeilijk te doen zou zijn als vrijwilliger.

Het belangrijkste criterium voor indienstneming zijn de behoeften van de FSFE als het gaat om het succesvol najagen van haar doelen. Als het mogelijk is proberen we voor iedere vacature een persoon in te huren die dat werk al (binnen of buiten de FSFE-structuur) onbetaald heeft gedaan. Kennis, toewijding en het nemen van initiatief behoren tot de kernwaarden van de FSFE.

In het ideale geval mag iemand zichzelf volledig wijden aan een taak waaraan zij of hij al veel heeft bijgedragen.

Besluitvormingsproces

De mensen van de Free Software Foundation Europe geloven in consensus. We geloven ook dat het af en toe noodzakelijk is om snel en besluitvaardig te handelen. Onze werkgroepen, zowel de geografische als de doelgerichte groepen, worden aangemoedigd om te handelen binnen hun gebied. De FSFE-associatie heeft ook een uitvoerende raad die snel kan handelen en waarvan de samenstelling wordt bepaald, gevolgd en gecontroleerd door stemmen van de leden.

Voor deze aanpak is gekozen omdat deze structuur transparantie, pluralisme en deelname mogelijk maken en tegelijkertijd zo licht mogelijk is. Dit moedigt deelnemers aan onze werkgroepen ook aan om autonoom te handelen en op zoek te gaan naar participatie in de teams die handelen in hun interessegebieden.

Het verzekert de mogelijkheid tot participatie door alle delen van FSFE en maakt mogelijk dat de Free Software Foundation Europe snel kan handelen als dat nodig is en een sterke organisationele consistentie op lange termijn kan handhaven.