SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

This translation may be out of date with the originaaliga. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Tegevus / Ülevaade - avatud standardid

Avatud standardid

Puudub üheselt aktsepteeritav definitsioon sellest, mis teeb ühest standardist avatud standardi. Pakkumisi on mitmeid, viited neist mõnele on toodud allpool.

Me ei soovinud pakkuda välja järjekordset definitsiooni ning otsustasime seetõttu kasutada Certified Openi jaoks loodud definitsiooni, mille väljatöötamist alustati enne FSFE seotust projektiga. Esialgu põhines siinne definitsioon Euroopa Komisjoni Euroopa interoperatiivsuse raamvõrgustikul (European Interoperability Framework).

Koostöös mitmete põhitoimijatega ettevõtluses, poliitikas ning kogukonnas töötati raamvõrgustiku definitsioon ümber uueks viiest punktist koosnevaks definitsiooniks, mis oli vastuvõetav kõigile asjaosalistele. Uue definitsiooni on omaks võtnud SELF EU projekt, 2008. aasta Genfi Interneti standardite ja tuleviku deklaratsioon (Declaration on Standards and the Future of the Internet) ja dokumendivabaduse päeva korraldajad.

Definitsioon

Avatud standard on protokoll või formaat, mis vastab järgmistele tunnustele:

  1. on avatud avalikkuse hinnangutele ning piiranguteta kasutatav kõikide osapoolte poolt võrdsetel alustel;
  2. ei oma komponente ega laiendeid, mis on sõltuvad formaatidest või protokollidest, mis ei vasta avatud standardi definitsioonile;
  3. puuduvad juriidilised ja tehnilised tõkked piiramaks standardi rakendamist mõne osapoole poolt või mõnes ärimudelis;
  4. haldus- ja arendustegevus toimuvad sõltumatult mõnest kindlast tootjast ning on avatud konkurentide ning kolmandate osapoolte osalusele;
  5. saadaval on mitu erinevat täielikku implementatsiooni konkureerivate tootjate poolt või täielik ja kõigile võrdsetel alustel kättesaadav implementatsioon.

Arenevad standardid

Kui uut protokolli või formaati alles arendatakse, ei ole viiendat tunnust võimalik omada. FSFE arvates on see igati soovitav ning õige käitumine situatsioonides, kus on vajalik tehniline küpsus. Näiteks valitsusasutustes võiks läbikukkunud rakendamiskatse väga kalliks ostutuda.

Kui eesmärgiks on avatud standardite hulga suurenemine, siis ei pruugi viienda tunnuse olemasolu range nõudmine võimaldada uute avatud standardite loomist. Definitsiooni poolest oleks sellised standardid samaväärsed ühe tootja kinniste formaatidega. Sellises olukorras oleks mõistlik loobuda viienda tunnuse täitmise nõudest arenevate standardite puhul.

Arenevatele standarditele soodustuste tegemine peaks sõltuma konkreetsest olukorrast: kui eesmärgiks on avatud standardite edendamine, tuleks arenevatele standarditele mööndusi teha; kui rakendamise läbikukkumine läheks kalliks maksma, tuleks kasutada vaid täielikult definitsioonile vastavaid standardeid.

Üldiselt on avatud standardid paremad kui arenevad standardid ning arenevad standardid paremad kui tootjaspetsiifilised formaadid. Mida rohkem avatud standardi tunnuseid formaadil on, seda kõrgemalt tuleks seda hinnata stsenaariumites, kus interoperatiivsus ja usaldusväärne pikaajaline andmete hoiustamine on hädavajalikud.

Viited teistele definitsioonidele

Vikipeedial on ülevaade terminist "avatud standard" ning selle mitmetest definitsioonidest. Järgnev on loetelu mõndadest definitsioonidest: