Deklarace cíle - Evropská Nadace pro svobodný software

Georg C. F. Greve <greve@gnu.org>
22. listopadu 2000

Jistá skupina lidí zaèala pracovat na koncepci ,,Evropské Nadace pro svobodný software'', která bude v podstatì sesterskou organizací Nadace pro svobodný software, zalo¾ené Richardem M. Stallmanem.

Ukázalo se, ¾e Nadace pro svobodný software v USA, která existuje ve zcela jiné èasové a kulturní zónì, mù¾e jen tì¾ko být ve styku se silným hnutím a vývojem svobodného software v Evropì. Právnì nezávisle na FSF v Americe se tak bude Evropská Nadace sna¾it poskytnout organizaèní páteø pro svobodný software v Evropì; pøevá¾nì pro (ale ne výhradnì) projekt GNU. Kromì toho bude poskytovat nezbytnou místní organizaci pro politickou práci a distribuci finanèních prostøedkù.

Pro dosa¾ení cílù

chápeme jako nadøazené zachovat pravou podstatu a ducha svobodného software.

Také by jsme se rádi vyhnuli vytvoøení dal¹í od¹tìpené skupiny v rámci hnutí. Z tohoto dùvodu jsme v kontaktu s Richardem M. Stallmanem, proto¾e cílem je dosáhnout uznání statutu ,,evropské sesterské organizace'' Nadace pro svobodný software -- to by také umo¾nilo evropanùm dávat pùvodní Nadaci dary odeèitatelné z daní.

Být oficiální sesterskou organizací v¹ak pøiná¹í odpovìdnost za ochranu jejich filosofických stanovisek a hodnot. V na¹ich oèích je to stálost v¹ech rozhodnutí a prací FSF, která ji èiní tak zvlá¹tní; budeme tudí¾ aplikovat stejné dlouhodobé úvahy i na v¹echny na¹e kroky.

Jak ukázala nedávná minulost, je velmi velmi lehké odklonit se z cesty a ztratit stopu tìchto dlouhodobých cílù. Proto je dùle¾ité mít pouze èleny dobøe chápající hnutí, jeho pùvod a cíle.

Pocítili jsme, ¾e tato odpovìdnost vy¾aduje vyvarovat se mo¾ných nástrah a pastí, které na nás èekají, pøed tím, ne¾ na¹e plány zveøejníme. Po více ne¾ roce diskusí a budování dùvìry ve vzájemnou integritu cítíme, ¾e je èas uvést tyto plány v ¾ivot.

Doposud se jádro organizace skládá z tìchto lidí

a pro zaèátek zalo¾íme organizaci Evropská Nadace pro svobodný software v Nìmecku. Odtud budeme krok za krokem postupovat do dal¹ích evropských zemí, abychom nakonec mìli v Evropì silnou a spolehlivou organizaci, která bude pracovat v souladu s cíli svobodného software.

Jako první krok k na¹emu opravdovému evropanství budeme hledat jiné lidi se silným povìdomím o GNU a svobodném softwaru, a to pøevá¾nì ve Francii, Británii a ©panìlsku. Jestli¾e cítíte, ¾e byste mìli být kontaktováni a my jsme tak je¹tì neuèinili, nezoufejte. Mù¾ete nás zkusit kontaktovat sami. Berte v¹ak prosím na vìdomí, ¾e být souèástí této organizace vy¾aduje relativnì vysokou úroveò zavázání se a ¾e vybudování nezbytné úrovnì vzájemné dùvìry je pomalý proces.

Hodláme dìlat vìci poøádnì, proto¾e ¹patný pøístup by mohl pøinést ¹patné výsledky. Pokud nám chcete pomoci, beze v¹eho nás kontaktujte na

<team@fsfeurope.org>

nebo se zapi¹te do veøejné diskusního skupiny <discussion@lists.fsfe.org>.

Pokud chcete být pouze informováni o novinkách, mù¾ete se pøihlásit do diskusní skupiny <announce@fsfeurope.org>.

Do v¹ech diskusních skupin se mù¾ete zapsat zasláním e-mailu na

[name]-request@fsfeurope.org

s pøedmìtem "subscribe", nebo pomocí webového rozhraní na

http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo.