Πρόλογος στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Georg C. F. Greve <greve@fsfe.org>

Εισερχόμενοι στην ψηφιακή εποχή, όπου το πραγματικό και το εικονικό διάστημα ισότιμα θα καθορίζουν την κοινωνική, πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη του ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe) θέτει τον μακροπρόθεσμο στόχο να αναδείξει τα ζητήματα που θα προκύψουν υποχρεωτικά και να εργαστεί γι' αυτά.

Από την άποψη αυτή άμεσο πρακτικό ζήτημα είναι η ανιδιοτελής προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού καθώς και η διάδοση της συνειδητοποίησης των σχετικών φιλοσοφικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Ως αναγνωρισμένος ομοθυγατρικός οργανισμός, το FSFE θα ενώσει τις δυνάμεις του με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, που θεμελιώθηκε από τον Richard M. Stallman στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το FSF, αναγνωρισμένος, απαλλαγμένος από φόρους κοινωφελής οργανισμός στις ΗΠΑ, έχει αφιερωθεί από το 1984 στην προώθηση και διανομή ελεύθερου λογισμικού και ιδιαίτερα του GNU-συστήματος. Αυτό το λειτουργικό σύστημα είναι περισσότερο γνωστό με μία από τις παραλλαγές του, το GNU/Linux, το οποίο από το 1993 χρησιμοποιείται με επιτυχία σε πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό με την έννοια του FSFE δεν αναφέρεται στην τιμή αγοράς, αλλά στις παρακάτω τέσσερις ελευθερίες του χρήστη:

Αυτός ο ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού έχει τις ρίζες του στην ιδέα της ελεύθερης ανταλλαγής γνώσης και ιδεών που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τα επιστημονικά πεδία. Όπως οι στοχασμοί, το λογισμικό δεν είναι κάτι απτό και μπορεί να αντιγραφεί χωρίς απώλειες. Η μεταβίβαση τροφοδοτεί την εξελικτική διαδικασία, προάγει τη σκέψη και το λογισμικό.

Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό συντηρεί τη δυνατότητα της κατανόησης και οικοδόμησης με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα. Για τους επιστήμονες, είναι το μόνο είδος λογισμικού, το οποίο αντιστοιχεί στα ιδανικά της ελευθερίας της επιστήμης. Κατά συνέπεια, η προώθηση του ελεύθερου λογισμικού είναι επίσης προώθηση για την επιστήμη.

Η διανομή της πληροφορίας και η διαμόρφωση γνώμης γίνονται με αυξανόμενο ρυθμό από τα ψηφιακά μέσα, και η τάση είναι προς την ενίσχυση της χρήσης αυτών των μέσων για την άμεση συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Συνεπώς, κεντρικό καθήκον του FSFE είναι να εκπαιδεύσει καταρτισμένους πολίτες σε αυτά τα μέσα, ως εκ τούτου να προάγει τη δημοκρατία.

Το ψηφιακό διάστημα (''Κυβερνοδιάστημα'') με το λογισμικό ως τεχνικό και γλωσσικό μέσο έχει μια τεράστια δυναμική για την προαγωγή όλων των διανοητικών και πολιτιστικών πτυχών του ανθρώπου. Καθιστώντας το λογισμικό κοινά διαθέσιμο και διευρύνοντας το μέσο, το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει ισότητα ευκαιριών και προστασία της ιδιωτικότητας.

Η δημιουργία της συνειδητοποίησης για τα προβλήματα της ψηφιακής εποχής σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας είναι μακροπρόθεσμος στόχος και μέρος του πυρήνα της δραστηριότητας του FSFE.

Συνεπώς το FSFE θα επιδιώξει να αυξήσει τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού σε σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε να παραλληλιστεί η εκπαίδευση σε θέματα του πραγματικού διαστήματος με τη σχηματοποίηση της κατανόησης και της ευαισθητοποίησης των προβλημάτων του εικονικού χώρου.

Το Ελεύθερο Λογισμικό εγγυάται ανιχνεύσιμα αποτελέσματα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή όπως επίσης και τα ατομικά δικαιώματα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ελευθερία της γνώμης. Είναι η δουλειά του FSFE να φέρει το Ελεύθερο Λογισμικό σε όλες τις περιοχές που άπτονται της δημόσιας ζωής ή των ''ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ενημέρωση'' για τους πολίτες.