Preambule van de Free Software Foundation Europe

Georg C. F. Greve < greve@fsfe.org>

Nu we het digitale tijdperk binnentreden, waar de reële en de virtuele wereld evenwaardig de sociale, culturele en wetenschappelijke ontwikkeling van de mensheid zullen bepalen, wil de Free Software Foundation Europe aandacht hebben voor de problematiek die daarrond zal ontstaan. Op zoek gaan naar mogelijke vragen en daar oplossingen voor formuleren, moet de rode draad worden van onze toekomstige activiteiten.

Een taak die hier rechtstreeks uit voortvloeit, is het onbaatzuchtig promoten van Vrije Software en het creëren en stimuleren van een algemeen bewustzijn van de filosofische en sociale vragen die daarmee samengaan.

Als erkende zusterorganisatie zal de FSFE haar krachten bundelen met de Free Software Foundation die door Richard M. Stallman gesticht werd in de Verenigde Staten van Amerika. De FSF, erkend als organisatie van publiek nut in de VS, werkt al sinds 1984 aan de promotie en de verdeling van Vrije Software. Ze houden zich in het bijzonder bezig met het GNU-systeem, een unix-achtig besturingssysteem, waarvan één variant, GNU/Linux, het bekendste is en al sinds 1993 succesvol gebruikt wordt op veel computers.

De term Vrije Software zoals de FSFE die gebruikt, refereert niet naar de prijs, maar eerder naar de volgende vier vrijheden:

Deze Vrije Softwaredefinitie is gebaseerd op het principe van het vrij delen van kennis en ideeën dat traditioneel bestond in de wetenschappelijke wereld. Net zoals gedachten is software geen tastbaar goed en kan men het delen zonder het zelf te verliezen. Delen geeft zuurstof aan het evolutionaire proces, het stimuleert de creatie van nieuwe ideeën en software.

Alleen Vrije Software bewaart die mogelijkheid om te leren van en verder te bouwen op wetenschappelijke resultaten. Voor wetenschappers is het de enige categorie van software die overeenkomt met de idealen van vrije wetenschap. Daarom staat het promoten van Vrije Software gelijk met de promotie van wetenschap.

Voor het verdelen van informatie en het vormen van een opinie wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale media. Men stimuleert ook steeds meer het gebruik van deze media om de betrokkenheid van de burgers bij de democratie te vergroten. Het is dan ook een belangrijke taak voor de FSFE om voldoende burgers vertrouwd te maken met deze media en zo de democratie te promoten.

De digitale wereld ("Cyberspace"), die gebouwd is op software en ook communiceert via software, heeft een gigantisch potentieel voor het verder ontwikkelen van de mentale en sociale aspecten van de mensheid. Vrije Software is voor iedereen beschikbaar en maakt dit medium voor iedereen toegankelijk wat zorgt voor gelijke kansen en een goede bescherming van de privacy.

Iedereen bewust maken van de problemen die verband houden met het digitale tijdperk voor alle lagen van de gemeenschap is één van onze doelen op langere termijn en dus één van de belangrijke aspecten in het werk van de FSFE.

Daarom probeert de FSFE het gebruik van Vrije Software in scholen en universiteiten te stimuleren zodat men parallel met het verwerven van kennis in de reële wereld ook bewustzijn en kennis opbouwt rond de problematiek in de virtuele omgeving.

Vrije Software staat garant voor traceerbare resultaten en voor een transparante besluitvorming in wetenschappelijke en bestuurlijke zaken. Het staat garant voor het individuele recht op een vrije ontwikkeling van zijn eigen persoonlijkheid en het recht op vrije meningsuiting. Het is de taak van de Free Software Foundation Europe om Vrije Software te introduceren in alle domeinen die verband houden met het openbaar leven of die invloed hebben op de "geïnformatiseerde mensenrechten" van de burgers.