Free Software PDF Readers

Parliamentary questions

Frågor för skriftligt besvarande till kommissionen Artikel 117 i arbetsordningen
Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Françoise Castex (S&D) , Marietje Schaake (ALDE) , Christian Engström (Verts/ALE) and Francisco Sosa Wagner (NI)
Copyright: European Union, 2011 - Source: European Parliament

Många av EU:s offentliga webbplatser hänvisar till generisk programvara, t.ex. Acrobat Reader, som det enda möjliga sättet att läsa pdf-filer, och tillhandahåller en nedladdningslänk. Detta är ett fall av direktreklam utförd av offentliga institutioner, något som ger ett företag en konkurrensfördel när det säljer sina produkter.

  1. På hur många av kommissionens egna webbsidor finns det i dag sådan reklam?
  2. Kan kommissionen tillhandahålla länkar till dessa sidor, liksom namnen på de EU-institutioner som har sådan reklam på sina webbplatser?
  3. Vilka är kommissionens skäl (t.ex. ekonomisk vinst, avsaknad av annan fungerande programvara, osv.) för att göra reklam för just denna programvara som det enda möjliga sättet att läsa pdf-filer?
  4. Har de institutioner som har sådan reklam på sin webbplats angett om de tidigare har prövat andra pdf-läsare? Vilken programvara nämnde de i så fall?
  5. Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att lösa detta problem för a) kommissionens egen webbplats, och b) webbplatser som tillhör medlemsstaternas offentliga institutioner?