Ελεύθερο Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων PDF

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

2 Δεκεμβρίου 2011 - E-011374/2011 - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού
Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Françoise Castex (S&D) , Marietje Schaake (ALDE) , Christian Engström (Verts/ALE) and Francisco Sosa Wagner (NI)
Copyright: European Union, 2011 - Source: European Parliament

Πολλοί δημόσιοι ιστότοποι της ΕΕ παραπέμπουν σε λογισμικά αποκλειστικής εκμετάλλευσης, όπως το Acrobat Reader, ως μοναδικό δυνατό τρόπο ανάγνωσης αρχείων PDF, και παρέχουν επίσης σύνδεσμο για τη λήψη του σχετικού προγράμματος. Πρόκειται για περίπτωση άμεσης διαφήμισης από δημόσια όργανα, γεγονός το οποίο δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εταιρεία για την πώληση των προϊόντων της.

  1. Επί του παρόντος, σε πόσες ιστοσελίδες της ίδιας της Επιτροπής προβάλλονται τέτοιες διαφημίσεις;
  2. Θα μπορούσε η Επιτροπή να παράσχει τους συνδέσμους προς αυτές τις ιστοσελίδες, καθώς και τα ονόματα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που έχουν τέτοιες διαφημίσεις στους ιστοτόπους τους;
  3. Ποιους λόγους επικαλείται η Επιτροπή (π.χ. οικονομικό κέρδος, έλλειψη άλλου λειτουργικού λογισμικού κ.λπ.) για τη διαφήμιση αυτού του συγκεκριμένου λογισμικού ως μοναδικού δυνατού τρόπου ανάγνωσης αρχείων PDF;
  4. Έχουν διευκρινίσει τα θεσμικά όργανα που προβάλλουν την εν λόγω διαφήμιση στον ιστότοπό τους εάν έχουν δοκιμάσει προηγουμένως τη χρήση άλλων προγραμμάτων ανάγνωσης αρχείων PDF; Ποιο λογισμικό ανέφεραν;
  5. Τι μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος σχετικά με α) τον ιστότοπο της ίδιας της Επιτροπής και β) τους ιστοτόπους δημόσιων οργάνων στα κράτη μέλη;