[ PDF έκδοση στα αγγλικά (44k) ]

WIPO

Συνελεύσεις των Κρατών Μελών του WIPO Τεσσαρακοστή-Τρίτη Σειρά Συναντήσεων, Γενεύη, 24 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2007

Παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)

Γράφτηκε από  στις  

Το FSFE έχει σχολιάσει διάφορα σημεία της ημερήσιας διάταξης των φετινών Συνελεύσεων των Κρατών Μελών. Για οικονομία χρόνου και με την άδεια του Προεδρείου, υποβάλλουμε αυτά τα σχόλια γραπτώς και ευγενικά ζητάμε να αποτελέσουν αντικείμενο της προσοχής σας.

Εκτιμήσεις για τις αποφάσεις του WIPO σχετικά με τις προμήθειες

Στο ζήτημα των τεχνικών αναγκών και συστημάτων του WIPO, όπως συζητήθηκε σε πολλά σημεία της ημερήσιας διάταξης, το FSFE υποστηρίζει ότι ο WIPO θα πρέπει να ακολουθήσει τις καθιερωμένες αρχές της ανεξαρτησίας από τους προμηθευτές, της διαλειτουργικότητας και των Ανοικτών Προτύπων για όλες τις προμήθειές του. Παραπομπές σε αυτήν την περιοχή παρέχει το European Interoperability Framework (EIF, Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας) του προγράμματος IDABC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή η εργασία που έχει γίνει πάνω στο θέμα αυτό σε άλλα Κράτη Μέλη.

Η εμπειρία δείχνει ότι το κόστος το σχετικό με την έλλειψη διαλειτουργικότητας εύκολα υπολογίζεται ότι φτάνει μέχρι και το 40% των προϋπολογισμών των τμημάτων Πληροφορικής, και είναι ένας σημαντικός αυξητικός παράγοντας του κόστους για όλους τους χρήστες της Πληροφορικής, των δημοσίων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων. Αυτή η έλλειψη διαλειτουργικότητας είναι το κοινό αποτέλεσμα των ευνοϊκών για κάποιους προμηθευτές αποφάσεων και της έλλειψης Ανοικτών Προτύπων.

Η διαλειτουργικότητα και τα Ανοικτά Πρότυπα είναι επίσης κεντρικές θέσεις για το ζήτημα της βιώσιμης αποθήκευσης των δεδομένων και της απρόσκοπτης πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες. Το FSFE υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με τη δικαιοδοσία του WIPO, ως ένας πολυ-μετοχικός διακυβερνητικός οργανισμός, η εξάρτησή του από τα προϊόντα ορισμένων εταιριών για την πρόσβαση στα δικά του δεδομένα και για την επικοινωνία του με τα Κράτη Μέλη.

Το FSFE συνεπώς προτείνει οι Συνελεύσεις των Κρατών Μελών να καθιερώσουν σαφείς οδηγίες για τη διαχείριση του WIPO ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία από τους προμηθευτές, η διαλειτουργικότητα και τα Ανοικτά Πρότυπα σε όλες τις αποφάσεις για τις προμήθειες.

Σχετικά με μια Ημερήσια Διάταξη για την Ανάπτυξη για τον WIPO

Το FSFE συγχαίρει τα Κράτη Μέλη του WIPO για τη συμφωνία τους να εργαστούν μαζί πάνω σε ένα συγκεκριμένο σύνολο θεμάτων για να ορίσουν μια Ημερήσια Διάταξη για την Ανάπτυξη για τον WIPO. Έχουμε παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουμε να προσφέρουμε ιδέες και αρωγή ώστε να επιτραπεί σε αυτές τις συζητήσεις και τις εφαρμογές τους να έχουν αίσιο αποτέλεσμα.

Αναφερόμενοι στα σχόλια σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, τα Ανοικτά Πρότυπα και την ανεξαρτησία από τους προμηθευτές, θεωρούμε ότι τα ίδια ζητήματα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και στις συζητήσεις της Ημερήσιας Διάταξης για την Ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον Σχηματισμό Α, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, των σημείων 7, 10 και 11.

Σχετικά με τον Σχηματισμό Β, ιδιαίτερα στα σημεία 22 και 23, θα θέλαμε να τονίσουμε τον ρόλο του Ελεύθερου Λογισμικού να καθιερώσει και να διατηρήσει τον τομέα των τεχνολογιών ανοικτό, ανταγωνιστικό και καινοτόμο. Το Ελεύθερο Λογισμικό συχνά είναι ο μοναδικός παραμένων ανταγωνιστής σε αγορές που βίωσαν τη μονοπωλιακή κατάχρηση εξουσίας, και η καλύτερη επιλογή για την αποκατάσταση του ανταγωνισμού.

Παραπέμπουμε στην έρευνα που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1998 σε αυτό το πεδίο και την πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση αφορούσε δύο αγορές, η μία παό τις οποίες ήταν η αγορά των εξυπηρετητών ομάδων εργασίας. Σε αυτή την αγορά, λόγω της τεράστιας εκμετάλλευσης του μονοπωλίου στους υπολογιστές γραφείου που στηρίχθηκε στην παρεμπόδιση της διαλειτουργικότητας, το Ελεύθερο Λογισμικό παρέμεινε ο μόνος ανταγωνιστής, που τώρα παρέχει τη βάση για ανταγωνιστικά προϊόντα με τουλάχιστο τέσσερις μεγάλους προμηθευτές.

Αναφερόμενοι στον Σχηματισμό C, από το FSFE θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία να συζητηθεί ο ρόλος του Ελεύθερου Λογισμικού στη μεταφορά τεχνολογίας και στην οικοδόμηση ισχύος, όπως συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) στη Γενεύη, με αναφορά στο σημείο 24. Παραθέτουμε από το τμήμα C3, 10, σημείο e του Σχεδίου Δράσης της WSIS:

"Να ενθαρρυνθεί η έρευνα και να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών για τις δυνατότητες που προσφέρονται από όλα τα υποδείγματα λογισμικού και των μέσων δημιουργίας τους, συμπεριλαμβανομένων του ιδιοκτησιακού, του ανοικτού κώδικα και του ελεύθερου λογισμικού ώστε να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός, η ελευθερία επιλογής και η προσιτότητα, και να επιτραπεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν ποια λύση ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις τους."

Συνολικά, το FSFE θεωρεί επιβεβλημένο να αφιερώσει επαρκείς πόρους στις επερχόμενες συζητήσεις για την Ημερήσια Διάταξη για την Ανάπτυξη μέσα στο WIPO ώστε η εργασία αυτή να φέρει εγκαίρως συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Για το μέλλον των δραστηριοτήτων των SCCR και SCP

Σχετικά με το σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης για τις μελλοντικές δραστηριότητες του SCCR, το FSFE θα ήθελε να επαναβεβαιώσει την υποστήριξή του για την κοινή δήλωση του Σεπτεμβρίου 2006 Joint Statement of Certain Civil Society, Industry and Rightholders Representatives Regarding the Draft Basic Proposal for SCCR 15.

Αναλογιζόμενοι τον μεγάλο αριθμό πιεστικών ζητημάτων στην περιοχή των πνευματικών και των συσχετιζόμενων με αυτά δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής συνθήκης για την Πρόσβαση στη Γνώση, το ζήτημα των Περιορισμών και Εξαιρέσεων και το ζήτημα ενός εναλλακτικού βασισμένου στα πνευματικά δικαιώματα συστήματος για να την παροχή κινήτρων στη δημιουργικότητα, όπως η Creative Commons και το Ελεύθερο Λογισμικό, το FSFE θεωρεί ότι ο SCCR πρέπει να δώσει προβάδισμα σε αυτά τα ζητήματα σε σχέση με συναντήσεις αφιερωμένες σε θέματα χωρίς πιθανότητα συναίνεσης στα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, το FSFE σχετικά με το σημείο 19 της ημερήσιας διάταξης, πιστεύει ότι η SCP θα πρέπει να αναλύσει τις επιπτώσεις της απονομής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο πεδίο των προτύπων της Πληροφορικής, ενσωματώνοντας μια προοπτική σε πιθανά ζητήματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, τα οποία με βάση την εμπειρία μας δίνουν την πλήρη εικόνα.