[ PDF Engelse Versie (44k) ]

WIPO

Vergadering van de lidstaten van WIPO

Geschreven door  op  

Vierendertigste serie van vergaderingen, Genève, 24 september - 3 oktober 2007

Tussenkomst door de Free Software Foundation Europe (FSFE)

De FSFE heeft opmerkingen bij verschillende onderwerpen van de agenda die men dit jaar voor de bijeenkomst van de lidstaten heeft opgesteld. In het belang van het tijdschema en op verzoek van het voorzitterschap, dienen we onze opmerkingen schriftelijk in.

Bedenkingen bij WIPO's aanschaffingsbeslissingen

In verband met de vragen naar WIPO's technische behoeften en systemen, wat in verschillende agendapunten besproken wordt, merkt de FSFE op dat WIPO best de bestaande principes over onafhankelijkheid van producenten, interoperabiliteit en Open Standaarden opvolgt voor al haar behoeften. Referenties hierover zijn te vinden in het European Interoperability Framework (EIF) uit het IDABC van de Europese commissie of in andere studies op dit gebied uitgevoerd in andere lidstaten.

Ervaring leert dat makkelijk 40% van een IT-budget wordt opgesoupeerd aan zaken die een gevolg zijn van een gebrek aan interoperabiliteit. Dit probleem van interoperabiliteit is de grootste verantwoordelijke voor de oplopende kosten van alle gebruikers van informatiesystemen, waaronder dus ook openbare instellingen. Dit gebrek aan interoperabiliteit is het logische gevolg van een producent-afhankelijk aanschaffingsbeleid en een gebrek aan Open Standaarden.

Interoperabiliteit en Open Standaarden vormen ook de basis voor alle vragen rond duurzame opslag en blijvende toegankelijkheid van gegevens en informatie. De FSFE wil hierover opmerken dat het afhankelijk zijn van de producten van één bepaald bedrijf om toegang te hebben tot haar gegevens en voor haar communicatie met de lidstaten volledig in tegenspraak is met het mandaat dat WIPO kreeg als intergouvernementele organisatie van alle belanghebbenden.

De FSFE stelt dan ook voor dat de Vergadering van de lidstaten duidelijke richtlijnen opstelt voor het management van WIPO zodat ze zich moeten schikken naar de bestaande principes over producent-onafhankelijheid, interoperabiliteit en Open Standaarden in al haar aanschaffingsbeslissingen

Over WIPO's ontwikkelingagenda

De FSFE feliciteert de lidstaten voor hun beslissing om samen te werken aan een concrete lijst van zaken die samen de WIPO-ontwikkelingsagenda moeten vormen. Wij volgen dit proces al jaren, we zullen onze visie blijven geven tijdens de discussies en willen assisteren bij de implementaties om tot een succesvol eindresultaat te komen.

Met betrekking tot de commentaren over interoperabiliteit, Open Standaarden en producent-onafhankelijkheid vinden wij dat dezelfde zaken zouden moeten opgenomen worden in de discussies over de ontwikkelingsagenda. Meer bepaald in Cluster A, waar we onder andere, maar niet exlusief, items 7, 10 en 11 en gedachten hebben.

In Cluster B, meer bepaald bij de items 22 en 23, wil de FSFE de rol benadrukken van Vrije Software bij het tot stand brengen en onderhouden van een open, competitieve en innovatieve technologische industrie. Vrije Software is vaak de enige overblijvende concurrent in een markt die misbruikt wordt door naburige monopolies en de beste keuze voor het herstellen van de vrije concurrentie.

Als referentie hiervoor willen we graag de aandacht vestigen op het onderzoek dat als sinds 1998 hierover wordt gevoerd door de Europese commissie en waarover het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen recent nog een uitspraak deed. De beslissing had betrekking op twee markten, één daarvan was de markt van de Workgroup-servers. In deze markt is Vrije Software ten gevolge van de hefboomwerking van het desktopmonopoly, dat gebaseerd is op het bemoeilijken van interoperabiliteit, de enige overblijvende concurrent. Vrije Software vormt er nu de basis voor concurrerende producten van niet minder dan vier grote producenten.

In verband met Cluster C wil de FSFE de nadruk leggen op het belang van de discussie over de rol van Vrije Software bij het overdragen van technologie en bij het opbouwen van de nodige capaciteit, zoals werd overeengekomen tijdens de World Summit on the Information Society in Genève, waarnaar verwezen in punt 24. Ik citeer sectie C3, 10, punt e van het WSIS actieplan:

"Encourage research and promote awareness among all stakeholders of the possibilities offered by different software models, and the means of their creation, including proprietary, open-source and free software, in order to increase competition, freedom of choice and affordability, and to enable all stakeholders to evaluate which solution best meets their requirements."
(Aanmoedigen van onderzoek naar en meer bewust maken van alle belanghebbenden over de mogelijkheden die worden aangeboden door de verschillende softwaremodellen en de wijze waarop ze gecreëerd worden, waaronder propriëtaire, open-bron en vrije software. Dit voor het verbeteren van de concurrentie, de vrije keuze en de betaalbaarheid. Hierdoor krijgen alle belanghebbenden de mogelijkheid om te onderzoeken welke oplossingen het best aan hun behoeften voldoen.)

In het algemeen vindt de FSFE het noodzakelijk om voldoende middelen ter beschikking te stellen voor de komende discussies over een ontwikkelingsagenda binnen WIPO, zodat men op een redelijke termijn tot concrete resultaten kan komen.

Over de toekomstige activiteiten van de SCCR en SCP

In verband met agendapunt 17, de toekomstige activiteiten van de SCCR, wil de FSFE opnieuw haar steun bevestigen voor de gezamenlijke verklaring in september 2006 van Certain Civil Society en vertegenwoordigers van de industrie en de rechtenhouders over de proeftekst met basisvoorstellen voor SCCR 15.

Gezien de hoogdringendheid van verschillende vragen uit het domein van het auteursrecht en verwante rechten, waaronder een potentieel verdrag over toegankelijkheid van kennis, de vragen rond beperkingen en uitzonderingen en de zaken rond alternatieve op het auteursrecht gebaseerde systemen die de creativiteit moeten stimuleren, zoals Creative Commons en Vrije Software, vindt de FSFE dat de SCCR deze thema's een hogere prioriteit moet geven dan al die vergaderingen over thema's waarover de volgende jaren naar alle waarschijnlijkheid toch geen consensus gevonden wordt.

Tenslotte wil de FSFE in verband met agendapunt 19 nog opmerken dat volgens ons de SCP de effecten van patenten op gebied van IT-standaarden moet analyseren, rekening houdend met de perspectieven van potentiële antitrustproblemen aangezien onze ervaring geleerd heeft dat deze relevant zijn om een volledig beeld te krijgen.