Kujdes: Kjo faqe mund të jetë e vjetruar kundrejt tekstin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

Dhurues infrastrukture të vazhdueshëm

Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte dhuruesit vijues për përkrahjen e tyre të vazhdueshme përmes ofrimit të strehimit dhe lidhjes së shërbyesve të FSFE-së.

anexia Anexia
OpenIT OpenIT

Dhurime në Hardware dhe Infrastrukturë

Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte për përkrahjen e tyre krejt dhuruesit e pajisjeve dhe infrastrukture tjetër -- hardware-i dhe infrastruktura jonë janë nevojë thelbësore për punën tonë. Do të donim të falënderonim veçanërisht: