Help us spread the word about Free Software across Europe! Contributions until the end of September will be used to translate our 'What is Free Software' video into more European languages

News

FSFE-ja i përgjigjet konsultave të BE-së mbi patentat dhe standardet

më:

Që të ushtrojë trysni për një trajtim më të informuar të politikave të administrimit të risive dhe dijes, FSFE-ja ka parashtruar një përgjigje [pdf] te një konsultë e BE-së mbi patentat dhe standardet. Ky është veprimi më i ri i FSFE-së në një punë të vazhdueshme për promovimin e Standardeve të Hapura.

Konsulta, e mbajtur nga Drejtoria e Përgjithshme në Komisionin Europian për Tregun e Brendshëm, Industrinë, Sipërmarrjen dhe NVM-të, ka kërkuar mendimin e publikut mbi ndërveprimin e standardeve dhe patentave. Në përgjigjen e vet, FSFE-ja u përqendruar kryesisht në aspektin se si patentat mbi shpikje të sendërtuara në kompjuter ndikojnë negativisht në konkurrencën dhe risitë në tregun e software-it.

Theksuam gjithashtu se të ashtuquajturat kushte “të paanshme, të arsyeshme dhe jo-diskriminuese” (FRAND) licencimi, në praktikë janë një diskriminim i rëndë kundrejt programe Software i Lirë. Në mjaft segmente të tregut të software-it, këto programe janë pjesa më domethënëse e konkurrencës përballë ofertave pronësore. Ndaj FSFE-ja këshillon që entet e standardeve të sendërtojnë politika të suksesshme të licencimit të patentave, si ato të W3C-s dhe ente të tjera, dhe ta bëjnë të detyrueshëm licencimin e pakufizuar të patentave të standardeve thelbësore.