Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Një mirëpritje e kujdesshme për strategjinë e re të KE-së lidhur me Software-in e Lirë

më:

Komisioni Europian ka botuar një version të ri të strategjisë së vet për përdorimin e brendshëm të Software-it të Lirë. Tani strategjia mbulon periudhën 2014-2017. Gjatë procesit të përditësimit, FSFE-ja ka dhënë gjerësisht për Komisionin mendimet e veta.

Teksa strategjia është përgjithësisht e ngjashme me versionin e mëparshëm, ka një numër përmirësimesh të dukshme:

"Ky dokument është në thelb një deklaratë qëndrimesh nga ana e Komisionit," shprehet presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff. "Ka mjaft akte që mund të ndërmarrë Komisioni për të përfituar nga përparësitë që ofrojnë Software-i i Lirë dhe Standardet e Hapura - praktikat e prokurimit, sa për të përmendur një. Tej këtyre, strategjia e re përfaqëson një ndryshim për mirë, dhe jemi të gëzuar tek shohim Komisionin të ecë në drejtimin e duhur."

Shumë i rëndësishëm është fakti që strategjia shoqërohet nga një plan veprimesh që synon vënien e saj në jetë, ndryshe nga versionet e mëparshëm. Sidoqoftë, plani i veprimeve nuk është publik, ndaj s’është e mundur të vlerësohet ecuria e Komisionit drejt synimeve të veta. FSFE-ja shpreson që Komisioni një ditë do ta botojë planin e veprimeve.