Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Opinioni i FSFE-së mbi standardet TIK lidhur me Tregun e Përbashkët Dixhial

më:

FSFE-ja i paraqiti Komisionit Europian opinionin e saj mbi caktimin e përparësive në standardet TIK dhe u përgjigj në konsultën publike mbi adoptimin e një Plani Përparësish për Standarde TIK të propozuar në strategjinë për një Treg të Përbashkët Dixhital (TPB).

Në përputhje me pozicionin tonë, dhe në të njëjtën vijë me vlerësimin tonë të strategjisë së TPB-së, përparësitë në standardizim duhen caktuar me kujdes. FSFE-ja beson se në shkallë BE-je duhen caktuar përparësitë vijuese: