News

Opinioni i FSFE-së mbi standardet TIK lidhur me Tregun e Përbashkët Dixhial

më:

FSFE-ja i paraqiti Komisionit Europian opinionin e saj mbi caktimin e përparësive në standardet TIK dhe u përgjigj në konsultën publike mbi adoptimin e një Plani Përparësish për Standarde TIK të propozuar në strategjinë për një Treg të Përbashkët Dixhital (TPB).

Në përputhje me pozicionin tonë, dhe në të njëjtën vijë me vlerësimin tonë të strategjisë së TPB-së, përparësitë në standardizim duhen caktuar me kujdes. FSFE-ja beson se në shkallë BE-je duhen caktuar përparësitë vijuese: