Κουμπιά χορηγιών

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ευχαριστεί όλους τους δωροθέτες οι οποίοι στήριξαν τη δραστηριότητα του FSFE μέσα από δωρεές· με αυτά τα κουμπιά χορηγιών σε διάφορα μεγέθη επιδιώκει να δόσει έναν τρόπο στους δωροθέτες να διαφημίσουν δημόσια τη συνεισφορά τους στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

Κουμπιά 2015

Δωρητής 2015

Donor 2015 button
λευκό φόντο: [huge; png; 45kb] [large; png; 29kb] [medium; png; 14kb] [small; png; 9kb] διαφανές φόντο: [huge; png; 38kb] [large; png; 24kb] [medium; png; 12kb] [small; png; 7kb]

Χακινος δωρητής 2015

BronzeDonor 2015 button
λευκό φόντο: [huge; png; 49kb] [large; png; 31kb] [medium; png; 15kb] [small; png; 10kb] διαφανές φόντο: [huge; png; 42kb] [large; png; 26kb] [medium; png; 13kb] [small; png; 8kb]

Ασημένιος δωρητής 2015

SilverDonor 2015 button
λευκό φόντο: [huge; png; 48kb] [large; png; 31kb] [medium; png; 15kb] [small; png; 10kb] διαφανές φόντο: [huge; png; 42kb] [large; png; 26kb] [medium; png; 13kb] [small; png; 8kb]

Χρυσός δωρητής 2015

GoldDonor 2015 button
λευκό φόντο: [huge; png; 48kb] [large; png; 31kb] [medium; png; 15kb] [small; png; 9kb] διαφανές φόντο: [huge; png; 41kb] [large; png; 26kb] [medium; png; 13kb] [small; png; 8kb]

Κουμπιά 2014

Δωρητής 2014

Donor 2014 button
λευκό φόντο: [huge; png; 44kb] [large; png; 28kb] [medium; png; 14kb] [small; png; 9kb] διαφανές φόντο: [huge; png; 38kb] [large; png; 24kb] [medium; png; 12kb] [small; png; 7kb]

Χάλκινος Δωρητής 2014

BronzeDonor 2014 button
λευκό φόντο: [huge; png; 48kb] [large; png; 31kb] [medium; png; 15kb] [small; png; 10kb] διαφανές φόντο: [huge; png; 42kb] [large; png; 26kb] [medium; png; 13kb] [small; png; 8kb]

Ασημένιος Δωρητής 2014

SilverDonor 2014 button
λευκό φόντο: [huge; png; 48kb] [large; png; 31kb] [medium; png; 15kb] [small; png; 10kb]
διαφανές φόντο: [huge; png; 42kb] [large; png; 26kb] [medium; png; 13kb] [small; png; 8kb]

Χρυσός Δωρητής 2014

GoldDonor 2014 button
λευκό φόντο: [huge; png; 48kb] [large; png; 31kb] [medium; png; 15kb] [small; png; 9kb]
διαφανές φόντο: [huge; png; 41kb] [large; png; 26kb] [medium; png; 13kb] [small; png; 8kb]

Όροι χρήσης

Επιτρέπεται στους δωρητές του FSFE η χρήση της ατροποποίητης εικόνας
στο επιλεγμένο επίπεδο (πληροφορίες για τα επίπεδα χορηγιών θα βρείτε
στη σελίδα για τις δωρεές) σε οποιοδήποτε μέσο,
δεδομένου ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με προώθηση ιδιοκτησιακού
λογισμικού. Όταν γίνεται χρήση στον ιστό ή σε άλλο διαδραστικό μέσο, θα πρέπει
να παρέχεται ένας σύνδεσμος στο http://fsfe.org/donate/thankgnus.html