7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μετά το θετικό αντίκτυπο από την εφαρμογή για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το FSFE έχει θέσει στόχο τις επερχόμενες προκλήσεις με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Το FSFE σχεδιάζει να συμμετάσχει σε έργα που καλύπτουν το φάσμα από την ασφάλεια στις τεχνολογίες πληροφοριών στην έρευνα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την έρευνα για την κοινωνική επίδραση της τεχνολογίας πληροφοριών.

Προς το παρόν οι προκηρύξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύονται και εν δυνάμει ζητήματα σχετικά με διάφορα έργα ταυτοποιούνται. Μετά από αυτή τη φάση, οι κοινοπραξίες μεταξύ οργανισμών, επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα ζητήματα του Ελεύθερου Λογισμικού θα σχηματιστούν. Με όλους τους συνεταίρους σε συνεργασία, οι προτάσεις για τα έργα θα συνταχθούν και θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα χρονικά όρια των προκηρύξεων.

Τα έργα θα επικεντρωθούν στις δυνατότητες και τη διακινδύνευση της κοινωνίας της πληροφορίας στις περιοχές των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, της ασφάλειας και ανάπτυξης. Το Ελεύθερο Λογισμικό εισήχθη ως ένα πολύ καλό όχημα για τη χρήση των δυνατοτήτων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Μέσα από ποιοτικές κοινοπραξίες, οι προτάσεις στοχεύουν να κλείσουν το χάσμα μεταξύ της έρευνας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Συμβάλλουν επίσης και στη διάδοση της ιδέας του Ελεύθερου Λογισμικού προς όλους τους σημαντικούς φορείς.Σημείωση

Όπως γνωρίζουν πολλοί, οι δραστηριότητες αυτού του επιπέδου είναι συχνά επίπονα αργές και απαιτούν αρκετή εργασία. Αν και το FSFE θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί, οι πόροι του περιορίζονται στην ποσότητα της υποστήριξης που λαμβάνει. Άρα ένας τρόπος επιτάχυνσης της διαδικασίας είναι να υποστηρίξετε τη δραστηριότητά μας.