News

Propozimi i BE-së për të drejtat e kopjimit përforcon DRM-në

më:

Më 14 shtator Komisioni Europian (EC) publikoi propozimin e vet të pritur prej kohësh për një Direktivë mbi të drejtat e Kopjimit në Tregun e Përbashkët Dixhital. Ndërkohë që e mirëpresim sjelljen nga propozimi të një përjashtimi të detyrueshëm për “grumbullimin dhe shfrytëzimin e teksteve dhe të dhënave” (TDM) në fushën e kërkimeve shkencore, jemi të shqetësuar për përfshirjen e një klauzole me veprim të largët "masash teknike sigurie" akorduar zotëruesve të të drejtave me qëllim që të kufizohet përjashtimi i sapovendosur.

Propozimi u akordon organizmave të kërkimit një përjashtim të detyrueshëm, që të mund të kryejnë TDM në vepra nën të drejta kopjimi te të cilat mund të hyjnë në mënyrë të ligjshme. Përjashtimi është i zbatueshëm vetëm për organizma kërkimi, duke e ngushtuar kështu fokusin e tij dhe duke përjashtuar këdo tjetër që gëzon hyrje të ligjshme në vepra nën të drejta kopjimi.

Sipas Vlerësimit të Ndikimit që e përshoqëron, përjashtimi për TDM ka potencial të shkaktojë një numër të lartë shkarkimesh të veprave, dhe kjo është arsyeja pse zotëruesve të të drejtave të kopjimit u është lejuar të aplikojnë masa teknike "të nevojshme" në emër "të sigurisë dhe integritetit" të rrjeteve të tyre dhe të bazave të tyre të të dhënave.

Një domosdoshmëri e tillë, siç është propozuar nga Komisioni në tekstin e tanishëm, u jep zotëruesve të të drejtave të kopjimit një të drejtë shumë të zgjeruar për të kufizuar sendërtimin efektiv të përjashtimit të ri. Zotëruesit e të drejtave të kopjimit janë të lirë të aplikojnë çfarëdo masash që i mendojnë "të nevojshme" për të mbrojtur të drejtat e tyre kundrejt përjashtimit TDM, dhe të zgjedhin formatin dhe modalitetet e këtyre masave teknike.

Kjo do të shpjerë në një zgjerim të sendërtimit të teknologjive të "administrimit dixhital të kufizimeve" (DRM). Këto teknologji përdoren tashmë gjerësisht për të kufizuar arbitrarisht përdorimin e ligjshëm të veprave sipas përjashtimit të ri mbi TDM-në. Kjo referencë ndaj "masash teknike të nevojshme" është e tepërt dhe mund ta bëjë të pavlerë përjashtimin e detyrueshëm për TDM. Ia vlen të përsëritet se përjashtimi është tashmë i kufizuar rëndshëm, për të mbuluar vetëm organizma kërkimi me interes publik.

Arsye të mëtejshme për të ndaluar përdorimin e teknologjive DRM te përjashtimi janë:

Ne i kërkojmë Parlamentit Europian dhe shteteve anëtare të BE-së që ta ndalojnë shprehimisht përdorimin e praktikave të dëmshme DRM në reformën e të drejtave të kopjimit në BE, veçanërisht lidhur me përjashtime të kufizuara tashmë rëndë.