News

FSFE-ja parashtron komentet mbi Strategjinë e Komisionit Europian mbi Tregun e Përbashkët Dixhital

më:

Komisioni Europian ka vendosur ta sjellë tregun e përbashkët të BE-së në formë për epokën dixhitale, duke adoptuar “Një Strategji për një Treg të Përbashkët Dixhital” që synon heqjen e pengesave rregullatore mes 28 tregjeve të ndryshëm kombëtare. Sipas Komisionit, një Treg i vërtetë i Përbashkët Dixhital (TPD) mund të arrihet duke ndërmarrë veprimet vijuese:

FSFE-ja beson se Software-i i Lirë është një parakusht thelbësor për TPD-në dhe mund të furnizojë potencialin rinovues të dëshiruar për të cilin ka nevojë Europa që të mund të jetë e suksesshme në konkurrencë në tregun mbarëbotëror të TIK-ut. Software i Lirë do të ndihmojë të arrihen shumica e objektivave të vendosura nga Komisioni për arritjen e një tregu të vërtetë të përbashkët dixhital. Në veçanti:

  1. Duke ofruar mjete për përdorim, ndarje me të tjerët, studim dhe përmirësim të software-it Software-i i Lirë është thelbësor në dixhitalizimin e krejt sektorëve të industrisë, ngaqë hyrja në të është e lehtë dhe lejon që teknologjisë dhe shërbimeve dixhitale t’u jepet formë sipas nevoja specifike të krejt aktorëve në industri të ndryshme.
  2. Që të arrihet ndërveprueshmëria sa më e gjerë mes shërbimesh të cilat bizneset mund t’i përdorin dhe të bazohen mbi to, Europa ka nevojë për standarde që janë të hapura, minimale dhe të sendërtueshme përmes Software-it të Lirë. Që fusha të tilla si "Interneti i Gjërave", "reja" dhe big data të jenë në gjendje të jenë të ndërveprueshme mes sektorësh të industrisë, Software-i i Lirë duhet të sendërtohet në to sa më herët që të jetë e mundur.
  3. Software-i i Lirë nxit të menduarit dixhital dhe promovon kërkimin, dhe këto të dyja do të ofrojnë e-shërbime të cilësisë së lartë dhe, më e rëndësishmja, do të thellojnë përmes arsimit aftësitë e përparuara dixhitale.

Prandaj, FSFE-ja i kërkon Komisionit t’i ketë parasysh rekomandimet tona gjatë punës për arritjen e objektivave të theksuar në strategjinë për një Treg të Përbashkët Dixhital, dhe të heqë pengesat për adoptimin më të gjerë të mundshëm të Software-it të Lirë në politikat e BE-së.

Ju lutemi, lexoni vlerësimin e plotë nga FSFE-ja të Strategjisë për një Treg të Përbashkët Dixhital.