Η εργασία μας

Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση

Προωθούμε ενεργά τη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού σε σχολεία και πανεπιστήμια καθώς ενθαρρύνει την κατανόηση μέσα από τη μάθηση αντί της κατάρτισης σε προϊόντα και στηρίζει το επιστημονικό ήθος.

Ήδη από την πρώτη γενική του συνέλευση, το FSFE προσδιόρισε την εκπαίδευση ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές δραστηριοποίησης για να έχουν οι νέοι σε ηλικία και οι σπουδαστές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη γνώση αντί ενός απλουστευτικού σχολικού προϊόντος. Έτσι το FSFE εγκαινίασε την Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση με επίκεντρο αυτές τις προσπάθειες. Σήμερα, λειτουργεί ως κόμβος και παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή κατάσταση. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις Ελεύθερου Λογισμικού και βοηθάμε άλλες πρωτοβουλίες ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή εφικτή.

Ανάμεσα σε άλλα επιχειρήματα, παραθέτουμε τέσσερα από τα οφέλη κλειδιά για την εκπαίδευση:

News RSS Νέα

Δημοσίευση θέσεων για την ενίσχυση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources) με βάση το Ελεύθερο Λογισμικό

10 February 2015

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) και με άλλους εταίρους, το Bündnis Freie Bildung ("Συμμαχία Ελεύθερης Εκπαίδευσης") δημοσιεύει σήμερα θέσεις για τη δημιουργία και τη χρήση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER). Εκεί, το Bündnis ζητά την ακόλουθη δημοσίευση όλου του υλικού Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER) υπό άδειες δημόσιας χρήσης και τη διάθεσή τους ως Ελεύθερο Λογισμικό υπό τύπους αποθήκευσης Ανοικτών Προτύπων.

Ιστολόγιο: Το FSFE συμμετέχει στη διαβούλευση του προγράμματος σπουδών πληροφορικής στο Ηνωμένο Βασίλειο

14 April 2012

Η ομάδα εκπαίδευσης του FSFE έχει υποβάλει την επίσημη θέση της στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εφαρμοστεί το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών για τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών.