Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Our Donors 2019

We would like to thank everyone who supports our work. Your contributions as volunteer, Fellow or sponsor make our work possible. Distributed support secures our independence, which is why every small contribution is important. Either publicly show your donation with our sponsoring graphics or remain anonymous.

Gold Donors

Gold donors have donated 1000 Euro or more per month, or 12,000 Euro or more in a year. Donors who have contributed for more than 10% of our yearly budget are marked with a *.

Google Google*
Intel Intel
Linux Foundation Linux Foundation
Linuxhotel Villa Vogelsang Linuxhotel Villa Vogelsang
Red Hat Red Hat

Silver Donors

Silver donors have donated 200 Euro or more per month, or 2400 Euro or more in a year.

2ndQuadrant (-03) 2ndQuadrant (-03)
ARM ARM
Christine Prayon Christine Prayon
credativ GmbH credativ GmbH
Eric Herman Eric Herman
freiheit.com technologies freiheit.com technologies
HardenedLinux HardenedLinux
Heinlein Support Heinlein Support
HP HP
Intevation GmbH Intevation GmbH
Software Freedom Law Center Software Freedom Law Center
sysmocom - s.f.m.c. GmbH sysmocom - s.f.m.c. GmbH

Bronze Donors

Bronze donors have donated 40 Euro or more per month, or 480 Euro or more in a year.

Further Donors

We also would like to thank those donors who preferred to remain anonymous, and the hundreds of donors and Fellows who donated smaller amounts, many of them throughout many years. Every financial contribution, no matter how big or small, is important for our work, and in fact, these numerous smaller donations make up one third of our total funds.

Hardware donations are listed on our Hardware Donation website. There, you can also find Information on how to support us with hardware.