Ελεύθερο Λογισμικό, Ελεύθερη Κοινωνία

Ο πιο βασικός ορισμός μιας κοινωνίας είναι εκείνος της ομάδας τα μέλη της οποίας σχετίζονται μεταξύ τους μέσα από οργανωμένες σχέσεις. Οι κοινωνίες μας βασίζονται σε σύνολα αξιών θεμελιωμένα σε διαμοιρασμένο πολιτισμό και διαμοιρασμένους θεσμούς. Η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, η ελευθερία έκφρασης, το ιδιωτικό απόρρητο και η ασφάλεια είναι παραδείγματα των επιτευγμάτων των κοινωνιών μας και του τι πρέπει να διατηρηθεί.

Το ιδιοκτησιακό λογισμικό ναρκοθετεί τις ελευθερίες των χρηστών στον ψηφιακό κόσμο, αλλά επίσης και η συνολική ισορροπία του συστήματος βασίζεται σε αξίες τις οποίες το Ελεύθερο Λογισμικό - αντίθετα με το μη-ελεύθερο - υπερασπίζει.