Nieuws

Input over Vrije Software voor Duits OGP actieplan gepubliceerd

op:

Vandaag publiceerde de "werkgroep OGP (Open Government Partnership) Duitsland" (Arbeitskreis OGP Deutschland), bestaande uit leden van de samenleving, haar input voor een Duits OGP actieplan. Het doel van de acties van Open Government is om transparantie, burgervriendelijkheid, rapportages en te effectiviteit van regeringen en overheden te verbeteren. De input, die al op 20 maart is overhandigd aan de Duitse regering, bestaat uit 30 Open Government-onderwerpen, inclusief een sectie over Vrije Software.

In december 2016 nam Duitsland deel aan het Open Government Partnership. Tot juni 2017 ontwikkelt en besluit de Duitse regering over een actieplan.

Om dit te bereiken nodigde de Duitse regering op 17 februari vertegenwoordigers van de samenleving uit voor een werkgroep om input te ontwikkelen voor een Duits actieplan voor de komende twee jaren. Na afloop van de werkgroep ontwikkelden leden van de groepen die de samenleving vertegenwoordigden de aanbevelingen die we vandaag publiceerden. In de komende weken zullen Duitse federale ministeries de verschillende aanbevelingen onderzoeken, er intern over debatteren en een werkversie van een nationaal actieplan met concrete doelen opstellen. Er zal ook een andere werkgroep plaatsvinden waarbij overheden en de samenleving discussieren over de doelen (zie het Duitse tijdschema voor het actieplan van de Duitse overheid).

Het OGP actieplan zal niet alleen gericht zijn op de federale overheid maar ook op overheden binnen Duitse deelstaten en gemeenten.

Input uit de samenleving over Vrije/Open Bron Software

De Free Software Foundation Europe werkte samen met andere Duitse Vrije Software-organisaties en de "werkgroep OGP Duitsland" om het onderwerp Vrije Software samen te vatten in de context van Open Government en om concrete actiepunten voor de regering te ontwikkelen.

Door de input te publiceren hopen we over de hele wereld actoren in de samenleving in staat te stellen om te leren over de OGP-discussie in Duitsland, aanbevelingen voor contexten van andere landen over te nemen en om mensen in staat te stellen om verdere input te leveren aan het Duitse debat.

Hieronder een grove vertaling van onze input, zoals origineel geschreven in het Duits. (De volledige inzending is in het Duits beschikbaar op de website voor de werkgroep OGP.)

Introductie van het onderwerp

Open Government biedt de mogelijkheid om de activiteiten van de staat voor de burgers meer standhoudend en geloofwaardig te maken. Open software bereikt dit met open/vrije licenties die zich hebben bewezen als internationale standaard. De "Open Government Toolbox" telt 1928 IT-projecten van 523 organisaties om te helpen bij de overstap naar Open Government. De breedte van het bereik van deze overweldigende collectie toont het potentieel van Open Government-software: van data-visualisatie tot participatiegereedschap en gereedschap voor lokale stedelijke initiatieven. Verschillende projecten voor overheid en samenleving zijn al vrij toegankelijk.

 • Recycling: Open Software kan voor verschillende doelen worden gebruikt en kan worden hergebruikt. Wanneer het eenmaal is ontwikkeld in het kader van een openbare aanbesteding dan kan de softwarecode worden gebruikt door andere overheden met vergelijkbare problemen. Een goed voorbeeld hiervan is "Fix My Street": oorspronkelijk ontwikkeld als gereedschap om te rapporteren over schade aan wegen in het Verenigd Koninkrijk, maar nu ook in gebruik in Zwitserland, Ierland, Maleisië, Noorwegen, Zweden, Oeganda en Uruguay. Omdat aanvullende uitbreidingen van de software worden ontwikkeld en gebruikerservaringen worden uitgewisseld tussen landen halen alle gebruikers voordeel van toenemend gebruik.
 • Onafhankelijkheid: het gebruik van Open Software biedt meer mogelijkheden voor inkoop en selectie van partners. Een strategische "lock-in", een afhankelijkheid van bepaalde verkopers, wordt vermeden als de code ook kan worden beheerd door andere spelers op de markt.
 • Platformneutraliteit: Met open standaarden kunnen overheden meer platformneutraliteit bereiken. Daarbij komt dat ze niet langer afhankelijk zijn van bepaalde verkopers en op ieder moment een nieuwe kunnen kiezen.
 • Transparantie: Conventionele overheidssoftware is een zwarte doos en een propriëtair geheim, maar de broncode van Open Government software is in wezen altijd beschikbaar.
 • Participatie: De combinatie van de open broncode met een vrije licentie maakt synergie mogelijk tussen overheidsdiensten (met de samenleving), bedrijven en burgers. Software die door de staat wordt geleverd kan worden gebruikt en beheerd door externe gebruikers - en vice versa. Open Government-softwareprojecten die zijn gestart door de staat geven een impuls aan samenwerkingsprojecten waar verschillende perspectieven vanuit overheid, samenleving, bedrijven en burgers samenkomen.

Er zal voor de implementatie van de Open Government-routekaart nieuwe software worden ontwikkeld. Open Government-software zou beschikbaar moeten zijn onder een passende Vrije/Open licentie [1] om hergebruik en het delen van oplossingen tussen autoriteiten, bedrijven en burgers mogelijk te maken.

Onze visie tot 2030:

Federale, regionale en lokale overheden delen hun oplossingen met andere overheden, bedrijven en de samenleving. Voor nieuwe oplossingen kunnen deelnemers verwijzen naar een verzameling reeds bestaande oplossingen, deze hergebruiken en verbeteren en ze delen met iedereen. Alle oplossingen garanderen gebruik onafhankelijk van het gebruikte platform. Noch burgers, noch bedrijven, noch overheden zouden er technologisch tegen moeten discrimineren. Deze Duitse software-oplossingen genieten een uitstekende reputatie bij overheden, in de samenleving en bij bedrijven over de hele wereld. Mensen gebruiken ze met plezier en ze worden verder ontwikkeld door andere programmeergroepen. Daarom resulteert dit in bescherming van investeringen en een hogere duurzaamheid van de publieke sector, die verder ontwikkeld zal worden door derde partijen, zelfs als afzonderlijke Duitse overheidsdiensten kiezen voor andere oplossingen.

Informatiebronnen en verwijzingen:

Suggesties voor aanbevelingen van de werkgroep voor een nationaal actieplan van twee pagina's

Niveau 1: Aanbevelingen voor het organiseren van het proces

 • Oprichten van een expertgroep, bestaande uit leden van federale, deelstaat- en lokale overheden, voor het hergebruiken en delen van open software voor de staat en de overheid (open bron-software hergebruiken en delen). Daarom kan er tenminste twee keer per jaar een interne dialoog plaatsvinden. Daar kan de groep gebruikmaken van het onderwerp Open Bron-software en dit begrijpen in termen van overlappende overheidsbehoeften. Dankzij deze overlap zouden werknemers op alle overheidsniveau's gebruikt moeten worden als bijdragers en architecten, en aangemoedigd worden om te integreren, te delen en meer hergebruik van overheidssoftware te promoten.
 • Het oprichten van een werkgroep, bestaande uit leden uit de overheid, de samenleving en bedrijven, voor het hergebruik en delen van Vrije Software voor de staat en de overheid. De werkgroep zou tenminste twee keer per jaar bijeen moeten komen om een uitwisseling mogelijk te maken waarbij men naar elkaar luistert en feedback van de samenleving ontvangt voor verdere conceptionele ontwikkeling. Er zou een sterke band moeten zijn tussen de werkgroep en de eerder genoemde expertgroep (zie alinea hierboven) in de overheid. Daarmee is een kennisoverdracht naar de overheid, en indirect naar de politiek, gegarandeerd.
 • Opdracht tot een studie die loopt tot december 2018 om basisonderzoek te verrichten naar de samenwerking binnen overheden met betrekking tot het gebruik van vrije/open software. Deze zou gericht moeten zijn op gebruikers en bedrijven/ontwikkelingsorganisaties zodat er rekening wordt gehouden met nationale en internationale kennis over en praktische ervaring met studie en gebruik. Het volledige potentieel zou met hulp van werkgroepen (samenwerkingsontwerp) moeten worden uitgelicht. Met deze aanpak zijn alle relevante perspectieven en voorstellen voor implementatie beschikbaar voor het tweede Nationale Actieplan.
 • Twee "Plug Fest" evenementen organiseren in Duitsland tot 2018 als open samenwerkingswerkgroepen, waar speciale afdelingen van lokale autoriteiten in technische dialoog kunnen worden gebracht met leveranciers van documentbewerkingsoplossingen. Met die evenementen voor verschilende belanghebbenden hebben veel Europese landen positieve ervaringen met betrekking tot interoperabiliteit.
 • Opdracht tot een wetenschappelijk onderzoek naar open standaarden en open interfaces binnen overheden (inclusief open documentformaten) per juni 2018. Hierbij wordt rekening gehouden met nationale en internationale kennis en praktische ervaringen (Duitsland: SAGA 5.1.0, EU, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italie, Nederland). Met hulp van de werkgroepen (samenwerkingsontwerp) zou het volledige potentieel moeten worden uitgelicht zodat alle relevante mogelijkheden en voorstellen beschikbaar moeten worden voor het tweede Nationale Actieplan.
 • Opdracht tot een evaluatie-onderzoek naar de toegankelijkheid en de platformneutraliteit van publieke web-interfaces door de federale autoriteiten tot januari 2018. Hierdoor kunnen we transparantie bereiken over hoe bepaalde gebruikersgroepen technisch gediscrimineerd worden door de websites van de autoriteiten en hoe deze sites toegankelijk zijn ongeacht de gebruikte apparaten. Gelijktijdig zullen op basis van deze evaluatie beste praktijken geintroduceerd worden. Daarbij zullen basisuitgangspunten als aanbevelingen voor de creatie van toegankelijke en verkoper-neutrale websites voor autoriteiten en publieke instellingen worden gepresenteerd.

Niveau 2: Exacte juridische stappen en vereisten voor regulatie

 • Uitvoeren van EU ISA2-wet met betrekking tot platformneutraliteit bij de aankoop van webdiensten tot 2019, zodat burgers gebruik kunnen maken van publieke dienstverlening ongeacht de door hen gebruikte technologie (besturingssystemen: Mac OS, Linux, Windows, Android / browser: Firefox, Chrome, Internet Explorer.../ hardware: Tablet, Desktop-PC, Smartphone, Thin Internet Client).
 • Voorstel van een wet om per 2019 een (lange termijn) nationaal software-archief op te zetten dat duidelijk maakt waar Duitse autoriteiten en leveranciers de broncode, documentatie, interface-specificaties en database-schema's van hun software-oplossingen zouden moeten opslaan en bewaren. Dit maakt veiligheidscontroles en het bewaren van ons digitaal cultureel erfgoed mogelijk.

Niveau 3: Minimale maatregelen (verplicht programma)

 • Software waartoe opdracht is gegeven of die ontwikkeld wordt in het kader van het realiseren van het OGP-actieplan zou vrije/open software-componenten moeten hergebruiken en toegankelijk moeten worden gemaakt op het EU software platform joinup en in de "OGP Toolbox" voor andere overheden, bedrijven en de samenleving.
 • Capaciteit genererende maatregelen voor de deelname van Duitsland in de verdere ontwikkeling van het Vrije/Open Bron Software Bijdrager Beleidssjabloon in het OGP (Bulgarije, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika hebben al beloofd dit te zullen doen).
 • Tot medio 2018 een evaluatie over welke software, gecreëerd tijdens de implementatie van het IT-planning actieplan van de raad voor 2017, beschikbaar kan worden gemaakt in de OGP Toolbox onder een vrije/open licentie per 2019. (Zie Actieplan)
 • Federale overheid, deelstaten en gemeenten zouden informatie voor publicatie aan het EU-portaal Joinup moeten communiceren over de samenwerking tussen de autoriteiten en andere deelnemers met betrekking tot software-oplossingen. Dit zal deze vorm van samenwerking populairder moeten maken en andere entiteiten moeten overhalen om deel te nemen.