We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Nieuwe Europese regels dagen Routervrijheid uit

op:
Geschreven door 

Vanaf 21 juni zal een nieuwe verzameling regels richtinggevend zijn voor de implementatie van Routervrijheid in Europa. De internalisering van de regels door de 27 lidstaten van de EU zal uitdagingen met negatieve gevolgen voor Routervrijheid met zich meebrengen. De FSFE heeft bijgedragen aan verschillende verbeteringen van de richtlijnen en zal toezien op de naleving ervan.

De COVID-19 pandemie laat zien hoe afhankelijk mensen zijn van het internet voor hun werk en persoonlijke leven. In tijden van lockdown, wanneer mensen thuis moeten blijven en op afstand moeten werken, verloopt het hele internetverkeer, de versleuteling, de zakelijke en werkinteractie via persoonlijke routers. Sinds 2013 pleit de FSFE voor routervrijheid in Europa, met uitstekende resultaten in Duitsland en effecten buiten de grenzen. Nu zal een nieuwe reeks regels, waaraan de FSFE heeft bijgedragen, een gids vormen voor de implementatie van Routervrijheid in Europa. We vatten de positieve resultaten en de uitdagingen voor de toekomst samen.

Het juridische raamwerk van Routervrijheid

In Europa wordt Routervrijheid gereguleerd door drie verzamelingen regels. De eerste komt uit de Netneutraliteitsverordening (Verordening (EU) 2015/2120), die bepaalt dat mensen vrij zijn om hun eigen digitale apparatuur te kiezen. De tweede reeks wordt gevormd door de nieuwe Richtlijnen over de locatie van het netwerkeindpunt (NTP), opgesteld door het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC). De derde reeks zal worden samengesteld uit nationale wetgeving en administratieve besluiten in elke EU-lidstaat. Deze moeten lokaal worden uitgevoerd door de nationale regelgevende instanties (NRI's) van de lidstaten in overeenstemming met de bovengenoemde verordening inzake netneutraliteit en de richtlijnen met betrekking tot het NTP.

De richtlijnen met betrekking tot het NTP hebben tot doel om een gids te vormen voor de NRI's bij het bepalen of de router/het modem in hun jurisdictie tot de gebruikers of tot de internetdienstverleners (ISP's) behoort. In maart publiceerde BEREC de definitieve versie van de tekst na een openbare raadpleging waaraan de FSFE in november 2019 deel heeft genomen. De richtlijnen worden op 21 juni 2020 van kracht en de NRI's worden geacht zoveel mogelijk rekening te houden met deze richtlijnen bij de vaststelling van de locatie van het NTP.

"De FSFE is blij met de inspanningen van BEREC om een reeks principes te formuleren voor het bepalen van het netwerkeindpunt. Door de onduidelijke voorwaarden in de nieuwe richtlijnen, het gebrek aan handhavingsinspanningen van de NRI's en het onrechtmatige gedrag van de ISP's zal de implementatie van Routervrijheid door 27 EU-lidstaten echter een uitdaging zijn. Onze taak bij de FSFE zal het toezicht op de naleving en de melding van illegale praktijken zijn", zegt Max Mehl, programmamanager van de FSFE.

Tijdlijn van het juridische raamwerk van Routervrijheid
Tijdlijn van het juridische raamwerk van Routervrijheid

FSFE's bijdrage

De definitieve versie van de richtlijnen over het NTP bracht wijzigingen van verhelderende en verklarende aard met zich mee. In principe heeft BEREC het oorspronkelijke voorstel van het ontwerp behouden om de NRI's de mogelijkheid te geven te kiezen uit drie verschillende locaties voor het netwerkaansluitpunt:

  1. Het NTP bevind zich op punt A. Dit betekent datde gebruiker de controle heeft over de routers en modems en kan beslissen over het gebruik van welk apparaat; dat wil zeggen ofwel het apparaat dat wordt aanbevolen en geleverd door de ISP, danwel het apparaat dat afkomstig is van een derde partij. Dat zou resulteren in Routervrijheid.
  2. Het NTP bevind zich op punt B. Dit betekent dat het modem (dus het apparaat dat verbinding maakt met de ISP) deel zal uitmaken van het netwerk van de ISP maar dat er extra routers of mediaboxen in het domein van de gebruiker zullen zijn. Wij raden deze configuratie af omdat deze een negatieve invloed zal hebben op het lokale netwerk van de gebruiker, waardoor de Routervrijheid wordt belemmerd.
  3. Het NTP bevind zich op C. Dat is de meest restrictieve optie omdat deze ertoe leidt dat de modem en de router of een gecombineerd apparaat uitsluitend onder de controle van de ISP vallen. Deze regeling ontkent Routervrijheid volledig, aangezien de gebruikers geen recht hebben om hun eigen apparatuur te gebruiken.

Drie locaties van het NTP
NRA's zullen kiezen welk NTP-model zij in hun jurisdictie zullen implementeren. Bron: BEREC.

Hoewel de FSFE betoogde dat alleen punt A aan de eisen van Routervrijheid kan voldoen behield BEREC de mogelijkheid om het NTP in drie verschillende configuraties te hebben. Toch hebben we een positieve invloed gehad waarbij we de nadruk legden op de noodzaak om Routervrijheid te behouden als het belangrijkste principe bij het definiëren van NTP. Hier zijn de belangrijkste veranderingen en reacties op de input van de FSFE:

Enkele van de verschillende voordelen van Routervrijheid
Enkele van de verschillende voordelen van Routervrijheid.

Komende uitdagingen voor Routervrijheid

Ondanks de inspanningen die BEREC heeft geleverd om de verschillende mogelijke locaties voor het NTP zorgvuldig af te wegen en de suggesties van de belanghebbenden te aanvaarden zijn er nog steeds dreigingen die een negatieve invloed kunnen hebben op Routervrijheid in Europa. Ze houden verband met de vage termen die in de richtlijnen worden gebruikt en die tijdens de nationale implementaties tot discrepanties zullen leiden, het gebrek aan inzet van de NRI's om Routervrijheid te beschermen en het misbruik van internetproviders.

De discretionaire macht van NRA's om "technologisch noodzakelijk" te definiëren

De richtlijnen betreffende het NTP verlenen de NRI's de discretionaire bevoegdheid om te beslissen of er een "objectieve technologische noodzaak" voor routers bestaat om deel uit te maken van het netwerk van de ISP. Door de NRI's te laten beslissen over de locatie van NTP's op basis van een "technologische noodzaak" wordt een gevaarlijk precedent geschapen voor een discretionaire en onrechtmatige interpretatie van de richtlijnen. Hoewel een dergelijke noodzaak om het NTP op punt C vast te stellen moeilijk te bewijzen zou zijn, zou politieke en economische invloed gemakkelijk de hoge drempels voor deze noodzakelijkheden kunnen opheffen om ten minste de modem bij de ISP's te hebben (punt B) - en zo ernstige schade kunnen toebrengen aan de vrijheid van de gebruikers van de router. Bovendien zou het besluit van de NRI's om de "technologische noodzaak" vast te stellen, moeilijk tegen te gaan zijn, misschien alleen via gerechtelijke wegen.

Het gebrek aan inzet van de NRI's om Routervrijheid te beschermen

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat de NRI's extreem conservatief zijn geweest in het opleggen van sancties tegen overtredingen van netneutraliteit. Nog erger is dat sommige landen, zoals Ierland en Portugal, volledig hebben nagelaten om sancties op te leggen aan ISP's die zich niet aan de regels houden. Andere NRI's hebben hun boetes op een zeer laag bedrag vastgesteld, wat de ISP's er zeker niet van zal weerhouden om Routervrijheid te overtreden. De grote ISP's in Europa hebben jaarlijkse inkomsten in negen cijfers en meer. Voor hen is een boete van vier tot zeven cijfers niet afschrikkend en ook niet effectief als afschrikmiddel voor economisch lucratieve inbreukmakende activiteiten. Daarom zou Routervrijheid gemakkelijk kunnen worden geschonden door ISP's zonder dat de NRI's daar effectief tegen handelen.

Kaart met boetes voor overtredingen van netneutraliteit
Kaart met boetes voor overtredingen van netneutraliteit. Bron: epicenter.works, 2019.

De zachte en harde barrières die door ISP's worden opgeworpen

We hebben in Duitsland ervaren dat ISP's zeer creatief zijn in het dwingen van hun klanten om hun routers te gebruiken, waardoor er barrières ontstaan die Routervrijheid volledig kunnen blokkeren. We spreken van zachte barrières wanneer ISP's klanten niet contractueel verhinderen om hun privé-routers te gebruiken, noch vitale informatie voor de routerconfiguratie (inloggegevens) ontzeggen maar op andere manieren proberen klanten te overtuigen om hun eigen routers niet te gebruiken met gewetenloze argumenten. In veel gevallen is dit voldoende om mensen af te schrikken van Routervrijheid. Soms verleggen ISP's de grenzen en creëren ze harde barrières voor klanten. ISP's leggen bijvoorbeeld contractuele beperkingen op, verstrekken geen noodzakelijke inloggegevens of weigeren volledig om technische ondersteuning te bieden.

Barrières naar Routervrijheid
Enkele gebruikelijke belemmeringen die door internetproviders worden opgelegd. Controleer hier wat u ertegen kunt doen.

Help ons toezicht te houden op de toekomst van Routervrijheid in Europa

De FSFE zal de nieuwe ontwikkelingen van Routervrijheid in Europa op de voet blijven volgen. De nieuwe richtlijnen betreffende NTP zullen door de NRI's van 27 verschillende landen moeten worden gehandhaafd, wat zeker tot veel discrepanties zal leiden. De komende zes maanden zullen essentieel zijn om te begrijpen of de aanpak van de NRI's Routervrijheid ten goede of ten kwade zal komen. Onze langdurige expertise die pleit voor het recht van gebruikers om hun eigen apparatuur te kiezen en het baanbrekende succes dat we in Duitsland hebben geboekt stellen ons in de beste positie om een vooraanstaand pleitbezorger van Routervrijheid te blijven.

Maar dit soort lange termijn engagement wordt alleen mogelijk gemaakt door uw hulp. U kunt het verschil maken door u bij ons aan te sluiten als een duurzame supporter en zo een standpunt in te nemen voor Routervrijheid! Zoals u ziet is er veel te doen.

Routervrijheid in Europa
Er is nog veel te doen voor Routervrijheid in Europa.