Nieuws

FSFE: EU zou het begrip "intellectueel eigendom" moeten heroverwegen

op:

Om bij te dragen aan de publieke consultatie van de Europese Commissie over de herziening van de regelgeving inzake "Intellectueel Eigendom" (IE) heeft de FSFE haar eerste feedback gepubliceerd. Op basis van haar wereldwijde ervaring met Vrije Software pleit de FSFE voor een meer inclusieve en gedecentraliseerde regelgeving die duurzame kennisdeling en immateriële rijkdom mogelijk maakt.

De Europese Commissie heeft een evaluatie van de herziening van het Europese "intellectuele eigendom"-regelgevingsstelsel gelanceerd. Om bij te dragen aan een eerlijke en inclusieve beoordeling heeft de FSFE stelling genomen tegen de uitbreiding van auteursrechten, patenten en handelsgeheimen. De FSFE is van mening dat de uitbreiding van hun beschermingsomvang niet noodzakelijkerwijs leidt tot innovatie, concurrentie en vooruitgang. In plaats daarvan zou het effect van het vergroten van de patenteerbare of auteursrechtelijk beschermde materie kunnen leiden tot meer oneerlijkheid, waarbij innovatie wordt verhinderd door beperkte toegang tot verbeteringen van praktische kennis, sterkere monopolies en stagnatie in plaats van vooruitgang.

De FSFE dringt er bij de Commissie op aan om vraagtekens te plaatsen bij de achterhaalde opvatting dat het uitbreiden van kennismonopolies meer vooruitgang betekent, om na te gaan of bedrijven uit de EU wel echt baat hebben bij deze reguleringsinstrumenten en om vraagtekens te plaatsen bij de bestaande trend om door de overheid toegekende monopolies op software uit te breiden.

U kunt onze hele bijdrage hieronder lezen.

Een gouden sleutel ligt op de enter-toets van een toetsenbord.
Patentwetten, auteursrecht en andere verwante gebieden beperken toegang tot kennis en creëren vaak tijdelijke monopolies die private macht over andere mensen uitoefenen.

Input voor het "Actieplan Intellectueel Eigendomsrecht" van de Europese Commissie

De Free Software Foundation Europe (FSFE) verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om het huidige systeem van "intellectueel eigendom" systeem te herzien. Desalniettemin plaatsen we vraagtekens bij de strategie van de Commissie, die kan leiden tot meer regulering op het gebied van kennis en immateriële rijkdom. De FSFE begrijpt dat het bereiken van een meer eerlijker en duurzamer omgeving voor de digitale economie alleen mogelijk is door het bestaande paradigma (het versterken van bestaande monopolies op kennis en het creëren van nieuwe barrières voor het delen van kennis leidt tot vooruitgang) te veranderen. Op basis van onze wereldwijde ervaring met Vrije Software (ook bekend als Open Source), pleiten we voor een meer inclusieve en gedecentraliseerde regelgeving die het mogelijk maakt om kennis en immateriële rijkdom op een duurzame manier te delen.

"Intellectueel eigendom" is een misleidend begrip

Sinds 2001 werkt de FSFE als een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk aan het beschermen en versterken van de vrijheden van technologiegebruikers in Europa, door de verspreiding van de principes van Vrije Software (ook bekend als Open Source) en de toepassing van technologische oplossingen die innovatie, concurrentie en samenwerking bevorderen op basis van het recht om software te gebruiken, te delen, te bestuderen en te verbeteren, aan te moedigen. De FSFE begrijpt dat de term "intellectueel eigendom" ideologisch geladen is en op een gevaarlijk niveau niet bewust is van de belangrijke verschillen die bestaan tussen de vele rechtsdomeinen die bijeen probeert te brengen.

Wij vinden het algemene uitgangspunt van deze publieke consultatie dan ook problematisch. De veralgemenisering dat de versterking van de "intellectuele eigendomsrechten" moet leiden tot een betere bescherming van creatieve werken en een meer veerkrachtige, groenere en meer digitale economie houdt niet volledig rekening met het feit dat het auteursrecht, het patentrecht, het merkenrecht en handelsgeheimen verschillende gebieden van regelgeving hebben die soms op gespannen voet met elkaar staan. Er bestaat geen eenduidige wetgeving als "intellectueel eigendom": deze wetten zijn afzonderlijk ontstaan, hebben een verschillende ontwikkeling doorgemaakt, bestrijken verschillende activiteiten, hebben verschillende regels en roepen verschillende problemen op met betrekking tot het overheidsbeleid.

Door de term "rechten" te combineren met "intellectueel eigendom" wordt het valse idee overgebracht dat ze natuurlijk en intrinsiek zijn voor onze menselijke activiteit. Dit is echter ver van de waarheid. Het effect van het patentrecht, het auteursrecht en andere verwante gebieden is het creëren van tijdelijke monopolies die private macht over andere mensen uitoefenen. Monopolistische marktspelers kunnen vaak profiteren van een dergelijke structuur, ten koste van gezonde concurrentie en andere voordelen voor het gemeengoed. De FSFE dringt er daarom bij de Commissie op aan om deze gelegenheid aan te grijpen om de gevolgen te onderzoeken van het gebruik van de term "intellectueel eigendom", de huidige relevante definities ervan in het EU-beleid en de impact die dit zou hebben op het creëren van een digitale economie die de doelen die de Commissie in haar initiatief heeft gesteld, op realistische wijze kan bereiken.

Welvaart versterken, niet de monopolies

De wereldwijde kwesties die door patenten, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen aan de orde worden gesteld, tonen aan dat het te simplistisch is om te zeggen dat elk van deze rechtsgebieden vooruitgang, eerlijkheid en innovatie op duurzame wijze kan bevorderen. Het begrip "intellectueel eigendom"-beheer, -bescherming en -handhaving in Europa is gebaseerd op de gedachte dat "meer bescherming en uitbreiding van de "intellectueel eigendom"-rechten moeten leiden tot een hoger niveau van innovatie, ontwikkeling en concurrentie". De regelgevings- en beheersmodellen voor Vrije Software over de hele wereld hebben in de afgelopen veertig jaren echter aangetoond dat het mogelijk maken van een zo groot mogelijke hoeveelheid kennis in de samenleving een duurzaam en rechtvaardiger bestuurswijze is om de maatschappelijke vooruitgang en welvaart te bevorderen.

Vrije Software heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop mensen auteursrecht interpreteren en ermee werken. Ze laat verder ziet dat een evenwicht tussen de bescherming en het delen van kennis op een meer rechtvaardige manier kan worden bereikt voor mensen die afhankelijk zijn van deze rechten om hun creaties te reguleren. Voorbeelden hiervan zijn de permissieve en copyleft-licentieregelingen die het gebruik, de ontwikkeling, het delen en de verkoop van software mogelijk hebben gemaakt in modellen die de privébelangen van de auteursrechthebbende respecteren, evenals de collectieve belangen van anderen om deze software te gebruiken, te hergebruiken en op basis van die rechten verder te ontwikkelen.

Het uitbreiden van de bescherming rond patenten, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen leidt niet noodzakelijkerwijs tot innovatie en concurrentie maar wel tot sterkere monopolies. De FSFE dringt er bij de Commissie op aan om na te gaan of bedrijven uit de EU echt voordeel zullen halen uit deze reguleringsinstrumenten en hoeveel er uit de markten zouden worden geduwd. Patentpools en een restrictief auteursrechtbeleid zijn ten koste van kleinere ondernemingen het voorrecht van grotere multinationale ondernemingen geworden. Opdat dit initiatief volledig effectief zou zijn in het smeden van een betere digitale toekomst is de FSFE van mening dat ook moet worden onderzocht hoe de bestaande auteurs-, handelsmerk- en patentbeheersmodellen hebben bijgedragen tot de consolidatie van de markt en monopolies en of de invoering van nieuwe wetten om grote monopolies of oligopolies te reguleren zou bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen die de Commissie in haar initiatief heeft gesteld.

Een betere balans tussen auteursrecht, patenten en handelsgeheimen vinden

Hoe eerlijk, innovatief en duurzaam de toekomstige Europese digitale economie zal zijn, zal afhangen van de wijze waarop patenten, auteursrechten en handelsgeheimen zullen worden beheerd en gehandhaafd. De FSFE dringt er bij de Commissie op aan om te onderzoeken hoe de patenten, auteursrechten en handelsgeheimen met elkaar verweven zijn om de toekomst van de digitale economie te beïnvloeden. Het is onmogelijk om de volledige mogelijkheden van elk systeem te onderzoeken door ze allemaal tegelijk te promoten. Software, een troef waarvan zoveel andere gebieden van de menselijke kennis afhangen, is een werk waarop het auteursrecht, de octrooien en de handelsgeheimen in één keer kunnen worden toegepast. Hoewel over het algemeen het concrete werk (bijvoorbeeld het auteursrecht in de literatuur) beschermd is, is het mogelijk om het onderliggende concept onder patenten in de machinebouw te brengen. Met software is het dus duidelijk dat het vergroten van de reikwijdte van patenten het onderwerp van het auteursrecht kan verminderen. Daarom kunnen de collectieve digitale vaardigheden van de maatschappij niet goed groeien als grote bedrijven de samenleving steeds kunnen beperken met handelsgeheimen, zelfs (of in het geval van Vrije Software copyleft-licenties in het bijzonder) als de regels van het auteursrecht worden gerevitaliseerd.

De huidige regelgevings voor immateriële werken stimuleert niet noodzakelijkerwijs innovatie maar kan juist het effect hebben dat de innovatie stagneert door de toegang tot en de verbetering van praktische kennis, met name voor software, te beperken. Daarom moedigen wij de Commissie aan om duidelijke doelstellingen en strategieën op te stellen voor patenten, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen, met inbegrip van de beginselen van mensenrechten, sociale gelijkheid en intellectuele welvaart. In de praktijk zijn wij van mening dat een digitale economie een betere en minder restrictieve aanpak van elk van deze regelgevende deelverzamelingen nodig heeft om te kunnen floreren. Voor softwaregerelateerde gebieden pleiten wij voor een meer samenwerkende patentregeling, het elimineren van softwarepatenten, eerlijker regels voor het auteursrecht, een rechtvaardiger omgang met handelsgeheimen en de uitbreiding van het publieke domein.

Conclusie

In het algemeen erkent de FSFE het engagement van de Commissie om het bestaande regelgevingssysteem op te waarderen tot een eerlijker omgeving voor de digitale economie. We erkennen dit als een kans om vraagtekens te stellen bij de achterhaalde opvatting dat het uitbreiden van monopolies op kennis meer vooruitgang betekent en bij de bestaande trend om door de staat toegekende monopolies op software uit te breiden. Het regelgevings- en beheersmodel voor Vrije Software is een van de beste voorbeelden die de Commissie kan gebruiken om haar inzicht te verdiepen in de wijze waarop nieuwe modellen op basis van kennisdeling van fundamenteel belang zijn voor een meer innovatieve, eerlijke en sociaal rechtvaardige maatschappij.

U kunt de ingediende feedback hier vinden.