[ PDF Engelse Versie (66k) ]

VERKLARING VAN DE FREE SOFTWARE FOUNDATION EUROPE (FSFE)

Geschreven door  op  

EERSTE SESSIE VAN DE VOORLOPIGE COMMISSIE VOOR VOORSTELLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE WIPO ONTWIKKELINGSAGENDA (Genève, 20-24 februari 2006)

Geachte voorzitter,

Ik spreek vanuit mijn functie als voorzitter van de Free Software Foundation Europe, een Europese, niet gouvernementele organisatie die zich bezighoudt met alle aspecten van Vrije Software zoals die gedefinieerd wordt door de vier fundamentele vrijheden beschreven in de Vrije Softwaredefinitie. Wij werken vanuit een netwerk van zusterorganisaties uit Latijns-Amerika, Indië, Europa en de Verenigde Staten. Wij werken ook nauw samen met de wereldwijde Vrije Softwaregemeenschap.

Geachte voorzitter,

Mag ik u eerst feliciteren met uw voorzitterschap van deze vergadering, wij zijn hoopvol dat u zal helpen bij het bereiken van een concreet en afdoend besluit tegen de volgende algemene vergadering. Wij staan er ook op om alle lidstaten te feliciteren voor hun goede voorstellen, ook al gaan onze commentaren voor het grootste deel over de voorstellen van de Verenigde Staten.

Een typische cyclus van een beheerde activiteit bestaat uit drie pijlers: planning, actie en analyse. In het ideale geval volgt de actie op de planning, de analyse op de actie en worden de resultaten van de analyse gebruikt om nieuwe plannen te maken. In de WIPO-context kunnen we deze drie pijlers beschrijven als normbepaling, implementatie en opvolging.

Net zoals alle andere cycli, breekt de WIPO-cyclus in haar zwakste schakel. Daarom kunnen we niet akkoord gaan met de mening van de VS dat WIPO geen behoefte heeft aan analyse en dat de studies alleen moeten gebeuren op nationaal niveau. Er is behoefte aan opvolging op nationaal niveau, maar de opvolging moet ook gebeuren op het niveau van de normbepaling en de implementatie.

Als gevolg van deze -- in onze ogen onvolledige -- kijk op het proces focust het VS voorstel vooral op heel concrete, in hoofdzaak op implementatie gerichte aspecten. Wij denken dat dit niet noodzakelijk een slecht vertrekpunt is om tot een consensus te komen.

Dankzij de meer uitnodigende benadering hebben veel lidstaten verklaringen afgelegd over de WIPO activiteiten. De taal varieerde van het "opnemen van de inzichten van alle belanghebbenden, met een speciale aandacht voor de groepen met een publiek belang" tot het voorstel van de Verenigde Staten, die aan WIPO vragen om

Dit is een heel goed idee dat mogelijk kan leiden naar een consensus en waarop we snel en concreet kunnen verder bouwen. Maar zoals reeds besproken werd op de World Summit on the Information Society van de Verenigde Naties is een fysieke deelname aan zo'n evenementen in grote mate afhankelijk van een infrastructuur en van middelen die vaak niet beschikbaar zijn voor publieke belangengroepen.

Aangezien de problemen gelijkaardig zijn kunnen we misschien ook dezelfde oplossingen gebruiken. Daarom zou ik enkele ervaringen van de WSIS met jullie willen delen.

De beraadslagingen van het Internet Governance Forum vorige week, onder het mandaat van VN secretaris Kofi Annan, zijn tot nu toe het meest vooruitstrevend in het uitvoeren van de WSIS-ervaringen. Alle verklaringen werden live neergeschreven en geprojecteerd op een groot scherm boven de spreker. Dit verbeterde in grote mate de verstaanbaarheid van de toespraken tijdens de sessies en gaf aan alle deelnemers de kans om alle verklaringen volledig naar waarde te schatten.

Al enkele minuten na de sessie werden de afschriften online geplaatst waardoor alle verklaringen van de sessie onmiddellijk toegankelijk werden voor alle afwezigen en voor personen die de zaal moesten verlaten tijdens de vergadering.

Vrije Software vrijwilligers hebben daarenboven ook de volledige sessie live gestreamed in een open en vrij toegankelijk formaat, zodat alle computergebruikers met een voldoende snelle internetverbinding de sessies live konden volgen. Op deze manier konden ze eventueel hun persoonlijke visie of commentaar op de verklaringen doorgeven aan hun vertegenwoordigers op de vergadering. De opnamen werden meestal enkele dagen later online geplaatst, zodat het ook achteraf makkelijker was om de sessies op te volgen.

Er kan nog meer gebeuren, maar deze twee concrete initiatieven hebben er al sterk toe bijgedragen dat alle belanghebbenden, waaronder ook lidstaten, het veel makkelijker hebben om de procedure op te volgen en dat verhoogt dan weer de doeltreffendheid van het hele proces.

Geachte voorzitter,

Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) kunnen een heel goed middel zijn om de universele toegankelijkheid te vergroten en een bredere spreiding over culturele, geografische en financiële grenzen heen te bekomen. Maar om deze beloften waar te kunnen maken is het belangrijk dat men verstandige beslissingen neemt, men moet kiezen voor formaten en protocollen die geen enkel bedrijfsmodel, belangengroep of besturingssysteem uitsluiten.

Alle online WIPO-activiteiten, dus ook de "WIPO Partnership Database" waaromheen het VS-voorstel werd gebouwd, zouden moeten uitgevoerd worden met open standaarden en toegankelijke formaten. Open standaarden zijn in deze context publiek gedocumenteerde en vrije toegankelijke formaten, waarvan minstens twee implementaties bestaan, één daarvan zou Vrije Software moeten zijn. Zo kan iedereen deze implementatie gebruiken als referentie en voor studie. De software kan dan ook aangepast worden aan specifieke behoeften zoals taal en toegankelijkheid.

Het formaat zou beschikbaar moeten zijn op de drie grote families van desktopbesturingssystemen die vandaag gebruikt worden. Het is ook noodzakelijk dat deze formaten het gebruik van propriëtaire software niet verplicht stellen zodat mensen die de controle over hun eigen informatiestructuur niet willen opgeven niet uitgesloten worden, een punt dat bij veel lidstaten steeds belangrijker wordt.

Binnen het aanbod van kantoortoepassingen is het Open Document Format (ODF) het enige formaat dat aan deze eisen voldoet en zou dus gebruikt moeten worden voor alle toekomstige activiteiten. De FSFE wil graag haar expertise ter beschikking stellen van WIPO voor een nauwere samenwerking op dit en andere domeinen.

Geachte Voorzitter,

In alle voorstellen vonden we een gelijkaardig voornemen om op dit gebied concrete verbeteringen te verwezenlijken. Op basis daarvan hopen wij hiermee de basis gelegd te hebben voor een kleine stap naar een consensus tussen alle lidstaten. Misschien kan dit klein, maar goed zichtbaar teken van het vinden van een gemeenschappelijke basis ons op weg helpen naar de volgende algemene vergadering.

Bedankt meneer de voorzitter.

Verklaring van Dhr. Georg C.F. Greve <greve@fsfe.org >

Voorzitter Free Software Foundation Europe

UN World Summit on the Information Society (WSIS),

    Co-Coördinator werkgroep Civil Society Patents, Copyrights, Trademarks (PCT)
    Vertegenwoordiger van de burgerorganisaties in de de Duitse delegatie tijdens de eerste fase.