This translation may be out of date with the оригиналния текст. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Словник за преводите

Специални термини и техните преводи

Опитваме се да използваме унифицирани преводи на следните английски термини за консистентност.

английски български забележка
associate organisation асоциирана организация  
chancellor председател (в смисъл на ръководител на филиал на ФСФЕ)
chapter филиал (в смисъл на някое юридическо лице на ФСФЕ)
compulsory licensing задължително лицензиране  
coordinator координатор (в смисъл на координатор на проект на ФСФЕ)
copyright авторски права  
crypto card шифрокарта  
European Council Европейски съвет  
European Court Европейски съд  
European Patent Office Европейско патентно ведомство  
executive commitee изпълнителен комитет  
extended executive commitee разширен изпълнителен комитет  
Fellow сътрудник  
Fellowship сътрудничество  
Free Software Свободен софтуер да се пише с главна буква!
Free Software community общество на Свободния софтуер  
Freedom Party празник на свободата  
FSF Europe ФСФ Европа  
GNU Project проектът ГНУ  
hub главна организация (в смисъл на централното юридическо лице на ФСФЕ, а не филиал)
"intellectual property" „интелектуална собственост“ винаги в кавички!
mailing list пощенски списък  
non-profit с нестопанска цел  
President of the FSFE президент на ФСФЕ  
sister organisation сестринска организация  
software patent софтуерен патент  
trademark търговска марка  
UN World Summit on Information Society Световната среща на ООН за информационното общество  

Стандартни текстове

Долен колонтитул на комюнике

  Относно Фондацията за Свободен софтуер - Европа:

  Фондацията за Свободен софтуер - Европа (ФСФЕ) е благотворителна,
  неправителствена организация, която се е посветила на всички
  аспекти на Свободния софтуер в Европа. Достъпът до софтуера
  определя, кой може да участва в цифровото общество. По тази
  причина - свободата да използваш, копираш, променяш и
  разпространяваш софтуера, което е част от от дефиницията на
  Свободния софтуер, осигурява равно участие в информационната ера.
  Осъзнаването на тези проблеми от цялото общество, защитата на
  Свободния софтуер политически и юридически, както и осигуряването
  на свободата на хората да подкрепят развиването на Свободния
  софтуер са основните цели на ФСФЕ. Организацията е основана през
  2001г. като европейски аналог на Фондацията за Свободен софтуер в
  САЩ.

  https://fsfe.org/
  

Долен колонтитул на бюлетин

  Списъкът с всички бюлетини на ФСФ Европа се намира тук
  https://fsfe.org/news/newsletter.en.html
  

Подписът за е-поща на много от сътрудниците

  Стани сътрудник и запази свободата си!   (https://fsfe.org/)