We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

This translation may be out of date with the den ursprungliga texten. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Ordlista för översättare

Speciella termer och deras översättning.

Vi försöker använda en enhetlig översättning för följande engelska ord för att få ett konsekvent ordbruk:

Engelska Svenska Anmärkning
associate organisation ansluten organisation  
chancellor ordförande (Avser huvudmannen för ett kapitel i FSFE)
chapter avdelning (Avser en juridisk enhet inom FSFE)
compulsory licensing obligatorisk licensiering  
coordinator coordinator (Avser coordinatorn av ett FSFE projekt)
copyright upphovsrätt  
crypto card krypto-kort (Avser kort med en krypterad digital signatur)
European Council Ministerrådet (Egentligen Europeiska unionens råd)
European Court EG-domstolen Det finns två domstolar i EU. Europadomstolen och EG-domstolen
European Patent Office Europeiska Patentkontoret (EPO)  
executive commitee verkställande kommitte  
extended executive commitee utökade verkställande kommitte  
fellow fellow  
Fellowship Fellowship  
Free Software Fri Programvara  
Free Software community Fri Programvaru-rörelsen (avser gemenskapen mellan anhängare av Fri Programvara)
Freedom Party Freedom Party  
FSF Europe FSF Europe  
GNU Project GNU-projektet  
hub hub (Avser en central legal enhet i FSFE, i motsats till Avdelningar)
"Intellectual property" "Immaterialrätt" Sätt alltid inom citat tecken!
mailing list epost-lista  
non-profit ideell  
President of the FSFE FSFEs ordförande  
proprietary software proprietär progamvara  
redistribute vidaredistribuera  
Sister organisation systerorganisation  
software patent Mjukvarupatent  
trademark varumärke  
UN World Summit on Information Society World Summit on Information Society  

Boilerplate Texter

   Om Free Software Europe

   Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en icke-statligt
   organisation hängiven alla aspekter inom Fri
   Programvara i Europa. Tillgång till programvara bestämmer vem som får
   delta i ett digitalt samhälle. Friheterna att använda, kopiera, modifiera
   och vidaredistribuera programvara - som beskrivs i definitionen av Fri
   Programvara - gör att all kan deltaga på lika villkor i informationsåldern. 
   Att skapa medvetenhet kring dessa frågor, att säkerställa Fri Programvara 
   politiskt och juridiskt samt att ge människor frihet genom att stödja 
   utvecklingen av Fri Programvara är centrala frågor för FSF Europe, vilken 
   grundades 2001 som den europeiska systerorganisationen till 
   Free Software Foundation i USA.

   https://fsfe.org/
  
   Du kan få tag på FSFEs nyhetsbrev på
   https://fsfe.org/news/newsletter.sv.html
  

E-Mail Signature Line of Many Fellows

   Gå med i vårt Fellowship och försvara din Frihet!   (https://fsfe.org/)